Notes on Number Theory and Discrete Mathematics

ISSN: 1310-5132, e-ISSN: 2367-8275, DOI: 10.7546/nntdm
Journal Impact Factor (2022): 0.3

Международното списание Notes on Number Theory and Discrete Mathematics е специализирано в областта на теория на числата и дискретна математика. Темите, основно покрити в списанието, са аритметични функции, прости числа, редица на Фибоначи и нейните обобщения, диофантови уравнения, комбинаторика, комбинаторни тъждества и неравенства, дискретна математика и други.

Списанието се реферира от Web of Science – Emerging Sources Citation Index и други бази данни. От юли 2023 г. списанието има Journal Impact Factor (0.3 за 2022 г.)

За контакти:

  • Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
    Българска академия на науките
  • Адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София 1113, България
  • Email: nntdm.journal@gmail.com
  • Уебсайт: https://nntdm.net