Курсове към Центъра за обучение на БАН

Списък на докторантските курсове, които учени от ИБФБМИ-БАН водят към Центъра за обучение на БАН

4.4.1. Електрофизиология на двигателната система

чл.-кор. проф. дбн Андон Косев

Специализиран
4.4.2. Интуиционистки размити множества

чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов

Специализиран
4.4.3. Обобщени мрежи

чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов

Специализиран
4.4.4. Модели на управление на двигателната активност на човека

проф. дтн Росица Райкова

Специализиран
4.4.8. Фотопроцеси в биологични мембрани

проф. д-р Емилия Апостолова

Специализиран
4.4.12. Компютърно-подпомогнат лекарствен дизайн

чл.-кор. проф. дбн Илза Пъжева

Специализиран
4.4.14. Профили на автономната сърдечна регулация в норма и при сърдечно-съдови патологии

проф. д-р Михаил Матвеев

Специализиран
4.4.15. Вектор-кардиографски представяния на сърдечния електричен сигнал и електрокардиографска диагностика чрез ортогонарна и вектор-електрокардиография

проф. д-р Михаил Матвеев

Специализиран
4.4.16. Фотосинтетични мембрани. Подходи за структурен и функционален анализ

проф. д-р Сашка Крумова

Специализиран
Трансфер на научни знания към обществото чрез свободната електронна енциклопедия Уикипедия

доц. д-р Вася Атанасова

IT курс