Курсове към Центъра за обучение на БАН

Списък на докторантските курсове, които учени от ИБФБМИ-БАН водят към Центъра за обучение на БАН

4.4.1. Електрофизиология на двигателната система

чл.-кор. проф. дбн Андон Косев

Специализиран
4.4.2. Интуиционистки размити множества

акад. проф. дмн дтн Красимир Атанасов

Специализиран
4.4.3. Обобщени мрежи

акад. проф. дмн дтн Красимир Атанасов

Специализиран
4.4.4. Модели на управление на двигателната активност на човека

проф. дтн Росица Райкова

Специализиран
4.4.8. Фотопроцеси в биологични мембрани

проф. д-р Емилия Апостолова

Специализиран
4.4.12. Компютърно-подпомогнат лекарствен дизайн

чл.-кор. проф. дбн Илза Пъжева

Специализиран
4.4.14. Профили на автономната сърдечна регулация в норма и при сърдечно-съдови патологии

проф. д-р Михаил Матвеев

Специализиран
4.4.15. Вектор-кардиографски представяния на сърдечния електричен сигнал и електрокардиографска диагностика чрез ортогонарна и вектор-електрокардиография

проф. д-р Михаил Матвеев

Специализиран
4.4.16. Фотосинтетични мембрани. Подходи за структурен и функционален анализ

проф. д-р Сашка Крумова

Специализиран
Трансфер на научни знания към обществото чрез свободната електронна енциклопедия Уикипедия

доц. д-р Вася Атанасова

IT курс