Фотовъзбудими мембрани

Ръководител на секцията

проф. д-р Анелия Добрикова

 • Email: aneli@bio21.bas.bg
 • Телефон: 02 979 2603
 • Адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 21, стая 217
  София 1113, България

Състав на секцията

Основни научни направления

Механизми на преобразуване на светлинната енергия в биологични мембрани (висши растения, зелени водорасли, цианобактерии и техни мутанти); роля на структурната организация на пигмент-белтъчните комплекси, липидния състав и физикохимичните свойства на тилакоидните мембрани за ефективността на първичните процеси на фотосинтезата; пигмент-липидни взаимодействия в моделни мембрани; механизми на адаптация на фотосинтетичния апарат; роля на липид-белтъчните взаимодействия в отговора на фотосинтезиращите организми към промените в околната среда; участие на активните кислородни форми в стрес-индуцираните инактивационни процеси; разработване на биосензори на базата на фотосинтетични мембрани.

Изследователски проекти

Текущи проекти

 1. Изследване ролята на полифенолите и ефекта на нанокомпозит-базирана хуминова киселина върху фотосинтезата на босилек в условия на засушаване, КП-06-ПМ- 46/3,
  Фонд „Научни Изследвания”, 2023-2025 г.,
  Ръководител: доц. д-р Мартин Стефанов
 2. Индуцирани от азотен оксид защитни механизми на фотосинтетичния апарат и на фотосинтетичния процес при засоляване, КП-06-Н36/9,
  Фонд „Научни изследвания”, 2019-2024
  Ръководител: проф. Емилия Апостолова

