Обява за търг на дълготрайни материални активи

Директорът на ИБФБМИ към БАН, София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.21, на основание Решение на на Научния съвет на ИБФБМИ – Протокол № 1 от 28.01.2015 г., обявява

Търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи (ДМА), собственост на ИБФБМИ.

1. Обект на търга

ДМА, собственост на ИБФБМИ, както следва:

№ по ред Наименование на актива Инв. №
1. Шкаф инструментален голям 143/49/980 43
2. Шкаф инструментален голям 143/49/980 44
3. Шмиргелов апарат 1262
4. Универсална фрез машина, TOS FN25 28
5. Хидравлична ножовка ХН 25 45
6. Наковалня 100 кг. 50
7. Струг TOS S32 13

Изборът на купувач ще се извърши по критерий – предложена най-висока цена.
Демонтажът и извозването на машините ще се извършват и са за сметка на купувача.

2. Начални и минимални цени по позиции, без ДДС

№ по ред Наименование на актива Инв. № Начална цена (лв.)
1. Шкаф инструментален голям 143/49/980 43 250
2. Шкаф инструментален голям 143/49/980 44 250
3. Шмиргелов апарат 1262 800
4. Универсална фрез машина, TOS FN25 28 2500
5. Хидравлична ножовка ХН 25 45 100
6. Наковалня 100 кг. 50 650
7. Струг TOS S32 13 1500

3. Оглед

Време и начин на оглед. Огледът може да се извърши от желаещите кандидати до 25 март 2015 г. от 10 до 12 и от 13 до 15 часа в присъствие на оторизиран представител на ИБФБМИ. Предварителни заявки за оглед се правят на тел. 02  979 2630, 0879 445 430, 0879 445 428.

4. Предаване на предложенията

Кандидатите предават предложенията си за участие в търга в деловодството на ИБФБМИ-БАН: София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105, 1 етаж, в срок до 12 часа на 27 март 2015 г., в запечатан непрозрачен плик. Към офертата трябва да е посочен адрес и телефон за връзка.

5. Място, ден и час на провеждане на търга

Търгът ще се проведе в Заседателната зала на ИБФБМИ (гр. София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105, 1 етаж) на 01 април 2015 г. от 10 часа.


Документи

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.