Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия | Основни научни направления

< Обратно към страницата на секцията


Тема

Структурна oрганизация на пигмент-белтъчни комплекси; фактори, модулиращи тяхната конформация, интегритет и функция (липиди, биогенни органични съединения, йонна сила и др.). Температурна стабилност, топография и енергетичен пренос във фотосинтетични мембрани и мембранни фрагменти.

Избрани публикации

Колаборатори


Тема

Макроорганизация на белтъчни и белтък-липидни монослоеве. Самоорганизация на светосъбиращ комплекс II.

Избрани публикации

Колаборатори


Тема

Роля на вторични метаболити и брасиностероиди за структурната организация на фотосинтетичния апарат.

Избрани публикации

Колаборатори


Тема

Температурна стабилност на белтъци.

Избрани публикации

Колаборатори


Тема

Микрокалориметрия на серумен/плазмен протеом ─ приложение като скрининг технология за диагностика и мониторинг на заболявания. Класифициране на калориметричните профили на плазам/серум от пациенти с мултиплен миелом, колоректален карцином, шизофрения и др.

Избрани публикации

Колаборатори


Тема

Оптимизирани полиелектролитни мултислойни покрития за биофункционализиране на коронарни стентове.

Избрани публикации

Колаборатори


ТемаAFM image of human platelet on glass coverslip

Приложение на атомно силова микроскопия за изследване на тромбоцити при пациенти с дълбока венозна тромбоза  носители на тромбоцитарни полиморфизми.

Колаборатори