Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия

Ръководител на секцията

 • проф. д-р Сашка Крумова
 • Email: sashka.b.krumova@gmail.com
 • Телефон: 02 979 2608
 • Адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 21, стая 218
  София 1113, България

Състав на секцията

Основни научни направления

Вижте детайлна информация >

 • Tермостабилност на белтъци и комплексни биологични системи. Приложение на термодинамичния подход в биомедицината – микрокалориметричен скрининг на серумен протеом и еритроцити при различни патологии
 • Наномеханични и морфологични свойства на тромбоцити и еритроцити като биофизични маркери за патологии
 • Структурна организация на пигмент-белтъчни комплекси и фотосинтетични мембрани при висши растения и цианобактерии, фактори модулиращи тяхната конформация, интегритет и функция
 • Взаимодействие на нови въглерод-базирани материали с биологични молекули и мембрани
 • Биофункционализиране на твърди повърхности и оптимизиране на биосъвместимостта им за приложение в медицината

Изследователски проекти

Текущи проекти

Инфраструктурни проекти

 • Научна инфраструктура за иновативни изследвания на биомолекули, биомембрани и биосигнали (БиоММС),
  Д01-398/18.12.2020, МОН,
  ръководител проф. Таня Пенчева
 • Национален център по биомедицинска фотоника,
  МОН,
  ръководител проф. Лъчезар Аврамов, координатор за ИБФБМИ проф. Галя Станева

Научни проекти

 • Модификации в морфометричните, наномеханични и термодинамични параметри на периферни кръвни клетки – източник на нови диагностични маркери за невродегенеративни заболявания,
  Фонд “Научни изследвания”, КП-05-Н31/8,
  ръководител проф. Стефка Танева
 • Изследване на взаимодействията между иновативни наноматериали и висши растения – база за развитие на устойчиви наноагрономични практики,
  Фонд “Научни изследвания”, КП-06-Н36/8, 2019-2022,
  ръководител проф. Сашка Крумова
  Презентация (7172 Kb, pptx)
 • Нови биофизични маркери за диагностика на нарушения в коагулационната система при бременност с висок риск,
  Фонд “Научни изследвания”, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, KП-06-Н21/4, 18.12.2018
  Ръководител: доц. Светла Тодинова
  Презентация (13 205 Kb, pptx)
 • Конструиране на хибридни биоразградими микрокапсули с контролирани свойства за приложение в биомедицината,
  Фонд “Научни изследвания”, КП-06-М21/4, 2019 – 2021,
  ръководител гл. ас. Светозар Стойчев
  Презентация (2444 Kb, ppt)

Приключили проекти

 • Проект за бъдещо кариерно развитие на гл. ас. д-р Августина Данаилова по “Програма на МОН за подпомагане на млади учени и постдокторанти”, модул “Млади учени”, 2020-2021
 • Проект за бъдещо кариерно развитие на ас. Мария Ганова по “Програма на МОН за подпомагане на млади учени и пост-докторанти”, модул “Млади учени”, 2020-2021
 • Проект за бъдещо кариерно развитие на гл. ас. д-р Ния Петрова по “Програма на МОН за подпомагане на млади учени и пост-докторанти”, модул “Млади учени” 2019-2020
 • Тънки биосъвместими хибридни покрития – взаимодействия с протеини и клетки,
  Биологически Изследователски Център, УАН, 2019-2021, ЕБР
  Ръководител: проф. Стефка Танева
 • Изучаване ролята на подредеността на фотосистема 2 комплексите в тилакоидни мембрани на висши растения за устойчивостта им към засушаване,
  Програма за подпомагане на младите учени в БАН, ДФНП-17-138, 2017-2019,
  Ръководител: aс. Ния Петрова
 • Калориметричен анализ на плазмен протеом за ранна диагностика на злокачествени заболявания. In vivo експериментални модели на колоректален карцином,
  Програма за подпомагане на младите учени в БАН, ДФНП 17-133, 2017-2019,
  Ръководител: докторант Августина Данаилова
 • Оценяване ефекта на автоложна трансплантация на стволови клетки върху статуса на пациенти с мултиплен миелом посредством микрокалориметрия
  Програма за подпомагане на младите учени, БАН, проект № ДФНП 140/2016
  Ръководител: докторант Августина Данаилова
 • Оптимизиране на биосъвместимостта на полиелектролитни мултислойни покрития, изградени от хиалуронова киселина и хитозан чрез въвеждане на графенов оксид в полимерния матрикс
  Програма за подпомагане на младите учени, БАН, проект ДФНП 139/2016
  Ръководител: асистент Светозар Стойчев
 • Стареене на човешки еритроцити при здрави индивиди и патологични състояния, изследвано посредством диференциална сканираща калориметрия, атомно силова микроскопия и биохимични подходи
  Италиански национален изследователски център, 2016-2018, ЕБР
  Ръководител: проф. Стефка Танева
 • Структурна организация и стабилност на тилакоидни мембрани от цианобактерии
  Институт по растителна биология, Биологически изследователски център, Унгарска академия на науките, 2016-2018, ЕБР
  Ръководител: доц. Сашка Крумова
 • Функционализиране на твърди повърхности за приложение в биоелектрониката
  Институт по биофизика, Биологически Изследователски Център, УАН, 2016-2018, ЕБР
  Ръководител: проф. Стефка Танева
 • Оптимизирани полиелектролитни мултислойни покрития за биофункционализиране на коронарни стентове
  2014-2017 Фонд “Научни изследвания”, №  ДНТС 01/9
  Ръководител: проф. Стефка Танева
  Сътрудничество с: NMI Natural and Medical Sciences Institute at the University of Tübingen, Tübingen, Germany

Национално сътрудничество

 • Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, София
 • Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология
 • Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Св. Наум“
 • Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”
 • Софийски университет “Св. Климент Охридски“
 • Институт по физиология на растенията и генетика – Българска академия на науките
 • Институт по органична химия – Българска академия на науките
 • Институт по полимери – Българска академия на науките
 • Медицински университет, Плевен

Международно сътрудничество

 • Biological Research Center, Hungarian Academy of Sciences, Сегед, Унгария
 • NMI Natural and Medical Sciences Institute at the University of Tübingen, Тюбинген, Германия
 • Italian National Research Council, Institute of Structure of Matter, Рим, Италия

Провеждани обучения

 • Фотосинтетични мембрани. Подходи за структурен и функционален анализ – специализиран курс за докторанти към Център за обучение при БАН; лектор: проф. С. Крумова
 • Моделни мембрани – Семинари и лабораторни упражнения за магистри, Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”
 • Биофизика – Лабораторни упражнения за магистри, Медицински факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

Избрани публикации (за последните 5 години)

 1. Taneva S.G., Krumova S., Bogár F., Kincses A., Stoichev S., Todinova S., Danailova A., Horváth J., Násztor Z., Kelemen L., Dér A., Insights into graphene oxide interaction with human serum albumin in isolated state and in blood plasma, International Journal of Biological Macromolecules 2021, 175, 19-29.
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813021001938?via%3Dihub
 2. Velikova V., Petrova N., Kovács L., Petrova A., Koleva D., Tsonev T., Taneva S., Petrov P, Krumova S., Single-Walled carbon nanotubes modify leaf micromorphology, chloroplast ultrastructure and photosynthetic activity of pea plants, International Journal of Molecular Sciences 2021, 22(9), 4878
  https://doi.org/10.3390/ijms22094878
 3. Langari A., Danailova A., Krumova S., Komsa-Penkova R., Golemanov G., Giosheva I., Gartchev E., Taneva S.G., Todinova S., Aging-related changes in the calorimetric profile of red blood cells from women with miscarriages, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2020, 142, 1919–1926
  https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-020-10112-3
 4. Krumova S., Balansky R., Danailova A., Ganchev G., Djongov L., Gartcheva L., Taneva S.G., Todinova S., Calorimetric assay to follow colorectal cancer development in experimental rat models, Thermochimica Acta 2020, 691, 178723
  https://doi.org/10.1016/j.tca.2020.178723
 5. Dlouhý O., Kurasová I., Karlický V., Javornik U., Šket P., Petrova N.Z., Krumova S.B., Plavec J., Ughy B., Špunda V., Garab G., Modulation of non-bilayer lipid phases and the structure and functions of thylakoid membranes: effects on the water-soluble enzyme violaxanthin de-epoxidase, Scientific Reports 2020, 10, 11959
  https://www.nature.com/articles/s41598-020-68854-x
 6. Vajravel S., Laczkó-Dobos H., Petrova N., Herman Е., Kovács T., Zakar Т., Todinova S., Taneva S., Kovács L., Gombos Z., Tóth T., Krumova S., Phycobilisome integrity and functionality in lipid unsaturation and xanthophyll mutants in Synechocystis, Photosynthesis Research 2020, 145, 79–188
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11120-020-00776-1
 7. Petrova N., Paunov N., Stoichev S., Todinova S., Taneva S.G., Goltsev V., Krumova S., Thylakoid membrane reorganization, induced by growth light intensity, affects the plants susceptibility to drought stress, Photosynthetica 2020, 58(SI), 369-378
