За Института

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство е създаден през 2010 г. чрез сливането на Института по биофизика при БАН и Централна лаборатория по биомедицинско инженерство “Проф. Иван Даскалов” като техен универсален правоприемник. Бившият Институт по биофизика е създаден през 1967 г. като Централна лаборатория по биофизика и е трансформиран в институт през 1994 г. Бившата Централна лаборатория по биомедицинско инженерство е създадена през 1994 г. и през 2004 г., в памет на своя основател проф. Иван Даскалов, приема неговото име.

Директор на ИБФБМИ е проф. Таня Пенчева.

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) е водещ изследователски институт в България в областта на биофизиката, биохимията, биомедицинaта, хемоинформатиката и биоинформатиката, биомедицинското инженерство. ИБФБМИ провежда научни и научно-приложни изследвания на високо научно ниво в съответствие със световните научни стандарти в областта на биомедицината и качеството на живот в полза на обществото и науката и демонстрира успешен трансфер на технологии към други институти на БАН, университети, клиники и компании. ИБФБМИ е напълно конкурентен и разпознаваем в международен план и постиженията на научния му състав получават високо международно признание.

Основните научни направления на Института по биофизика и биомедицинско инженерство са:

  • Биофизично характеризиране на клетки и клетъчни мембрани
  • Разработване и характеризиране на иновативни биомиметични системи и наноматериали
  • Разработване на иновативни подходи в областите биофизика, биоинженерство, биомеханика, биоинформатика с приложение в биомедицината
  • Разработване на математически и информатични средства с приложение в различни области на науката и практиката, в това число в биологията и медицината

ИБФБМИ разполага със следната специализирана научна апаратура:

Специализирана апаратураКонтактно лице
спектрофотометри (Specord 50 Plus, 210 Plus)проф. Анелия Добрикова (aneli@bio21.bas.bg)
проф. Сашка Крумова
(sashka.b.krumova@gmail.com)
спектрофлуориметри (HITACHI, JASCO)проф. Анелия Добрикова (aneli@bio21.bas.bg)
проф. Галя Станева
(g_staneva@yahoo.com)
центрофуги с охлаждане (К23, К24, Sigma)проф. Анелия Добрикова (aneli@bio21.bas.bg)
проф. Галя Станева
(g_staneva@yahoo.com)
проф. Сашка Крумова
(sashka.b.krumova@gmail.com)
лиофилизаторпроф. Сашка Крумова
(sashka.b.krumova@gmail.com)
лаборатории за клетъчни културипроф. Румяна Цонева
(tzoneva@bio21.bas.bg)
проф. Биляна Николова
(nikolova@bio21.bas.bg)
газов хроматографпроф. Галя Станева
(g_staneva@yahoo.com)
луминометърпроф. Галя Станева
(g_staneva@yahoo.com)
автоматизирана система за регистрация и анализ на микроскопски изображенияпроф. Биляна Николова
(nikolova@bio21.bas.bg)

инвертни микроскопи с камерапроф. Биляна Николова
(nikolova@bio21.bas.bg)
инвертен флуоресцентен микроскоп Zeiss 135 със система за микроинжектиранепроф. Галя Станева
(g_staneva@yahoo.com)
микроскоп Nikon Eclipse T/2 9 (фазов контраст и флуоресценция)проф. Галя Станева
(g_staneva@yahoo.com)
TECAN (INFINITE M PLEX), абсорбция, флуоресценция и луминесценция в 96-ямкови плакипроф. Галя Станева
(g_staneva@yahoo.com)
флоуцитометър SYSMEX със сортерпроф. Галя Станева
(g_staneva@yahoo.com)
повърхностен плазмонен резонаторпроф. Галя Станева
(g_staneva@yahoo.com)
микрокварцова везна (Q-sense) Biolin Scientificпроф. Галя Станева
(g_staneva@yahoo.com)
зета нано сайзер (Malvern Instruments)проф. Галя Станева
(g_staneva@yahoo.com)
HPLC с флуоресцентен детекторпроф. Галя Станева
(g_staneva@yahoo.com)
високо прецизни диференциални сканиращи микрокалориметри (ДАСМ 1, ДАСМ 4)проф. Светла Тодинова
(todinova@abv.bg)

кондуктометър HANSATECHпроф. Сашка Крумова
(sashka.b.krumova@gmail.com)
четец за микроплакипроф. Румяна Цонева
(tzoneva@bio21.bas.bg)
високоефективна течна хроматографска система за определяне на аминокисилини (Asp, Glu, GABA) след in vivo мозъчна микродиализапроф. Румяна Цонева
(tzoneva@bio21.bas.bg)
полярографски електроди за определяне на кислородното отделяне (Жолио и Кларков тип)проф. Анелия Добрикова (aneli@bio21.bas.bg)
PAМ флуорометърпроф. Анелия Добрикова (aneli@bio21.bas.bg)
преносим PEA флуорометър (JIP тест)проф. Анелия Добрикова (aneli@bio21.bas.bg)
апаратура за електромиографиядоц. Симеон Рибагин
(simribagin@gmail.com)
3D принтердоц. Симеон Рибагин
(simribagin@gmail.com)
компютъризирани станции с възможност за анализ на биоелектричния сърдечен сигнал от различни електрокардиографски системи за отвежданепроф. Весела Кръстева
(vessika@biomed.bas.bg)
специализиран хардуер за целите на in silico моделиране на биологично-активни съединения: 8 работни станции, конфигурирани за работа в изчислителен мини-клъстер, 2 файлови сървъра, GP-GPU изчислителен възел, 1 Gb мрежови комуникации.проф. Иванка Цаковска
(itsakovska@biomed.bas.bg)