Милена Герганова


Контакти

 • Секция: Фотовъзбудими мембрани
 • Позиция: Редовен докторант
 • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
  ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 21, София 1113, България
 • Имейл: milenabio21.bas.bg

Образование

 • 2013 — досега: Редовен докторант – ИБФБМИ-БАН, секция „Фотовъзбудими мебрани“, Професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, Научен ръководител: проф. Мая Величкова, Научен консултант: доц. Антоанета Попова
 • 2011-2012: Магистърска степен, специалност: Биотехнологии, Химикотехнологичен и металургичен университет – София
 • 2007-2011: Бакалавърска степен, специалност: Биотехнологии, Химикотехнологичен и металургичен университет – София

Области на изследователски интерес

 • Фотосинтеза, тилакоидни мембрани, роля на каротеноидите във фотосинтетичните процеси, биогорива

Участие в научни проекти

 • Българо-швейцарска изследователска програма, № IZEBZO-143169/1, 2012–2015 (Пренилхинони и каротеноиди – потенциални медиатори на толерантността на висши растения към комбиниран светлинен и температурен стрес). Ръководител: проф. Мая Величкова и д-р Ф. Кеслер
 • Проект BG051PO001-3.3.06-0040 „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика.“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“