Приключили проекти

 1. Функционална активност на фотосинтетичния апарат на С3 и С4 тип растения в условия на солеви стрес,
  Проект по Национална програма за научни изследвания „Млади учени и постдокторанти – 2”, 2022-2024
  Млад учен – гл. ас. Мартин Стефанов; Научен ръководител – проф. Емилия Апостолова
 2. Влияние на засушаването върху фотосинтезата на царевица и сорго, КП-06-М 76/3,
  Фонд „Научни Изследвания”, 2020-2023 г.,
  Ръководител: гл.ас. д-р Мартин Стефанов
 3. Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот”, МОН, дог. ДСД-3, 2019-2023
  Координатор от ИБФБМИ-БАН проф. Антоанета Попова
 4. Структурно-функционално характеризиране на цианобактериални мутанти при преходите между състоянията.
  Международно научно сътрудничество по ЕБР между БАН и УАН (2019-2021).
  Координатор от ИБФБМИ-БАН: доц. д-р Радка Владкова
 5. Синтез на метални наночастици и оценка на тяхното поглъщане и на ефекта им върху фотосинтезата чрез биофизични техники“. Споразумение за научно сътрудничество между БАН и Biophysical Department, Faculty of Sciences, Cairo University, Гиза, Египет, 2019-2021.
  Ръководител от ИБФБМИ: проф. д-р Емилия Апостолова
 6. Роля на каротеноидите за ефективността и устойчивостта на фотосинтетичния апарат на висши растения към промени в околната среда, KП-06-Н26/11,
  Фонд “Научни изследвания”, 2018-2023
  Ръководител: проф. Антоанета Попова
 7. Влияние на азотния излишък и замърсяването с метали върху защитните механизми на растенията, Двустранно научно-техническо сътрудничество между Република България и Република Словакия, Фонд “Научни изследвания”  – Проект ДНТС/Словакия 01/10, 2016-2019.
  Ръководител от ИБФБМИ: проф. д-р Емилия Апостолова
 8. Защита и адаптация на Paulownia при засоляване, Програма за подпомагане на младите учени и докторанти на БАН – 2017, ДФНП-17-135 (2017-2019)
  Млад учен-ръководител на проекта: Мартин Стефанов – докторант
  Научен консултант: проф. д-р Емилия Апостолова
 9. Потенциална оценка на различни растителни видове за фиторемедиация на замърсяване с тежки метали. Механизми на толерантност на фотосинтетичния апарат, Международно научно сътрудничество по ЕБР между БАН и Солунски университет „Аристотел“, Гърция (2018-2020).
  Координатор от ИБФБМИ: доц. д-р Анелия Г. Добрикова
 10. Роля на каротеноидите за устойчивостта на фотосинтетичния апарат на тилакоидни мембрани на висши растения към висок светлинен интензитет.
  Програма за подпомагане на младите учени в БАН, № ДФНП-134/12.05.2016 г.
  Млад учен: Константин Добрев – докторант
  Научен ръководител: проф. д-р Антоанета Попова
 11. Стрес – индуцирани промени в организацията на пигмент-белтъчните комплекси на фотосинтетичния апарат. Приложение на Blue native електрофореза.
  Програма за подпомагане на младите учени в БАН, № ДФНП-136/12.05.2016 г.
  Млад учен: Милена Герганова – докторант
  Научен ръководител: проф. д-р Мая Величкова
 12. Ефект на високата светлинна интензивност върху фотоситетичния апарат на две хибридни линии Paulownia отглеждани върху засолени почви, Програма за подпомагане на младите учени в БАН, ДФНП-138/12.05.2016, 2016-2018
  Млад учен: Мартин Стефанов – докторант
  Научен ръководител: проф. д-р Емилия Апостолова
 13. Ефект на Chlorella vulgaris върху фотосинтетичния апарат на оризови растения в условия на кадмиев стрес, Програма за подпомагане на младите учени в БАН, ДФНП-137/12.05.2016
  Млад учен: Екатерина Йоцова – докторант
  Научен ръководител: проф. д-р Емилия Апостолова
 14. Prenylquinones and carotenoids – potential mediators of tolerance of higher plants to combined light and temperature stress, МОМН, Българо-швейцарска изследователска програма, № IZEBZO-143169/1, 2012-2015
  Ръководител: проф. Мая Величкова
 15. Ефект на пониженото каротеноидно съдържание за устойчивостта на фотосинтетичния апарат към висок светлинен интензитет на Arabidopsis thaliana. Изследване in vivo
  Бюджетна субсидия – БАН, 2015-2017
  Ръководител: доц. Антоанета Попова
 16. Характеризиране процеса на обезцветяване на фотосинтетичните пигменти в тилакоидни мембрани на Arabidopsis thaliana, див тип (wt) и мутант lut2 при осветяване с висок светлинен интензитет
  Бюджетна субсидия – БАН, 2015-2017,
  Ръководител: доц. Антоанета Попова
 17. Ефект на антиоксиданти и сигнални молекули върху фотосинтетичния апарат и устойчивостта му към абиотичен стрес
  Бюджетна субсидия – БАН, 2015-2016
  Ръководител: Доц. д-р Анелия Георгиева Добрикова
 18. Адаптационни механизми на фотосинтетичния апарат към засоляване
  Бюджетна субсидия – БАН, 2015-2017
  Ръководител: проф. д-р Емилия Апостолова
 19. Влияние на температурата и светлината върху кинетиките на преходите между състояния 1 и 2 и техните характеристики in vivo. Роля на цитохром b6f комплекса за регулирането им.
  Бюджетна субсидия – БАН, 2014-2016
  Ръководител: доц. Радка Владкова
 20. Възможности за приложението на зелените водорасли при разработването на биосензори за регистрация на хербициди и тежки метали
  Бюджетна субсидия – БАН, 2013-2015
  Ръководител: проф. Емилия Апостолова
 21. Проучвания върху толерантността към засоляване на две линии Paulownia
  Съвместен проект на СУ „Кл. Охридски” – Биологически факултет и ИБФБМИ – БАН, 2014
 22. Изследване на ефекта на UV-B облъчване върху фотосинтетичния апарат на различни екотипове на Arabidopsis thaliana
  Бюджетна субсидия – БАН, 2011 – 2013
  Ръководител: доц. Антоанета Попова
 23. Състав и функции на каротиноидите в светосъбиращия комплекс на фотосистема 1
  Програма за двустранно сътрудничество между Българската академия на науките и CSIC- Испания, 2011 – 2012
  Координатор от ИБФБМИ: проф. Мая Величкова
 24. Роля на модифицирането на липидния, каротиноидния и белтъчния състав върху структурната организация и функционална активност на фотосинтетични мембрани
  Програма за двустранно сътрудничество между Българската академия на науките и Унгарската академия на науките, № 21, 2010-2012
  Координатор от ИБФБМИ: доц. Емилия Апостолова
 25. Роля на каротиноидите за температурната стабилност на фотосинтетичния апарат
  Бюджетна субсидия – БАН, 2011 – 2012
  Ръководител: доц. Емилия Апостолова
 26. Набухване на спонгиозна липидна фаза чрез включване на пептиди, полимери и амфифилни вещества
  Проект в рамките на междуакадемичната спогодба с Чешката академия на науките (2011)
  Ръководител от българска страна: Р. Мутафчиева
 27. Ефект на брасиностероиди върху фотосинтетичния апарат на висши растения и устойчивостта му към светлинен стрес
  Бюджетна субсидия – БАН, 2010 – 2012
  Ръководител: доц. Анелия Добрикова
 28. Антарктически водорасли – моделна система за устойчивост към оксидативен стрес“ (ДО02-317/08) Фонд  “Научни изследвания“, 2009-2012, Ръководител: доц. д-р Ирина Пунева
 29. Разработване на биосензори на базата на фотовъзбудими мембрани
  Междуправителствена програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите между Република България и Република Индия; Фонд “Научни изследвания”, № БИн-01/07, 2007-2012.
  Координатор от ИБФБМИ: доц. Емилия Апостолова
 30. Дизайн на нови лиганди на опиоидни рецептори: Синтеза и аналгетична активност на ненаркотични катионни опиоидни олигопептиди
  ФНИ, МУ-ФС-13 (2007-2010), Съвместен проект на ИМБ, ИБФБМИ, ИНБ — БАН
  Ръководител: ст.н.с. Т. Пайпанова (ИМБ)
 31. Взаимодействия и роля на хлорофил а в цитохром b6f комплекса
  Бюджетна субсидия – БАН, 2010 – 2013
  Ръководител: гл. ас. Радка Владкова
 32. Роля на модифицирането на липидния, каротиноидния и белтъчния състав върху структурната организация на фотосинтетични мембрани
  Програма за двустранно сътрудничество между Българската академия на науките и Унгарската академия на науките (проект № 33); 2007-2009
  Координатор от ИБФБМИ: доц. Емилия Апостолова
 33. Спектрални свойства на реакционни центрове на фотосистема 2. Идентифициране на пигментните абсорбционни ивици
  Програма за двустранно сътрудничество между Българската академия на науките и CSIC- Испания, 2006-2007
  Координатор от ИБФБМИ: доц. Мая Величкова
 34. Динамика и стабилност на фотосинтетичния апарат
  Фонд “Научни изследвания”, № Б-1512, 2005-2009
  Ръководител: доц. Емилия Апостолова
 35. Фотосинтетичният апарат при абиотичен стрес. Участие на активни форми при инактивационните процеси”; финансиран от фонд „Научни изследвания
  Фонд “Научни изследвания”, № Б-1504, 2005-2009
  Ръководител: доц. Мая Величкова
 36. Роля на модифицирането на липидния, каротиноидния и белтъчния състав върху структурната организация на фотосинтетични мембрани
  Програма за двустранно сътрудничество между Българската академия на науките и Унгарската академия на науките (проект № 29), 2004-2006
  Координатор от ИБФБМИ: доц. д-р Емилия Апостолова
 37. Стабилност на пигмент-белтъчния комплекс ССII от фотосинтетични бактерии при екстремни външни условия изследвана посредством спектроскопски техники
  Програма за двустранно сътрудничество между Българската академия на науките и CSIC- Испания, 2004-2005
  Координатор от ИБФБМИ: доц. Мая Величкова
 38. Роля на хлорофил-липидните взаимодействия за асемблирането и функционалната стабилност на фотосинтетичните светосъбиращи комплекси
  Бюджетна субсидия – БАН, 2004–2009
  Ръководител: д-р Радка Владкова
 39. Функционалната активност и структурнa стабилност на пигмент-белтъчни комплекси от фотосинтезиращи организми при биотичен и абиотичен стрес. Роля на активните кислородни форми в инактивационните процеси
  Бюджетна субсидия – БАН, 2004–2005
  Ръководител: доц. д-р Мая Величкова
 40. Стабилност на пигмент-белтъчните комплекси
  Фонд “Научни изследвания”, № МУ-К-1003/00; 2000-2004
  Ръководител: доц. Анелия Добрикова
 41. Пренос на енергия в биологични мембрани (К-1301/2003)
  Фонд  “Научни изследвания“, 2003-2007
  Ръководител: проф. дбн С. Танева
 42. Структурна и функционална роля на светосъбиращия комплекс 2 в мутанти от висши растения (К-614/96)
  Фонд  “Научни изследвания“, 1996-2000
  Ръководител: проф. д-р Емилия Апостолова
 43. Липид-хлорофилни взаимодействия
  Българо-немски междудържавен проект (BMBF-WTZ BGR 99 / 008); финансиран от Министерството на образованието и научните изследвания – Германия; 2000 – 2002
  Координатор от ИБФБМИ: д-р Радка Владкова
 44. Роля на липидната компонента на тилакоидните мембрани за фотосинтетичната активност при стресови въздействия (К-807/98)
  Фонд  “Научни изследвания“, 1998-2003
  Ръководител: проф. д-р Мая Величкова

