Мирослав Стоенчев

Контакти

Образование

  • 2014 — досега: Редовен докторант – ИБФБМИ-БАН, тема „Изследване в областта на интуиционистки размитата топология и приложения в информатиката“, Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”, Научен ръководител: чл.-кор. проф. Красимир Атанасов
  • октомври 2008 — май 2010: Факултет по математика и информатика на Софийски университет, магистър по Математика и математична физика
  • октомври 2001 – юли 2005: Факултет по математика и информатика на Софийски университет, бакалавър по Математика.

Заемани длъжности

  • октомври 2007 – юли 2009, октомври 2011-януари 2014: СУ  ‘‘Св. Климент Охридски‘‘,  Хоноруван асистент
  • октомври 2012 – февруари 2013: Хамилтън Дата Сървис,  Програмист на Java
  • септември 2010 – юли 2011, септември 2013 – януари 2014: УНСС, хоноруван асистент