Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets

ISSN: 1310-4926, e-ISSN: 2367-8283, DOI: 10.7546/nifs

Международното списание Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets е специализирано в областта на теорията и приложенията на интуиционистки размитите множества – разширения на класическите размити множества на Л. Заде. От 1997 година в него се отпечатват докладите от конференцията International Conference on Intuitionistic Fuzzy Sets, организирана ежегодно в България, а от 2005 година – и тези от конференцията International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets, организирана ежегодно в Словакия.

Списанието се реферира от Zentralblatt MATH (до 2017) и в различни бази данни.

За контакти:

  • Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
    Българска академия на науките
  • Адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София 1113, България
  • Email: nifs.journal@gmail.com, kratbas.bg
  • Уебсайт: http://ifigenia.org/wiki/nifs