Константин Добрев


Контакти

 • Секция: Фотовъзбудими мембрани
 • Позиция: Редовен докторант
 • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
  ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 21, София 1113, България
 • Имейл: kdobrev bio21.bas.bg, Kostja2yahoo.co.uk

Образование

 • 2013 — досега: Редовен докторант – ИБФБМИ-БАН, секция „Фотовъзбудими мебрани“, Професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, Научен ръководител: доц. Антоанета Попова, Научен консултант: проф. Мая Величкова
 • 2012: Магистърска степен, специалност: Биохимия, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • 2009: Бакалавърска степен, специалност: Молекулярна биология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Области на изследователски интерес

 • Фотосинтеза, тилакоидни мембрани, абиотичен стрес, роля на каротеноидите във фотосинтетичните процеси

Публикации

 1. Pashova, S.I., K.V. Dobrev, A.D. Pashov. Regulatory properties of mouse transitional 1 B lymphocytes; Доклади на Българската Академия на науките 67 (3) 2014, 361-366
 2. Konstantin Dobrev, Daniela Stanoeva, Maya Velichkova, Antoaneta V. Popova. Alterations in the photosynthetic activity of Arabidopsis thaliana, wt and lut2, under photoinhibition in vivo; Доклади на Българската Академия на науките 68 (5) 2015, 601-608

  Участие в научни проекти

 • Ефект на пониженото каротеноидно съдържание за устойчивостта на фотосинтетичния апарат към висок светлинен интензитет на Arabidopsis thaliana. Изследване in vivo,
  Бюджетна субсидия – БАН, Ръководител доц. А. Попова
 • Характеризиране процеса на обезцветяване на фотосинтетичните пигменти в тилакоидните мембрани на Arabidopsis thaliana, див тип (wt) и мутант и lut2 при осветяване с висок светлинен интензитет, Бюджетна субсидия – БАН, Ръководител доц. А. Попова