Международно сътрудничество

 • Експериментална станция, “Aula Dei”, Сарагоса, Испания
 • Институт по растителна биология, Унгарска академия на науките, Сегед Унгария
 • Max-Planck-Institute for Molecular Plant Physiology, Потсдам, Германия
 • Университет Kyushu, Фукуока, Япония
 • Университет Fakir Mohan, Факултет по биологични науки и биотехнологии, Баласор, Индия
 • Солунски университет “Аристотел”, Тесалоники, Гърция
 • Университет “Св. св. Кирил и Методий”, Търнава, Словакия
 • Институт по Биология, Университет на Ню Шател, Швейцария
 • Университет на западно Онтарио, Лондон, Канада
 • Umea Plant Sci Ctr, Умеа, Швеция
 • Centre of Biotechnology of Borj-Cedria, Hammam-Lif, Тунис
 • Umea Plant Sci Ctr, Умеа, Швеция
 • Cairo University, Гиза, Египет
 • Jagiellonian University, Kраков, Полша
 • Institute of Plant Physiology, Руска академия на науките, Москва, Русия
 • Institute of Basic Biological Problems, Руска академия на науките, Пущино, Русия
 • Катедра “Физиология на растенията”, Факултет по биология, Московски държавен университет „М. В. Ломоносов“, Москва, Русия

Национално сътрудничество

 • Институт по физиология на растенията и генетика – БАН
 • Биологически и Физически факултет – Софийски университет
 • Химикотехнологичен и металургичен университет – София
 • Селскостопанска академия

Провеждани обучения

 • Фотопроцеси в биологични мембрани – докторантски курс на проф. д-р Емилия Апостолова
 • Биофизика на енергоспрягащи мембрани – докторантски курс на проф. д-р Мая Величкова

Избрани публикации


2019

 • М. Stefanov, A.K. Biswal, M. Misra, A.N. Misra, E. L. Apostolova.. Responses of Photosynthetic Apparatus to Salt Stress: Structure, Function and Protection. Handbook of Plant and Crop Stress, 4th Edition, Taylor &francis, 2019, 233-250.
 • Dobrikova A.G., Apostolova E.L.. Damage and protection of the photosynthetic apparatus under cadmium stress. Chapter 11. Cadmium Toxicity and Tolerance in Plants: From Physiology to Remediation, 1st Edition, Elsevier, 2019, 275-298, ISBN:9780128148648, DOI:doi. 10.1016/B978-0-12-814864-8.00011-5, Без ISI IF и без SJR – индексирано в WoS или Scopus
 • Gerganova, M., Faik, A., Velitchkova, M. Acquired tolerance of the photosynthetic apparatus to photoinhibition as a result of growing Solanum lycopersicum at moderately higher temperature and light intensity. Functional Plant Biology, 46, 2019, 555-566, DOI:https://doi.org/10.1071/FP18264, IF:2.083, Q2
 • Popova, A.V., Dobrev, K., Velitchkova, M, Ivanov, A.G.. Differential temperature effects on dissipation of excess light energy and energy partitioning in lut2 mutant of Arabodopsis thaliana under photoinhibitory conditions.. Photosynth. Res., 139, 1-3, 2019, 367-385, ISSN:0166-8595, DOI:https://doi.org/10.1007/s11120-018-0511-2, IF:3.864, Q1
 • Kovacs T, Szalontai B, Kłodawska K, Vladkova R, Malec P, Gombos Z, Laczko-Dobos H. Photosystem I oligomerization affects lipid composition in Synechocystis sp. PCC 6803, BBA – Molecular and Cell Biology of Lipids, 1864, Elsevier, 2019, 1384-1395, DOI:10.1016/j.bbalip.2019.06.013, IF:5.162, Q1
 • Maglovski M., Gregorová Z., Rybanský L., Bardáčová M., Moravčíková J., Bujdoš M., Dobrikova A., Apostolova E., Kraic J., Blehová A., Matušíková I.. Effects of nutrition on wheat photosynthetic pigment responses to arsenic stress. Polish J. Environ. Studies, Vol. 28, 3, 2019, 1-9, ISSN:1230-1485, DOI:DOI: https://doi.org/10.15244/pjoes/89584, IF:1.12, Q3