  https://ps.ueb.cas.cz/artkey/phs-202002-0019_special-issue-in-honour-of-prof-reto-j-strasser-8211-thylakoid-membrane-reorganization-induced-by-growth.php
 8. Andreeva T.D., Dér A., Kelemen L., Krastev R., Taneva S.G., Modulation of the internal structure and surface properties of natural and synthetic polymer matrices by graphene oxide doping. Polymers Advanced Technology 2020, 31, 7, 1562-1570
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pat.4885
 9. Rudt A., Andreeva T.D., Taneva S.G., Krastev R., Composite polyelectrolyte multilayers for biofunctionalization of medical devices, Current Directions in Biomedical Engineering 2020, 6, 3, 2020-3110
  https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/cdbme-2020-3110/html
 10. Petrova N., Todinova S., Paunov M., Kovács L., Taneva S., Krumova S., Thylakoid membrane unstacking increases LHCII thermal stability and lipid phase fluidity, Journal of Bioenergetics and Biomembranes 2019, 50(6), 425-435
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30607760/
 11. Danailova A., Krumova S., Iliev I., Gartcheva L., Taneva S.G., Todinova S., Calorimetric markers for inflammation in in vivo experimental models. International Journal of Bioautomation 2019, 23, 4
  http://biomed.bas.bg/bioautomation/2019/vol_23.4/files/23.4_08.pdf
 12. Petrova N., Stoichev S., Paunov M., Todinova S., Taneva S., Krumova S., Structural organization, thermal stability, and excitation energy utilization of pea thylakoid membranes adapted to low light conditions, Acta Physiologiae Plantarum 2019, 41, 188
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11738-019-2979-6
 13. Velikova V., Tsonev T., Tattini M., Arena C., Krumova S., Koleva D., Peeva V., Stojchev S., Todinova S., Izzo L.G., Brunetti C., Stefanova M., Taneva S., Loreto F., Physiological and structural adjustments of two ecotypes of Platanus orientalis L. from different habitats in response to drought and re-watering, Conservation Physiology 2018, 6(1): coy073 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6301291/
 14. Andreeva T., Stoichev S., Taneva S., Krastev, R., Hybrid graphene oxide/polysaccharide nanocomposites with controllable surface properties and biocompatibility, Carbohydrate Polymers 2018, 181, 78-85
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0144861717312092
 15. Todinova S., Krumova S., Gartcheva L., Dimitrova K., Petkova V., Taneva S.G., Calorimetric manifestation of IgA monoclonal immunoglobulins in multiple myeloma sera, Thermochimica Acta 2018, 666, 208-211
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040603118304854
 16. Dinarelli S., Krumova S., Todinova S., Taneva S.G., Lenzi E., Mussi V., Longo G., Girasole M., Insight into the morphological pattern observed along the erythrocytes’ aging: Coupling quantitative AFM data to microcalorimetry and raman spectroscopy, Journal of Molecular Recognition 2018, 31, 11, e2732
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29876977/
 17. Petrova N., Todinova S., Laczko-Dobos H., Zakar T., Vajravel S., Taneva S., Gombos Z., Krumova S., Structural integrity of Synechocystis sp. PCC 6803 phycobilisomes evaluated by means of differential scanning calorimetry, Photosynthesis Research 2018, 137, 95-104
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29322483/
 18. Todinova S., Krumova S., Danailova A., Petkova V., Guenova M., Mihaylov G., Gartcheva L., Taneva S.G., Calorimetric markers for monitoring of multiple myeloma and Waldenström’s macroglobulinemia patients, European Biophysics Journal 2018, 47, 549-559
  https://doi.org/10.1007/s00249-018-1277-3
 19. Danova K., Motyka V., Todorova M., Trendafilova A., Krumova S., Dobrev P., Andreeva T., Oreshkova T., Taneva S., Evstatieva L., Effect of cytokinin and auxin treatments on morphogenesis, terpenoid biosynthesis, photosystem structural organization, and endogenous isoprenoid cytokinin profile in Artemisia alba Turra in vitro, Journal of Plant Growth Regulation 2018, 37, 403-418
  https://doi.org/10.1007/s00344-017-9738-y
 20. Krumova S., Todinova S., Mavrov D., Marinov P., Atanassova V., Atanassov K., Taneva S.G., Intercriteria analysis of calorimetric data of blood serum proteome, Biochimica et Biophysica Acta – General Subjects 2017, 1861, 409-417
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304416516303877
 21. Todinova S., Komsa-Penkova R., Krumova S., Taneva S.G., Golemanov G., Georgieva G., Tonchev P., Tsankov B., Beshev L., Balashev K., Andreeva T.D., PlA2 polymorphism in glycoprotein IIb/IIIa modulates the morphology and nanomechanics of platelets, Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 2017, 23(8), 951-960
  https://doi.org/10.1177/1076029616687847
 22. Andreeva T.D., Hartmann H., Taneva S., Krastev R., Regulation of the growth, morphology, mechanical properties and biocompatibility of natural polysaccharide-based multilayers by Hofmeister anions, Journal of Materials Chemistry B 2016, 4, 44, 7043-7170
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/tb/c6tb01638c#!divAbstract
 23. Andreeva T.D., Danailova A.K., Terziyska P., Krumova S.B., Taneva S.G., Krastev R., Hofmeister anions effect on the thickness and morphology of polyelectrolyte multilayers for biofunctionalization of cardiovascular stents. Bulgarian Chemical Communications A 2016, 48, 23-28
  https://www.researchgate.net/publication/308049375_Hofmeister_anions_effect_on_the_thickness_and_morphology_of_polyelectrolyte_multilayers_for_biofunctionalization_of_cardiovascular_stents
 24. Krumova S., Todinova S., Tileva M., Bouzhir-Sima L., Vos M., Liebl U., Taneva S.G., Thermal stability and binding energetics of thymidylate synthase ThyX, International Journal of Biological Macromolecules 2016, 91, 560-567
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27268384/
 25. Todinova S., Mavrov D., Krumova S., Marinov P., Atanassova V., Atanassov K., Taneva S.G., Blood plasma thermograms dataset analysis by means of InterCriteria and correlation analyses for the case of colorectal cancer. International Journal of Bioautomation 2016, 20, 1, 115-124
  http://www.clbme.bas.bg/bioautomation/2016/vol_20.1/files/20.1_09.pdf
 26. Todinova S., Krumova S., Andreeva T., Dimitrova K., Gartcheva L., Taneva S.G., Unusual thermal transition in the serum calorimetric profile of a patient diagnosed with multiple myeloma with secretion of monoclonal κ free light chains: a case report. Cancer Research Frontiers 2016, 2, 3, 416-426
  https://www.semanticscholar.org/paper/Unusual-thermal-transition-in-the-serum-profile-of-Todinova-Krumova/88a81e9a3ac068a5231bc4e9d4ab56c110d0708d
 27. Todinova S.J., Stoyanova E., Krumova S.B., Iliev I., Taneva S.G., Calorimetric signatures of human cancer cells and their nuclei, Thermochimica Acta 2016, 623, 95-101
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040603115004359
 28. Komsa-Penkova R., Todinova S., Andreeva T., Krumova S., Taneva S.G., Golemanov G., Georgieva G., Mihaylova N., Tchorbanov A., Tonchev P., Alterations in platelet activity and elasticity modulus of healthy subjects, carriers of G20210A polymorphism in the prothrombin gene, Journal of Biomedical & Clinical Research 2016, 9, 1, 72-79
  https://sciendo.com/article/10.1515/jbcr-2016-0011