Договори за сътрудничество

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) е страна по множество рамкови договори за сътрудничество с различни национални и международни изследователски организации, университети и медицински звена. ИБФБМИ е правоприемник на всички договори, сключвани от предшествениците му — Институт по биофизика (ИБФ) и Централна лаборатория по биомедицинско инженерство „Проф. Иван Даскалов“ (ЦЛБМИ).

 • 2023 — Рамково споразумение между Медицински университет – Плевен и ИБФБМИ-БАН (PDF, 1105 Kb)
 • 2023 — Допълнение към Рамково споразумение между МБАЛНП “Св. Наум” ЕАД и ИБФБМИ-БАН (PDF, 631 Kb)
 • 2021 — Рамково споразумение за научно сътрудничество и взаимодействие между УСБАЛО “Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, София и ИБФБМИ–БАН (PDF, 1048 Kb)
 • 2020 — Рамково споразумение за съвместна изследователска и развойна дейност между Институт по оптически материали и технологии “Акад. Йордан Малиновски”, БАН, и ИБФБМИ–БАН (PDF, 638 Kb)
 • 2015 — Рамков договор между Специализирана болница за активно лечение по онкология (СБАЛО), ЕАД, София и ИБФБМИ–БАН (PDF, 1103 Kb)
 • 2015 — Договор за сътрудничество между „Сити Клиник Университетска многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД и ИБФБМИ–БАН (PDF, 1 Mb)
 • 2014 — Договор за сътрудничество между Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и ИБФБМИ–БАН (PDF, 632 Kb)
 • 2013 — Договор за сътрудничество и съвместна дейност между Университет по библиотекознание и информационни технологии и ИБФБМИ–БАН по проект MORESYN-EDU № 2007CB16IPO006-2011-2-14 от Програмата за трансгранично сътрудничество между Р България и Р Сърбия (PDF, 544 Kb)
 • 2013 — Договор за съвместни научни изследвания между ИБФБМИ–БАН и Медицински университет – Плевен (PDF, 870 Kb)
 • 2013 — Договор за партньорство при провеждане на практическо обучение на студенти от висшите училища, сключен между ИБФБМИ–БАН и Химико-технологичен и металургичен университет (PDF, 1765 Kb)
 • 2013 — Договор за партньорство при провеждане на практическо обучение на студенти от висшите училища, сключен между ИБФБМИ–БАН и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (PDF, 1791 Kb)
 • 2013 — Договор за партньорство при провеждане на практическо обучение на студенти от висшите училища, сключен между ИБФБМИ–БАН и Медицински университет – София (PDF, 1766 Kb)
 • 2013 — Рамково споразумение между Института по невробиология – БАН и ИБФБМИ – БАН (PDF, 438 Kb)
 • 2010 — Collaboration agreement between St George’s Hospital Medical School (UK), Centre of Biomedical Engineering and Institute of Biomedical Engineering – National Research Council (Italy) (PDF, 3589 Kb)
 • 2009 — Agreement on a Joint Scientific Research between Institute of Pharmaceutical Chemistry, University of Bonn (Germany) and Centre of Biomedical Engineering (PDF, 274 Kb)
 • 2008 — Рамково споразумение между ЦЛБМИ–БАН, ИБФ–БАН и УСБАЛНП „Свети Наум“ към Медицински университет – София (PDF, 436 Kb)
 • 2008 — Договор за сътрудничество между Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и ЦЛБМИ–БАН (PDF, 357 Kb)
 • 2008 — Договор за съвместна дейност между Факултет по електронна техника и технологии – ТУ-София и ЦЛБМИ–БАН (PDF, 713 Kb)
 • 2006 — Рамков договор за съвместна дейност между Национална кардиологична болница и ЦЛБМИ–БАН (PDF, 610 Kb)
 • 2004 — Договор за сътрудничество между Нов български университет, Департамент „Медикобиологични науки“ и ЦЛБМИ–БАН (PDF, 241 Kb)
 • 2001 — Рамково споразумение между БАН и Многофункционалната болница за активно лечение „Света Ана“ (PDF, 554 Kb)
 • 2001 — Договор за съвместна дейност между ЦЛБМИ–БАН и Болница „Александровска“ (PDF, 495 Kb)
 • 1999 — Agreement of Collaboration between the Centre of Biomedical Engineering/Bulgarian Academy of Sciences and the Instutute of Technical Chemistry/University of Hannover, Germany (PDF, 103 Kb)