2018

 • Stefanov, E. Yotsova, E.L. Apostolova. Salt- and light-induced changes in spectral characteristics of Paulownia. Comp. rend. Acad. bulg. Sci., 71, 2018, 1062-1069, ISSN:1310–1331, IF:0.251, Q2
 • Faik, A, Stanoeva, D., Velitchkova, M. High light enhanced the inhibitory effect of suboptimal temperatures on oxygen evolving reactions in Arabidopsis thaliana. C. R. Bulg Acad. Sci., 71, 2, Marin Drinov, 2018, 211-219, ISSN:1310–1331, DOI. SJR:0.207, IF:0.251, Q2
 • Picorel, R., Alfonso, M., Velitchkova, M.. Editorial: Molecular Basis of the Response of Photosynthetic Apparatus to Light and Temperature Stress. Front. Plant Sci., 8, 2017, 288, ISSN:ISSN=1664-462X, DOI:DOI 10.3389/fpls.2017.00288, IF:4.495, Q1
 • Stefanov M., Yotsova E., Ivanova K., Markovska Y., Apostolova E.. Effect of high light intensity on the photosynthetic apparatus of two hybrid lines of Paulownia grown on soil with different salinity. Photosynthetica, 56, 2018, 832-840, ISSN:0300-3604, DOI:doi.org/10.1007/s11099-017-0735-y, IF:1.507, Q2
 • Yotsova E., Dobrikova A., Stefanov M., Apostolova E.. Impact of salicylic acid on the grown and activity of photosynthetic apparatus in rice under non-stress conditions. Comp. Rend. Acad. Bulg. Sci., 71, 3, 2018, 368-375, ISSN:1310–1331, DOI:10.7546/CRABS.2018.03.09, IF:0.27, Q2
 • Yotsova E.K., Dobrikova A.G., Stefanov M.A., Kouzmanova M., Apostolova E.L.. Improvement of the rice photosynthetic apparatus defence under cadmium stress modulated by salicylic acid supply to roots. Theor. Exp. Plant Physiology, 30, 1, Springer, 2018, 57-70, ISSN:2197-0025, DOI:10.1007/s40626-018-0102-9,IF:0.885, Q2
 • Chaudhury, A., Ward, Ch., Talasaz, A., Ivanov, A. G., Brophy, M., Grodzinski, B., Huner, N.P.A., Patel, V.I., Barron, J.L.. Machine Vision System for 3D Plant Phenotyping. IEEE/ACM TRANSACTIONS ON COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS, VOL. XX,, NO. X, 2018, 1-13, ISSN:1545-5963, DOI:DOI 10.1109/TCBB.2018.2824814, IEEE/ACM,. SJR:0.649, IF:1.609, Q1
 • Elkhouni A., Rabhi M., Ivanov A.G., Krol M., Zorrig W., Smaoui A., Abdelly C., Huner N.P.A.. Structural and functional integrity of Sulla carnosa photosynthetic apparatus under iron deficiency conditions. Plant Biology, 20, 3, 2018, 415-425, DOI:doi: 10.1111/plb.12684, IF:2.216, Q2
 • Jusovich, M, Velitchkova, M, Misheva, S, Börner, A, Apostolova, E, Dobrikova, A. Photosynthetic responses of a wheat mutant (Rht-B1c) with altered DELLA proteins to salt stress. Journal of Plant Growth Regulation, 37, 2, Springer, 2018, 645-656, ISSN:0721-7595, DOI:doi.org/10.1007/s00344-017-9764-9, IF:2.04, Q1
 • Lahmar, I, Radeva, G, Marinkova. D, Velitchkova, M, Belghith,, Ben Abdallah, F, Yotova, L, Belghith, K. Valorization of a plant β-amylase: Immobilization and dataset on the kinetic process. Data in Brief, 16, 2018, 386-391, ISSN:ISSN: 2352-3409, DOI:doi.org/10.1016/j.dib.2017.11.071, SJR:0.216, SJR
 • Kurepin, L.V., Stangl, Z.R., Ivanov, A.G., Bui, V., Mema, M., Huner, N.P.A., Öquist. G., Way, D., Hurry, V.. Contrasting acclimation abilities of two dominant boreal conifers to elevated CO2 and temperature. Plant Cell Environ, 41, 2018, 1331-1345, ISSN:0140-7791, DOI:DOI: 10.1111/pce.13158, IF:5.415, Q1
 • Lahmar, I., Radeva, G., Marinkova, D., Velitchkova, M., Belghith, Hafedh, Ben abdallah, Ferjani, Yotova, Lyubov, Belghith, Karima. Immobilization and topochemical mechanism of a new β-amylase extracted from Pergularia tomentosa. Process Biochemistry, 64, Elsevier, 2018, 143-151, ISSN:1359-5113, DOI:doi.org/10.1016/j.procbio.2017.09.007, IF:2.497, Q2

