Обучение

Нормативни документи

Акредитирани докторантски програми на ИБФБМИ

Списък

Списък на докторантите в ИБФБМИ

Редовни докторанти

 • Данаил Дичев Стратиев
  Тема: “Моделиране на процеси на нефтопреработване с помощта на обобщени мрежи и интеркритериален анализ”
  Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
  Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”
  Научна специалност: 01.01.12 “Информатика”
  Научен ръководител: чл.-кор. Красимир Атанасов, чл.-кор. Константин Хаджииванов (ИОНХ-БАН)
  Дата на зачисляване: 01.07.2021. Дата на отчисляване: 30.06.2024
 • Ирина Йорданова Георгиева
  Тема: “Изследване ролята на ангиогенезата при развитието на различни патологични състояния”
  Лаборатория: Трансмембранна сигнализация
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
  Научни ръководители: проф. Румяна Цонева, доц. Димитър Илиев (ИМБ-БАН)
  Дата на зачисляване: 01.07.2021. Дата на отчисляване: 30.06.2024
 • Ариана Ануар Лангари
  Тема: “Биофизични маркери за нарушения в коагулационната система при бременност с висок риск”
  Секция: Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
  Научен ръководител: доц. Светла Тодинова
  Дата на зачисляване: 01.08.2020. Дата на отчисляване: 31.07.2023
 • Антония Георгиева Дюкенджиева-Тодорова
  Тема: In silico моделиране на биологично активни съединения: прогнозиране на ADMET/орална абсобрция
  Секция: QSAR и молекулно моделиране
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Научна специалност: 02.21.10 “Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”
  Научни ръководители: проф. Иванка Цаковска и проф. Илза Пъжева
  Дата на зачисляване: 01.09.2014. Дата на отчисляване: 31.08.2018, отчислена с право на защита

Задочни докторанти

 • Траяна Петкова Каменска
  Тема: “Разработването на нови терапевтични средства за третиране на ракови заболявания на основата на графенови частици”
  Секция: Електроиндуцирани и адхезивни свойства
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
  Научен ръководител: доц. Наталия Кръстева
  Дата на зачисляване: 01.08.2020. Дата на отчисляване: 31.07.2024
 • Искрен Стефанов Гарвански
  Тема: “Анализ на предсърдната активност за предикция за свободен от пристъпи период при пациенти с радиофреквентна аблация по повод пароксизмално и персистиращо предсърдно мъждене”
  Секция: Обработка и анализ на биомедицински сигнали и данни
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Научна специалност: 01.06.17 “Физиология на животните и човека (Физиология на сърдечно-съдовата система)”
  Научни ръководители: проф. Михаил Матвеев, доц. Яна Симова (н-к отделение „Кардиология“, „Аджибадем Сити Клиник – сърдечно съдов център)
  Дата на зачисляване: 01.07.2018. Дата на отчисляване: 31.06.2022
 • Александър Огнянов Маразов
  Тема: Дълбоки невронни мрежи за целите на диагностиката в медицината
  Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
  Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”
  Научна специалност: 01.01.12 “Информатика”
  Научни ръководители: доц. Людмила Тодорова
  Дата на зачисляване: 01.07.2018. Дата на отчисляване: 31.06.2022
 • Тихомира Тихомирова Сойсюрен
  Тема: “Анти-туморни липиди и статини – влияние върху трансмембранната клетъчна сигнализация”
  Секция: Липид-белтъчни взаимодействия
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
  Научни ръководители: проф. Албена Момчилова, проф. Румяна Цонева
  Дата на зачисляване: 01.01.2017. Дата на отчисляване: 31.12.2020, прекъсване за 2 години, считано от 10.08.2020 г.

Докторанти на самостоятелна подготовка

 • Борислав Енчев Георгиев
  Тема: Изследване на процесите на нефтопреработване с помощта на интеркритериалния анализ
  Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
  Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”
  Научна специалност: 01.01.12 “Информатика”
  Научни ръководители: чл.-кор. Красимир Атанасов, дтн Дичо Стратиев (“Лукойл Нефтохим Бургас” АД)
  Дата на зачисляване: 16.12.2020. Дата на отчисляване: 15.12.2023
 • Весела Василева Йорданова
  Тема: “Мембранна реорганизация при оксидативен стрес: Ефект на окислените липиди”
  Секция: Електроиндуцирани и адхезивни свойства
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
  Научен ръководител: проф. Галя Станева
  Дата на зачисляване: 01.08.2020. Дата на отчисляване: 31.07.2023

Процедури по защита

Откритите процедури по защита на докторанти се обявяват на страницата Процедури.

Образователни проекти по ОП “Развитие на човешките ресурси”

 • ОП “Човешки ресурси”, проект № BG051РО001-3.3.04/42
  Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентоспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина
 • ОП “Човешки ресурси”, проект № BG051PO001-3.3.04/40
  Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения