Програма „Еразъм+“ в БАН

„Еразъм+“ е програма на ЕС, която дава възможност за мобилност и прекарване на част от обучението в друга институция за висше образование или в организация в Европа. Програмата е отворена за:

  • Студенти/докторанти. Ученето в чужбина е основна част от „Еразъм+“ и е доказано, че има положителен ефект върху перспективите за работа. Това също така е шанс докторантите да подобрят езиковите си умения, да придобият самочувствие и независимост и да се потопят в нова култура. Престоят е от 91 до 365 дни.
  • Персонал (лектори). С „Еразъм+“ се предлагат възможности за прекарване на време в преподаване в образователна институция в чужбина. Тези възможности са достъпни както за служители, работещи в образователния сектор, така и за лица, работещи извън сектора, поканени да споделят своите знания и опит. От 2 до 365 дни; финансират се до 6.
  • Персонал (обучение). С „Еразъм+“ има възможности за обучение на служители, работещи в сферата на образованието, както в преподавателски, така и в непедагогически капацитет. Периодите на обучение в чужбина могат да се състоят от учене в процеса на работа (job-shadowing), участие в семинари или други видове обучение. От 2 до 365 дни; финансират се до 6.
  • Стажанти (практика). „Еразъм+“ помага за придобиването на ценен опит на работното място, като подкрепя стажовете в чужбина. Подкрепата по програма „Еразъм+“ за стажове е достъпна за студенти/докторанти и наскоро завършили. От 61 до 365 дни.

Текущият програмен цикъл на „Еразъм+“ (2021–2027), продължава развитието на постигнатото през предишния като бюджетът възлиза на 26,2 млрд евро – увеличение от ок. 80%. Програма „Еразъм+“ си поставя за цел да изгради Европейско образователно пространство до 2025. Визията, съдържаща се в тази политика, е, че в целия ЕС:

  • прекарването на време в чужбина за учене и обучение трябва да стане норма;
  • квалификациите в областта на висшето образование трябва да бъдат признати в целия ЕС;
  • владеенето на два езика в допълнение към майчиния трябва да се превърне в стандарт;
  • всеки трябва да има достъп до висококачествено образование, независимо от неговия социално-икономически произход;
  • хората трябва да имат силно чувство за своята идентичност като европейци, за европейското културно наследство и неговото многообразие.

Страница за „Еразъм+“ на сайта на БАН

Код на Българската академия на науките: BG SOFIA30