Научен съвет

Научният съвет на Института по биофизика и биомедицинско инженерство е избран на Общо събрание на учените от Института на 5 април 2023 г. и допълнен на 3 април 2024 г.

Вътрешни членове:

Външни членове:

Представител на младите учени и докторантите
(със съвещателен глас)

Почетни членове
(със съвещателен глас):

  • акад. дфн Александър Петров – Институт по физика на твърдото тяло, БАН
  • чл.-кор. дтн Георги Михов – Технически университет – София