2017

 • Dobrikova, A.G., Yotsova, E. K., Börner, A., Landjeva, S.P., Apostolova, E.L.. The wheat mutant DELLA-encoding gene (Rht-B1c) affects plant photosynthetic responses to cadmium stress. Plant Physiology and Biochemistry, 114, Elsevier, 2017, 10-18, ISSN:0981-9428, DOI:doi: 10.1016/j.plaphy.2017.02.015, IF:2.718, Q1,
 • Faik, A., Vasilev, D., Stanoeva, D., Velitchkova, M.. Suboptimal growth temperature and light intensity effects on Photosystem II activity and oxygen evolution of tomato (Solanum lycopersicum). Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 70, 9, “Prof. Marin Drinov” Publishing House of BAS, 2017, 1247-1254, ISSN:ISSN 1310–1331 (Print) ISSN 2367–5535 (Online), IF:0.251,  Q2
 • Ivanov, AG, Velitchkova, M, Allakhverdiev, Suleyman I., Huner, NPA. Heat stress-induced effects of photosystem I: an overview of structural and functional responses. Photosynth. Res., 133, Springer, 2017, 17-30, ISSN:0166-8595, DOI:DOI 10.1007/s11120-017-0383-x, IF:3.864, Q1,
 • Popova, A.V.. Spectral characteristics and solubility of β-carotene and zeaxanthin in different solvents. Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci., 70, 1, Prof. “Marin Drinov”, 2017, 53-60, ISSN:1310–1331, IF:0.251, Q2
 • Gerganova, M., Stanoeva, D., Popova, A.V., Velitchkova, M. Alterations in pigment content and photosynthetic performance of Arabidopsis thaliana plants under combined action of low temperature and high light. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 70, 9, 2017, 1255-1261, “Prof. Marin Drinov” Publishing House of BAS, ISSN:2367–5535, IF:0.206, Q2
 • Yotsova, E.K., Stefanov, M.A., Dobrikova, A.G., Apostolova, E.L.. Different sensitivities of photosystem II in green algae and cyanobacteria to phenylurea and phenol-type herbicides: effect on electron donor side, Zeitschrift für Naturforschung C, 72, 7-8, 2017, 315-324, ISSN:1865-7125, DOI:doi: 10.1515/znc-2016-0089, IF:0.882, Q4
 • Chaudhury A., Ward C., Talasaz A., Ivanov A.G., Brophy M., Grodzinski B., Patel R.V., Huner N.P.A., Barron J.L.. Machine vision system for 3D plant phenotyping. arXiv, 2017, ISSN:2331-8422, IF:0.698, Q4
 • Misra, A.N., Singh, R., Misra, M., Vladkova, R., Dobrikova, A.G., Apostolova, E.L.. Nitric Oxide mediated effects on chloroplasts. Photosynthesis: Structures, Mechanisms and Applications. (H.J.M. Hou, M.M. Najafpour, G.F. Moore, S.I. Allakhverdiev, eds.), Chapter 14, Springer, Cham, 2017, 305-320, ISBN:978-3-319-48871-4, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-48873-8_14, 16,   Без ISI IF и без SJR – индексирано в WoS или Scopus
 • Noridomi, M., Nakamura, S., Tsuyama, M., Futamura, N., Vladkova, R.. Opposite domination of cyclic and pseudocyclic electron flows in short-illuminated dark-adapted leaves of angiosperms and gymnosperms Q1(ISI). Photosynthesis Research, 134, 2, Springer, 2017, 149-164, ISSN:0166-8595, DOI:10.1007/s11120-017-0419-2, IF:3.091, Q1

2016

 • Faik, A., Popova, A.V., Velitchkova, M.. Effects of long-term action of high temperature and high light on the activity and energy interaction of both photosystems in tomato plants. Photosynthetica, 54, 4, 2016, 611-619, DOI:DOI: 10.1007/s11099-016-0644-5, IF:1.558, Q1
 • Dobrev, K., Stanoeva, D., Velitchkova, M., Popova, A.V. The lack of lutein accelerates the extent of light-induced bleaching of photosynthetic pigments in thylakoid membranes of Arabidopsis thaliana. Photochemistry and Photobiology, 92, 2016, 436-445, ISSN:ISSN: 1751-1097, DOI:DOI: 10.1111/php.12576, IF:2.266, Q2
 • Apostolova, E.L., Dobrikova, A.G.. Role of the LHCII organization for the sensitivity of the photosynthetic apparatus to temperature and high light intensity. Handbook of Photosynthesis (ed. M. Pessarakli), Chapter 16, Third edition, Taylor and Francis Group, CRC Press, 2016, 301-314,  ISBN:9781482230734, Без ISI IF и без SJR – индексирано в WoS или Scopus
 • Gerganova, M., Popova, A.V., Stanoeva, D., Velitchkova, M.. Tomato plants acclimate better to elevated temperature and high light than to treatment with each factor separately. Plant Physiology and Biochemistry, 104, 2016, 234-241, ISSN:0981-9428, DOI:doi.org/10.1016/j.plaphy.2016.03.030, IF:2.928, Q1,
 • Gerganova, M., Stanoeva, D., Popova, A.V., Velitchkova, M.. Pigment content and oxygen evolution of tomato plants as affected by long term treatment at suboptimal temperature. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 69, 11, 2016, 1429-1436, ISSN:2367–5535, IF:0.204, Q2
 • M. Stefanov, E. Yotsova, K. Ivanova, Y. Markovska, E. Apostolova. Assesment the impact of salinity on photosynthetic apparatus of Paulownia elongata x kawakami. Comp. rend. Acad. bulg. Sci., 69, 2016, 1325-1332, IF:0.233, Q2
 • Popova A.V., Hincha D.K.. Effects of flavonol glycosides on liposome stability during freezing and drying. Biochim. Biophys. Acta, Biomembranes, 1858, 12, 2016, 3050-3060, IF:3.687, Q1
 • Stefanov, M., Yotsova, E., Rashkov, G., Ivanova, K., Markovska, Y., Apostolova, E.L.. Effects of salinity on the photosynthetic apparatus of two Paulownia lines. Plant Physiol. Biochem., 101, 2016, ISSN:ISSN: 0981-9428, IF:2.928, Q1
 • Vladkova, R. Chlorophyll a is the crucial redox sensor and transmembrane signal transmitter in the cytochrome b6f complex. Components and mechanisms of state transitions from the hydrophobic mismatch viewpoint. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 34, 4, Taylor & Francis, 2016, 824-854, ISSN:0739-1102, DOI:10.1080/07391102.2015.1056551, IF:3.123, Q1
 • Bode, R., Ivanov, A.G., Hüner, N.P.A. Global transcriptome analyses provide evidence that chloroplast redox state contributes to intracellular as well as long-distance signalling in response to stress and acclimation in arabidopsis. Photosynthesis Research, 128, 3, 2016, 287-312, ISSN:0166-8595, DOI:10.1007/s11120-016-0245-y, IIF:3.091,  Q1,
 • Flores-Bavestrello, A., Krol, M., Ivanov, A.G., Hüner, N.P.A, García-Plazaola, J. I., Corcuera, L. J., Bravo, L. A. Two hymenophyllaceae species from contrasting natural environments exhibit a homoiochlorophyllous strategy in response to desiccation stress. Journal of Plant Physiology, 191, 2016, 82-94, ISSN:0176-1617, DOI:10.1016/j.jplph.2015.12.003, IF:3.121, Q1
 • Hüner, N.P.A., Dahal, K., Bode, R., Kurepin, L.V., Ivanov, A.G.. Photosynthetic acclimation, vernalization, crop productivity and ‘the grand design of photosynthesis’. Journal of Plant Physiology, 203, 2016, 29-43, ISSN:0176-1617, DOI:10.1016/j.jplph.2016.04.006, IF:3.121, Q1
 • McCarthy, A., Chung, M., Ivanov, A.G., Krol, M., Inman, M., Maxwell, D. P., Hüner, N.P.A. An established arabidopsis thaliana var. landsberg erecta cell suspension culture accumulates chlorophyll and exhibits a stay-green phenotype in response to high external sucrose concentrations. J. Plant Physiol, 199, 2016, 40-51, ISSN:0176-1617, DOI:10.1016/j.jplph.2016.05.008, IF:3.121, Q1

