Обучение

Нормативни документи

Акредитирани докторантски програми на ИБФБМИ

Списък

Списък на докторантите в ИБФБМИ

Редовни докторанти

 • Радина Йорданова Денева
  Тема: “Противотуморна активност на природни и новосинтезирани биоактивни субстанции инкапсулирани в микро-/нано-формулировки”
  Секция: Електроиндуцирани и адхезивни свойства
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Докторска програма: “Биофизика”
  Научни ръководители: проф. Биляна Николова, доц. Северина Семкова
  Дата на зачисляване: 01.01.2024. Дата на отчисляване: 31.12.2026
 • Александрина Нешева Нешева
  Тема: “Скрининг на нови ефективни антиракови лекарствени комбинации”
  Секция: Липид-белтъчни взаимодействия
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Докторска програма: “Биофизика”
  Научен ръководител: проф. Галя Станева, проф. Биляна Николова
  Дата на зачисляване: 01.10.2023. Дата на отчисляване: 30.09.2026
 • Георги Николов Паличев
  Тема: “Приложение на ИКА за охарактеризиране и преработване на нефта”
  Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
  Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”
  Докторска програма: “Информатика”
  Научни ръководители: доц. Симеон Рибагин, проф. Дичо Стратиев
  Дата на зачисляване: 01.01.2023. Дата на отчисляване: 31.12.2025
 • Борислава Валериева Борисова
  Тема: “Изследване ролята на повърхностните модификации на ставни импланти за регулиране на адсорбцията на адхезивни белтъци и клетъчната адхезия”
  Лаборатория: Трансмембранна сигнализация
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Докторска програма: “Биофизика”
  Научни ръководители: проф. Румяна Цонева, доц. Тоня Андреева
  Дата на зачисляване: 01.02.2022. Дата на отчисляване: 31.01.2025
 • Данаил Дичев Стратиев
  Тема: “Моделиране на процеси на нефтопреработване с помощта на обобщени мрежи и интеркритериален анализ”
  Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
  Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”
  Докторска програма: “Информатика”
  Научни ръководители: акад. Красимир Атанасов, акад. Константин Хаджииванов (ИОНХ-БАН)
  Дата на зачисляване: 01.07.2021. Дата на отчисляване: 30.06.2024
 • Ирина Йорданова Георгиева
  Тема: “Изследване на взаимовръзката на оксидативен стрес и сфинголипидна сигнализация при патогенезата на болестта на Алцхаймер”
  Лаборатория: Трансмембранна сигнализация
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Докторска програма: “Биофизика”
  Научни ръководители: проф. Румяна Цонева, доц. Димитър Илиев (ИМБ-БАН)
  Дата на зачисляване: 01.07.2021. Дата на отчисляване: 30.06.2024

Задочни докторанти

 • Ангел Иванов Димитриев
  Тема: “Софтуерен продукт за реализация на обобщеномрежови модели и негови приложения”
  Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
  Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”
  Докторска програма: “Информатика”
  Научни ръководители: акад. Красимир Атанасов, доц. Нора Ангелова
  Дата на зачисляване: 01.07.2022. Дата на отчисляване: 30.06.2026
 • Иво Василев Умленски
  Тема: “Приложение на интуиционистка размитост към анализа на данни от кръводарителската система в България”
  Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
  Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”
  Докторска програма: “Информатика”
  Научен ръководител: доц. Вася Атанасова
  Научен консултант: д-р Николай Андреев
  Дата на зачисляване: 01.01.2022. Дата на отчисляване: 31.12.2025
 • Траяна Петкова Каменска
  Тема: “Разработването на нови терапевтични средства за третиране на ракови заболявания на основата на графенови частици”
  Секция: Електроиндуцирани и адхезивни свойства
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Докторска програма: “Биофизика”
  Научен ръководител: проф. Наталия Кръстева
  Дата на зачисляване: 01.08.2020. Дата на отчисляване: 31.07.2024
 • Александър Огнянов Маразов
  Тема: Дълбоки невронни мрежи за целите на диагностиката в медицината
  Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
  Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”
  Докторска програма: “Информатика”
  Научни ръководители: доц. Людмила Тодорова
  Дата на зачисляване: 01.07.2018. Продължение за срок от 1 година, считано от 01.07.2022 г. Отчислен с право на защита, считано от 01.07.2023
 • Тихомира Тихомирова Сойсюрен
  Тема: “Анти-туморни липиди и статини – влияние върху трансмембранната клетъчна сигнализация”
  Лаборатория: Трансмембранна сигнализация
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Докторска програма: “Биофизика”
  Научни ръководители: проф. Албена Момчилова, проф. Румяна Цонева
  Дата на зачисляване: 01.01.2017. Прекъсване за 2 години, считано от 10.08.2020 г. Отчислена с право на защита, считано от 01.01.2023

Докторанти на самостоятелна подготовка

 • Даяна Славчова Бенкова
  Тема: “Взаимодействие на хитозан-базиране наночастици с биомиметични мембрани”
  Секция: Липид-белтъчни взаимодействия
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Докторска програма: “Биофизика”
  Научни ръководители: проф. Галя Станева, доц. Анелия Костадинова
  Дата на зачисляване: 01.03.2023. Дата на отчисляване: 28.02.2026
 • Илиян Венков Колев
  Тема: Диагностика и анализ на действието на процесите на дълбочинна преработка на нефта чрез интеркритериален анализ
  Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
  Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”
  Докторска програма: “Информатика”
  Научни ръководители: проф. Дичо Стратиев, доц. Симеон Рибагин
  Дата на зачисляване: 01.02.2023. Дата на отчисляване: 31.01.2028
 • Борислав Енчев Георгиев
  Тема: Изследване на процесите на нефтопреработване с помощта на интеркритериален анализ
  Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
  Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”
  Докторска програма: “Информатика”
  Научни ръководители: акад. Красимир Атанасов, проф. Дичо Стратиев
  Дата на зачисляване: 16.12.2020. Отчислен с право на защита, считано от 16.12.2023

Процедури по защита

Откритите процедури по защита на докторанти се обявяват на страницата Процедури.

Образователни проекти по ОП “Развитие на човешките ресурси”

 • ОП “Човешки ресурси”, проект № BG051РО001-3.3.04/42
  Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентоспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина
 • ОП “Човешки ресурси”, проект № BG051PO001-3.3.04/40
  Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения