Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия | Основни научни направления

< Обратно към страницата на секцията


Биофункционализиране на твърди повърхности и оптимизиране на биосъвместимостта им за приложение в медицината

Избрани публикации

Колаборатори

Микрокалориметрия на серумен/плазмен протеом ─ приложение като скрининг технология за диагностика и мониторинг на заболявания

Избрани публикации

Колаборатори

Морфология и мембранна еластичност на тромбоцити и еритроцити при различни патологии

http://biomed.bas.bg/bg/wp-content/uploads/2018/01/bbi-18-t3-f1.png

Избрани публикации

Колаборатори

Температурна стабилност на протеини и протеинови комплекси. Протеин-лиганд взаимодействия и енергетика на свързване на кофактори (диференциална сканираща калориметрия и изотермична титрационна калориметрия)

Избрани публикации

Колаборатори

Структурна организация на фотосинтетични мембрани при висши растения и цианобактерии; термодинамично поведение на пигмент-белтъчни комплекси

Избрани публикации

Колаборатори

Роля на вторични метаболити и брасиностероиди за структурната организация и функционалността на фотосинтетичния апарат

Избрани публикации

Колаборатори

Макроорганизация на протеин и протеин-липидни монослоеве. Самоорганизация на светосъбиращ комплекс II

Избрани публикации

Колаборатори