2015

 • Apostolova E.L., Rashkov G., Dankov K., Puneva I., 2015, Influence of the sanosil-induced oxidative stress on the photosynthetic apparatus of different strains of green algae and cyanobacteria, Ind. J. Plant Physiol., 20, 333-338
 • Dankov K., Rashkov G., Misra A.N., Apostolova E.L., 2015, Temperature sensitivity of photosystem II in isolated thylakoid membranes from fluridone-treated pea leaves, Turk. J. Bot., 39, 420-428.
 • Dobrikova A.G., Apostolova E.L., 2015, Damage and protection of the photosynthetic apparatus from UV-B radiation. II. Effect of quercetin at different pH. J. Plant Physiol., 184, 98-105
 • Dobrev K., Stanoeva D., Velitchkova M., Popova A.V., 2015, Alterrations in primary photosynthetic reactions of Arabidopsis thaliana, wt and lut2, under photoinhibition in vivo, Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci., 68 (5) 601-608.
 • Popova A.V., Rausch S., Hundertmark M., Gibon Y., Hincha D.K., 2015, The intrinsically disordered protein LEA7 from Arabidopsis thaliana protects the isolated enzyme lactate dehydrogenase and enzymes in a soluble leaf proteome during freezing and drying, Biochim. Biophys. ActaProteins and Proteomics, 1854 (10) 1517-1525.
 • Angelov B., Angelova A.,  Drechsler M., Garamus V. M., Mutafchieva R., Lesieur S., 2015, Identification of large channels in cationic PEGylated cubosome nanoparticles by synchrotron radiation SAXS and Cryo-TEM imaging, Soft Matter 11, 3686-3692
 • Angelova A., Angelov B., Mutafchieva R. , Lesieur S. , 2015, Biocompatible Mesoporous and Soft Nanoarchitectures, J. Inorg. Organomet. Polym. Mater, 25 (2), 214-232
 • Angelova A., Angelov B., Lesieur S., Mutafchieva R., Ollivon M., Bourgaux C., Willumeit R., Couvreur P., 2008, Dynamic control of nanofluidic channels in protein drug delivery vehicles, J. Drug Deliv. Sci. Technol., 18(1), 41-45
 • Mihailova G., Velitchkova M., Doltchinkova V., Lazarova D., Georgieva K., 2015, Photosynthetic characteristics of the resurrection plant Haberlea Rhodopensis from two habitats, Gen. Plant Physiol. 5 (1) 74–85.

2014

 • Apostolova E.L.,  Pouneva I., Rashkov G., Dankov K., Grigorova I., Misra A.N., 2014, Effect of UV-B radiation on Photosystem II functions in Antarctic and mesophilic strains of a green alga Chlorella vulgaris and a cyanobacterium Synechocystis salina, Ind. J. Plant Physiol., 19, 111-118.
 • Dang N. X., Popova A.V., Hundertmark M., Hincha D.K., 2014, Functional characterization of selected LEA proteins from Arabidopsis thaliana in yeast and in vitro, Planta, 240 (2) 325-336.
 • Dobrikova A.G., Vladkova R.S., Rashkov G.D., Todinova S.J., Krumova S.B., Apostolova E.L., 2014, Effects of exogenous 24-epibrassinolide on the photosynthetic membranes under non-stress conditions, Plant Physiol. Biochem., 80, 75-82.
 • Lazarova D., Stanoeva D., Popova A., Vasilev D., Velitchkova M., 2014, UV-B – induced alteration of oxygen evolving reactions in pea thylakoid membranes as affected by scavengers of reactive oxygen species. Biol. Plant. 58 (2) 319-327.
 • Misra A.N., Vladkova R., Singh R., Misra M., Dobrikova A.G., Apostolova E.L., 2014, Action and target sites of nitric oxide in chloroplasts, Nitric Oxide, 39, 35-45
 • Sárvári É., G. Mihailova, Á. Solti, Á. Keresztes, M. Velitchkova, K. Georgieva, 2014, Comparison of thylakoid structure and organization in sun and shade Haberlea rhodopensis populations under desiccation and rehydration, J. Plant Physiol. 151, 1591-1600.
 • Apostolova E. L., Misra A.N., 2014, Alteration in Structural Organization Affect the Functional Ability of Photosynthetic Apparatus, In: Handbook of Plant and Group Physiology, Third Edition (ed. Pessarakli) CRC Press, Taylor & Francis Group, pp.103-120.
 • Ivanov A., Velitchkova M., 2014, Mechanisms of stimulation of photosystem I activity in chloroplast membranes under heat stress. Correlation between P700 photooxidation and thermostability of thylakoid membrane organization In: Photosynthesis: Open Questions and What We Know Today, (Allakhverdiev S. I., Rubin A. B., Shuvalov V.A. eds.), Moscow–Izhevsk: Izhevsk Institute of Computer Science, Vol. II, pp. 377-396.

