За Института

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство е създаден през 2010 г. чрез сливането на Института по биофизика при БАН и Централна лаборатория по биомедицинско инженерство “Проф. Иван Даскалов” като техен универсален правоприемник. Бившият Институт по биофизика е създаден през 1967 г. като Централна лаборатория по биофизика и е трансформиран в институт през 1994 г. Бившата Централна лаборатория по биомедицинско инженерство е създадена през 1994 г. и през 2004 г., в памет на своя основател проф. Иван Даскалов, приема неговото име.

Директор на ИБФБМИ е проф. Таня Пенчева.

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство е водещ изследователски институт в България в областта на фундаменталните науки биофизика, биохимия, клетъчна биология, физиология. Институтът е на челно място в развитието на технологиии за биомедицината в областта на електрофизиологията, двигателната механика, информационните технологии и биологично активните вещества и демонстрира успешен трансфер на технологии към други институти на БАН, университети, клиники и компании. Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство е напълно конкурентен и разпознаваем в международен план и постиженията на научния му състав получават високо международно признание.

Основните научни направления на Института по биофизика и биомедицинско инженерство са:

 • изучаване на структурно-функционалните взаимодействия на липиди и белтъци в биологични мембрани;
 • електро- и фотоиндуцирани явления в клетките;
 • биоелектрични процеси във възбудими клетки;
 • разкриване на механизмите, водещи до възникване на мембранно-свързани патологични процеси;
 • моделиране на липид-белтъчните, пигмент-липидни и междуклетъчните взаимодействия с помощта на моделни мембрани, биофизични молекулни и математически модели;
 • създаване на методи и средства за регистрация, обработка и анализ на електрофизиологични сигнали;
 • регулиране на двигателната дейност и биомеханика;
 • разработване на алгоритми, програмни и апаратни средства за медицината;
 • приложение на информационните технологии в здравеопазването;
 • моделиране на зависимости между структура и активност на биологичноактивни вещества, молекулно моделиране.

Научните постижения на сътрудниците на института в тези направления са публикувани в голям брой статии в авторитетни списания и намират широко международно признание. Учените от ИБФБМИ са търсен партньор за съвместни научни изследвания и свидетелство за това са многобройните договори с водещи лаборатории в чужбина.

ИБФБМИ разполага със следната научна апаратура:

 • Спектрофотометри
 • Спектрофлуометри
 • Газов хроматограф
 • Сцинтилационен брояч
 • Луминометър
 • Центрофуги – К-23 и К-24
 • Автоматизирана система за регистрация и анализ на микроскопски изображения
 • Високо прецизна диференциална сканираща микрокалориметрия
 • Лаборатории за клетъчни култури
 • Електромиография
 • Електроенцефалография
 • Компютъризирани станции с възможност за анализ на биоелектричния сърдечен сигнал от различни електрокардиографски системи за отвеждане
 • Установка за микроелектродни изследвания
 • Автоматизирана система за електрофизиологични и биомеханични изследвания
 • Високоефективна течна хроматографска система за определяне на аминокисилини (Asp, Glu, GABA) след in vivo мозъчна микродиализа
 • Измерване на изометричната сила в резистентни кръвоносни съдове (миография на Mulvany)
 • Скоростен полярографски електрод за определяне на кислородното отделяне
 • Четец за микроплаки
 • Инвертни флуоресцентни микроскопи

ИБФБМИ поддържа научни контакти с Английското кралско общество, Немското изследователско дружество, Макс-Планк дружеството, Немски център за изследване на рака – Хайделберг и Изследователски център Хелмхолц – Германия, Шведската кралска академия, Френския национален център за научни изследвания и ИНСЕРМ – Франция, Испанския национален съвет за научни изследвания – Испания, както и с различни академични институти и университети от Австралия, Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Египет, Индия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Обединеното кралство, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Турция, Унгария, Финландия, Швейцария и др.