Notes on Number Theory and Discrete Mathematics

ISSN: 1310-5132

Международното списание Notes on Number Theory and Discrete Mathematics е специализирано в областта на теория на числата и дискретна математика. Темите, основно покрити в списанието, са аритметични функции, прости числа, редица на Фибоначи и нейните обобщения, диофантови уравнения, комбинаторика, комбинаторни тъждества и неравенства, дискретна математика и други.

Списанието се реферира от Zentralblatt MATH.

За контакти:

  • Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
    Българска академия на науките
  • Адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София 1113, България
  • Email:kratbas.bg
  • Уебсайт: http://www.nntdm.net