2013

 • Apostolova E.L., 2013, Effect of high-light on photosynthetic apparatus with different content of anionic lipids and organization of light-harvesting complex of photosystem II, Acta Physiol. Plant., 35, 975-978
 • Dobrikova A.G., Domonkos I., Sözer Ö., Laczkó-Dobos H., Kis M., Párduc Á., Gombos Z.,. Apostolova E.L., 2013, Effect of partial or complete elimination of light-harvesting complexes on the surface electric properties and the functions of cyanobacterial photosynthetic membranes, Physiol. Plantarum., 147, 248-260
 • Dobrikova A.G., Krasteva V., Apostolova E.L., 2013, Damage and protection of the photosynthetic apparatus from UV-B radiation. I. Effect of ascorbate, J. Plant Physiology, 170, 251-257
 • Velitchkova M., Lazarova D., Mihailova G., Stanoeva D., Dolchinkova V., Georgieva K., 2013, Characterization of energy transfer processes and flash oxygen yields of thylakoid membranes isolated from resurrection plant Haberlea rhodopensis subjected to different extent of desiccation, in: Photosynthesis Research for Food, Fuel and Future (Eds. Tingyun Kuang, Congming Lu, Lixin Zhang), pp. 531-534
 • Velitchkova M., Stanoeva D., Popova A., 2013, Sensitivity of two ecotypes of Arabidopsis thaliana (Cvi and Te) towards UV-B irradiation, Compt. rend. Acad. Bulg. Sci., 66, 839-846
 • Popova A.V., Andreeva A., 2013, Carotenoid-lipid interactions, Advances in Planar Lipid Bilayers and Liposomes, 17, 215-236
 • Popova A.V., Hincha D.K., 2013, Interactions of the amphiphiles arbutin and tryptophan with phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine bilayers in the dry state, BMC Biophysics, 6:9

2012

 • Angelov B., Angelova A., Garamus V.M., Drechsler M., Willumeit R., Mutafchieva R., Stepánek P., Lesieur S., 2012, Earliest stage of the tetrahedral nanochannel formation in cubosome particles from unilamellar nanovesicles, Langmuir, 28, 16647-16655
 • Hundertmark M., Popova A.V., Rausch S., Seckler R., Hincha D.K., 2012, Influence of drying on the secondary structure of intrinsically disordered and globular proteins, Biochem. Biophys. Res. Comm., 417, 122-128
 • Rashkov G.R., Dobrikova A.G., Pouneva I.D., Misra A.N., Apostolova E.L., 2012, Sensitivity of Chlorella vulgaris to herbicides. Possibility of using it as a biological receptor in biosensors, Sensors & Actuators: B. Chemical, 161, 151-155

2011

 • Andreeva A., Apostolova I., Velitchkova M., 2011, Temperature dependence of resonance Raman spectra of carotenoids, Spectrochim. Acta A: Mol. Biomol. Spectroscopy, 78, 1261-1265
 • Angelova A., Angelov B., Mutafchieva R., Couvreur P., 2011, Self-assembled multicompartment liquid crystalline lipid carriers for protein, peptide and nucleic acid drug delivery, Acc. Chem. Res., 44, 147-156
 • Angelov B., Angelova A., Mutafchieva R., Lesieur S., Vainio U., Haramus V.M., Jensen G., Pedersen J.S., 2011, SAXS investigation of a cubic to a sponge (L3) phase transition in self-assembly lipid nanocarrier, Phys. Chem. Chem. Phys., 13, 3073-3081
 • Apostolova E.L., Dobrikova A.G., Rashkov G.D., Dankov K.G., Vladkova R.S., Misra A.N., 2011, Prolonged sensitivity of immobilized thylakoid membranes in cross-linking matrix to atrazin, Sen. Actuators B: Chem., 156, 140-146
 • Dankov K., Dobrikova A.G., Ughy B., Bogos B., Gombos Z., Apostolova E. L., 2011, LHCII organization and thylakoid lipids affect the sensitivity of the photosynthetic apparatus to high-light treatment, Plant Physiol. Biochem. 49, 629-635
 • Laczkó-Dobos H., Todinova S.J., Sözer Ö., Komenda J., Kis M., Sallai A., Dobrikova A.G., Ughy B., Debreczeny M., Gombos Z., Apostolova E.L., Domonkos I., 2011, Identification of thylakoid membrane thermal transitions in Synechocystis sp. PCC6803 photosynthetic mutants, Photosynth. Research. 107, 237-246
 • Zlatanov I, Popova A, 2011, Penetration of lysozyme and cytochrom c in lipid bilayers: Fluorescent study, Journal in Membrane Biology, 242 (2) 95-103
 • Popova A.V., Hundertmark M., Seckler R., Hincha D.K., 2011, Structural transitions in the intrinsically disordered plant dehydration stress protein LEA7 upon drying are modulated by the presence of membranes, Biochim. Biophys. Acta-Biomembranes, 1808, 1879-1887
 • Popova A.V., Hincha D.K., 2011, Thermotropic phase behaviour of the non-bilayer lipids phosphatydilethanolamine and monogalactosyldiacylglycerol in the dry state, BMC Biophysics, 4:11
 • Vladkova R., Dobrikova A.G., Singh R., Misra A.N., Apostolova E., 2011, Photoelectron transport ability of chloroplast thylakoid membranes treated with NO donor SNP: Changes in flash oxygen evolution and chlorophyll fluorescence, Nitric Oxide, 24, 84-90
 • Popova A., Andreeva A., 2011, β-carotene-lipid interactions in liposomes with different lipid composition, In: Advances in Planar Lipid Bilayers and Liposomes, vol. 14, 293-307.

2010

 • Krumova S.B., Todinova S.J., Dobrikova A.G., Taneva S.G., 2010, Differential scanning calorimetry of photosynthetic membranes: Resolving contributions of the major photosynthetic complexes to the sequential thermal transitions, Review, Trends in Photochem. Photobiol., 12, 37-51.
 • Apostolova E.L., Dobrikova A.G. (2010) Effect of high temperature and UV-A radiation on the photosystem II, In: Handbook of Plant and Crop Stress, 3rd edition, ed. M. Pessarakli, Taylor and Francis Group. pp. 577-591
 • Andreeva A, Popova A, 2010, Integration of β-carotene molecules in small liposomes, Journal of Physics: Conference Series 253, No 012066
 • Fedina I., Hidema J., Velitchkova M., Georgieva K., Nedeva D., 2010, UV-B induced stress responses in three rice cultivars, Biol. Plant. 54 (3) 571-574
 • Thalhammer A., Hundertmark M., Popova A.V., Secler R., Hincha D.K., 2010, Interaction of two intrinsically disordered plant stress proteins (COR15A and COR15B) with lipid membranes in the dry state, Biochim. Biophys. ActaBiomembranes, 1798, 1812-1820
 • Vladkova R, Koynova R, Teuchner T., Tenchov B., 2010, Bilayer structural destabilization by low amounts of chlorophyll a, Biochim. Biophys. ActaBiomembranes, 1798, 1586-1592.

2009

 • Dankov K., Busheva M., Stefanov D., Apostolova E.L., 2009, Relationship between the degree of carotenoid depletion and function of photosynthetic apparatus, J. Photochem. Photobiol. B. Biology, 96, 49-56.
 • Lazarova D, Popova A., Stanoeva D., Velitchkova M, 2009, Involvement of reactive oxygen radicals in photoinhibition of primary photosynthetic reactions – effect of temperature and oxygen radical scavengers, Biotechnology and Biotechnology Equipment, 23, special Edition/on line, 511-515.
 • Doncheva Sn., Poschenrieder C., Stoyanova Zl., Georgieva K., Velichkova M., Barceló J., 2009, Silicon amelioration of manganese toxicity in Mn-sensitive and Mn-tolerant maize varieties, Environm. Exp. Botany, 65, 189-197
 • Fedina I., Nedeva D., Georgieva K., Velitchkova M., 2009, Methyl jasmonate counteract UV-B stress in barley seedlings, J. Agron. Crop Sci., 195, 204-212
 • Fedina I., Velitchkova M., 2009, Physiological Responses of Higher Plants to UV-B Radiation, In: Climate Changes and Crops, ed. S.N.Singh, Springer, pp. 283-306
 • Fedina I, Velitchkova M., Georgieva K., Nedeva D., Çakırlar H., 2009, UV-B response of greening barley seedlings, Acta Biol. Hung. 60, 195-210
 • Velitchkova M., Abarova S., Lazarova D., Stoichkova K., Stanoeva D., Andreeva A., 2009, Protective effect of histidine against pigment photobleaching in photosystem I particles J. Optoelectron. Adv. Mat., 11, 1230-1233

2008

 • Ivanova P.I., Dobrikova A.G., Taneva S.G, Apostolova E.L., 2008, Sensitivity of the photosynthetic apparatus to UV-A radiation: a role of light-harvesting complex II – photosystem II supercomplex organization, Radiat. Environ. Biophys., 47, 169-177.
 • Apostolova E.L., Domonkos I., Dobrikova A.G. , Sallai A., Bogos B., Wada H., Gombos Z., Taneva S.G., 2008, Effect of phosphatidylglycerol depletion on the surface electric properties and fluorescence emission of thylakoid membranes, J. Photochem. Photobiol. B: Biology, 91, 51-57.
 • Çakırlar H., Çiçek N., Fedina I., Georgieva K., Doğru A., Velitchkova M., 2008, NaCl induced cross-acclimation to UV-B radiation in four barley (Hordeum vulgare L.) cultivars, Acta Physiol. Plant. 30, 561-567

2007

 • Dobrikova A.G., Dimitrov M.I., Taneva S.G., Petkanchin I.B., 2007, Protein-coated b-Ferric Hydrous Oxide Particles. An Electrokinetic and Electrooptic Study”, Colloids and Surfaces  B: Biointerface, 56, 114-120.
 • Andreeva A., Abarova S., Stoichkova K., Picorel R., Velitchkova M. 2007, Selective Photobleaching of chlorophylls and carotenoids in photosystem I particles under high-light treatment, Photochem. Photobiol., 83, 1301-1307
 • Fedina I., Velitchkova M., Georgieva K., Demirevska K., Simova L., 2007, UV-B response of green and etiolated barley seedlings, Biol. Plant., 51, 699-706
 • Komayama, K., Khatoon, M., Takenaka, D., Horie, J., Yamashita, A., Yoshioka, M., Nakayama, Y., Yoshida, M., Ohira, S., Morita, N., Velitchkova, M., Enami, I., Yamamoto, Y., 2007, Quality control of photosystem II: cleavage and aggregation of heat-damaged D1 protein in spinach thylakoids, Biochim. Biophys. ActaBioenergetics, 1767, 838-846.
 • Pouchkina-Stantcheva N.N., McGee B.M., Boschetti C., Tolleter D., Chakrabortee S., Popova A.V., Macherel D., Hincha D.K., Tunnacliffe A., 2007, Functional divergence of former alleles encoding LEA proteins in a desiccation-tolerant, ancient asexual invertebrate, Science, 318, 268-271
 • Popova A.V., Hincha D.K., 2007, Effects of cholesterol on dry bilayers: interactions between phosphatidylcholine unsaturation, and glycolipid or free sugar, Biophys. J., 93, 1204-1214
 • Popova A.V., Veltchkova M., Zanev Y., 2007, Effect of membrane fluidity on photosynthetic oxygen production reactions, Z. Naturforschung 62c, 253-260.

2006

 • Apostolova E.L., Dobrikova A.G., Ivanova P.I, Petkanchin I.B., Taneva S.G., 2006, Relationship between the organization of the supercomplex of PSII and the functions of the photosynthetic apparatus, J. Photochem. Photobiol. B: Biology, 83, 114-122
 • Hincha D.K., Popova A.V., Cacela C., 2006, Effects of sugars on the stability and structure of lipid membranes during drying, In: Advances in Planar Lipid Bilayers and Liposomes, ed. A.L. Leitmanova Liu, vol. 3, Elsevier, pp. 189-217
 • Fedina I., Georgieva K., Velitchkova M., Grigorova I., 2006, Effect of pretreatment of barley seedlings with different salts on the level of UV-B induced and UV-B absorbing compounds, Environm. Exp. Bot., 56, 225-230.
 • Stoitchkova K., Busheva M., Apostolova E., Andreeva A., 2006, Changes in the еnergy distribution in mutant thylakoid membranes of pea with modified pigment content II. Changes due to magnesium ions concentration, J. Photochem. Photobiol. B: Biology, 83, 11-20.

Ресурси

Видеото е изготвено по проект на Българо-швейцарска програма за научен обмен на тема “Пренилхинони и каротеноиди – потенциални медиатори на толерантността на зелени растения към комбиниран светлинен и температурен стрес” с ръководител проф. дбн Мая Величкова.
За сваляне: