Текущи проекти

2019

Заглавие  Модификации в морфометричните, наномеханични и термодинамични параметри на периферни кръвни клетки – източник на нови диагностични маркери за невродегенеративни заболявания
Номер на проекта КП-06-Н31/8 от 11.12.2019
Финансиране Фонд “Научни изследвания”; Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.
Ръководител;
Контакти
Проф. дбн Стефка Танева
Телефон: 02 979 26 25
E-mail: sgtaneva@gmail.com
Кратко описание Проектът е фокусиран върху идентифициране на нови биомаркери за три от най-разпространените невродегенеративни заболявания – амиотрофична латерална склероза, Паркинсон и Алцхаймер, прилагайки интердисциплинарен подход за определяне на фини модификации в морфологичните, морфометричните и наномеханични характеристики на периферни кръвни клетки, и промени в термодинамичната стабилност на основните функционални протеини на еритроцити.
Заглавие  Графеновият оксид като универсална наноплатформа за доставяне на лекарства при интегрирана химио- и фототермична терапия на рак
Номер на проекта КП-06-Н31/15 от 12.12.2019
Финансиране Фонд “Научни изследвания”; Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.
Ръководител;
Контакти
Доц. д-р Наталия Кръстева
Телефон: 02 979 26 34
E-mail: nataly@bio21.bas.bg
Кратко описание Един от най-съществените проблеми пред здравеопазването е превенцията и лечението на раковите заболявания, които са водеща причина за смъртност в световен мащаб. Поради разнородния характер на раковите заболявания обаче все още няма напълно ефективен подход за лечението им. Затова и в онкологичната медицинска практика непрекъснато се търсят нови подходи за антитуморна терапия, които да допълват конвенционалните.Прочетете още...
Наночастиците  притежават огромен потенциал за включване и създаване на синергично действащи терапевтици, които да намалят страничните ефекти и да подобрят терапевтичната ефективност на лечението на рак. Графеновите наночастици (GO) са едни от наноматериалите, към които интересът непрекъснато расте. Те имат способността едновременно да пренасят лекарствени молекули и да трансформират близката до инфрачервената светлина (NIR – near infrared light) в топлина. По този начин те могат да въздействат двойно върху раковите клетки. Това е предпоставка за включването им в комбинирани терапии на рака като химио-фототермична терапия и др. Настоящото проектно-предложение има за цел да разработи универсална платформа за целево и контролирано освобождаване на антитуморни лекарства на основата на графенов оксид. Специфична цел на проекта е изучаването в детайли на механизмите на антитуморен ефект на новоразработени нанокомплекси (наночастици, нативни и модифицирани, в комбинация с лекарства) върху различни карциномни линии. Ще бъдат използвани две антитуморни лекарства: блеомицин и регорафениб. Целта е  да се изследва способността на нативни и модифицирани наночастици да свързват и освобождават лекарства с и без фототермично третиране с близка инфрачервена светлина. Предвижда се изследване на антитуморния ефект на новосинтензираните нанокомплекси върху ракови и нормални клетки. Ще бъде изследвано влиянието на нанокомплексите върху клетъчната жизненост, клетъчния цикъл и процесите на клетъчна смърт. Ще се направи сравнителен биохимичен, имунохимичен и протеомен анализ на третираните с нанокомплексите клетъчни линии спрямо нетретирани такива с цел изясняване механизмите на ефекта на тестваните нанокомплекси. Новите знания относно молекулния механизъм на антитуморното действие на новосинтензираните нанокомплекис на основата на графенов оксид са необходима научна основа за тяхно бъдещо приложение като потенциални антитуморни лекарства.
Заглавие  Проучване на взаимовръзката между фосфолипиден и Akt сигнален път в патофизиологията при in vivo модел на Алцхаймер. Разработване на комбинирани терапевтични подходи
Номер на проекта КП-06-Н-31/16 от 12.12.2019
Финансиране Фонд “Научни изследвания”; Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.
Ръководител;
Контакти
Проф. д-р Румяна Цонева
Телефон: 02 979 32 42
E-mail: tzoneva@bio21.bas.bg
Кратко описание Болестта на Алцхаймер (AD) е терминално невродегенеративно заболяване, без ефикасна терапия до момента и представлява едно от най-големите медицински предизвикателства на този век. AD е най-честата форма на деменция при възрастни и засяга повече от 10% от възрастните хора по света. В България около 100 000 души живеят с деменция, от които 60 000-70 000 страдат от болестта на Алцхаймер. Счита се, че през 2020 г. от AD ще страдат приблизително 35,6 милиона души по целия свят. Прочетете още...
Нарастване на броя на болните с тази деменция води до сериозни социално-икономически последици за всяка засегната страна, изразяващи се в увеличаване на разходите за болнична помощ, а също и за лицата, които се грижат за болните от Алцхаймер. Повечето случаи на AD са спорадични, като възрастта представлява най-големият рисков фактор. Липсата на достатъчно научни знания за механизма на заболяването се явява пречка за разработването на ефикасни терапевтични подходи. Поради тази причина се налага изследването на молекулярните механизми на генезиса на заболяването, за да бъдат разработени ефективни диагностични и терапевтични стратегии. Едни от най-съществените молекулярните механизми водещи до патогенезата на AD са оксидативен стрес и промени в биоактивния сфинголипиден метаболизъм. Мелатонинът е мощен антиоксидант произвеждан от епифизата и неговото намаляване в кръвната плазмата е една от характеристиките на напредващата възраст. Освен, че неутрализира • ОН радикалите, както и други радикални кислородни и азотни видове, мелатонинът също така действа косвено, като стимулира генната експресия на анти-оксидантните ензими и инхибира генната експресия на про-оксидантните ензими. Тези характеристики превръщат мелатонина в подходящ терапевтичен агент, който може да предотврати ранни събития (като активиране на оксидативен стрес) при AD. Финголимодът е структурен аналог на сфингозина, способен да прониква през кръвно-мозъчната бариера и навлизайки в тъканите се фосфорилира от сфингозин-киназа 2 (SPHK2) и се превръща в аналог на сфингозин-1-фосфата (S1P). По този начин финголимодът е способен да „наклони“ биоактивния сфинголипиден метаболизъм към клетъчна пролиферация чрез задействане на различни сигнални пътища за оцеляване като Akt сигналния път. Всички ефекти, упражнявани от финголимода, накрая водят до потенциално въздействие върху оцеляването на клетките на централната нервна система като по този начин той може да бъде използван за терапия на AD. Целта на настоящия проект е да разработи и предложи нов диагностичен и комбиниран терапевтичен подход в in vivo AD модел, основан на модулиране на два сигнални пътя, силно нарушени при прогресията на AD. Този подход ще бъде използван за промяна на сфинголипидния метаболизъм от про-апоптотично състояние (което се наблюдава при прогресията на AD) към пролиферативно състояние чрез намаляване на оксидативния стрес и активиране на сигналния път Akt за оцеляване. Работната ни хипотеза се основава на предположението, че използването на терапевтичен подход, чрез едновременното прилагане на два агента, насочени към различни сигнални пътища, силно нарушени при AD, би довело до повишена ефективност на терапията. За проверка на нашата хипотеза, ще използваме in vivo модел на болестта на Алцхаймер при плъхове, получен чрез хипокампална микроинфузия на Аb 1-42.
Заглавие  Изследване на взаимодействията между иновативни наноматериали и висши растения – база за развитие на устойчиви наноагрономични практики
Номер на проекта КП-06-Н36/8 от 13.12.2019
Финансиране Фонд “Научни изследвания”; Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.
Ръководител;
Контакти
Проф. д-р Сашка Крумова
Телефон: 02 979 26 08
E-mail: sashka.b.krumova@gmail.com
Кратко описание Уникалните физични и химични свойства на наноматериалите определят големия им потенциал за приложение в селското стопанство (наноагрономия).
Целта на настоящия проект е комплексно изследване на взаимодействията между три вида наноматериали (едностенни въглеродни нанотръби, полимерни наночастици и наночастици от магнетит) и грахови растенията, и техният ефект върху върху растежа, развитието и фотосинтетичната активност на растенията.
Заглавие  Индуцирани от азотен оксид защитни механизми на фотосинтетичния апарат и на фотосинтетичния процес при засоляване
Номер на проекта КП-06-Н36/9 от 13.12.2019
Финансиране Фонд “Научни изследвания”; Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.
Ръководител;
Контакти
Проф. Емилия Апостолова
Телефон: 02 979 26 21
E-mail: emya@bio21.bas.bg
Кратко описание Целта на проекта е да се изяснят механизмите на адаптация на растенията към високо съдържание на соли в почвата, както и да се оцени защитния ефект на азотния оксид по време на солеви стрес.  Предвидените изследвания ще дадат възможност също така да се  получат нови знания за  възможните места на действие на солевия стрес и азотен оксид при растенията.

2018

Заглавие  Конструиране на хибридни биоразградими микрокапсули с контролирани свойства за приложение в биомедицината
Номер на проекта КП-06-М21/4 от 12.12.2018
Финансиране Фонд “Научни изследвания”; Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.
Ръководител;
Контакти
Д-р Светозар Стойчев
E-mail: sd_stoichev@abv.bg
Кратко описание Ние предлагаме използването на нови хибридни микрокапсули като платформа за доставяне и защита на фармацевтични агенти. Целта на проектa е разработването и оптимизирането на хибридни микрокапсули, състоящи се от природен биоразградим полимерен матрикс, в който са вградени неполимерни свръхтънки слоеве графенов оксид. Ще бъдат тествани редица свойства на капсулите и потенциалната им биосъвместимост.
Заглавие  Нови биофизични маркери за диагностика на нарушения в коагулационната система при бременност с висок риск
Номер на проекта КП-06-Н21/4 от 18.12.2018
Финансиране Фонд “Научни изследвания”; Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г.
Ръководител;
Контакти
Доц. д-р Светла Тодинова
E-mail: todinova@abv.bg
Кратко описание Измененията в хемостазата при бременност е отключващ механизъм за прояви на наследствени форми на тромбофилия, водещи до спонтанни аборти или прееклампсия. Проектът е насочен към идентифициране на нови маркери за диагностика на нарушения в коагулационната система при бременност с висок риск. За целта ще се изследва връзката между факторите на тромбофилия и биофизичните характеристики на еритроцити, тромбоцити и кръвна плазма от пациентки с рискова бременност.
Заглавие  Комплексно изследване на физиологичните основи на натрупването и вида на вторични метаболити с висок потенциал за терапевтично приложение в естествените популации на Petasites hybridus (Asteraceaе) в България. Приложение на 2D и 3D клетъчни култури като адекватен in vivo-подобен модел за оценка на антиоксидантния и антитуморен потенциал на екстракти от корени на растението и препарати от тях
Номер на проекта КП-06-Н21/12 от 18.12.2018
Финансиране Фонд “Научни изследвания”; Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г.
Ръководител;
Контакти
Проф. Лиляна Масленкова
E-mail: lili.maslenkova@gmail.com
Кратко описание Проектът цели задълбочено изучаване на ефектите на екологичните фактори върху метаболитния профил на биологично активните вещества в P. hybridus, протективната им роля върху мембранните липиди и функционалната активност на “сигналните платформи” в клетъчните мембрани и механизма на действието им като природни антитуморни агенти върху метастатичния потенциал на ракови клетки с различен произход.
Заглавие  Теоретични изследвания и приложения на интеркритериалния анализ (ТИПИКА)
Номер на проекта КП-06-Н22/1 от 4.12.2018
Финансиране Фонд “Научни изследвания”; Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г.
Ръководител;
Контакти
Чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов
Телефон: 02 9793602
E-mail: krat@bas.bg
Кратко описание В проекта се изследва новопредложения от екипа математически метод на интеркритериален анализ за откриване на зависимости и корелации в големи масиви от данни, базиран на интуиционистки размитите множества, и се прави програмната му реализация. Приложения са фокусирани в областите биомедицина, икономика и изкуствен интелект.
Заглавие  Роля на каротеноидите за ефективността и устойчивостта на фотосинтетичния апарат на висши растения към промени в околната среда
Номер на проекта КП-06-Н26/11 от 18.12.2018
Финансиране Фонд “Научни изследвания”; Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.
Ръководител;
Контакти
Проф. д-р Антоанета Попова
E-mail: popova@bio21.bas.bg
Кратко описание Каротеноидите са компонент на фотосинтетичните пигмент-белтъчни комплекси и изпълняват важни функции. Целта на проектa е да се изясни ролята на каротеноидите за устойчивостта и аклиматизацията на фотосинтетичния апарат на висши растения към условията на абиотичен стрес – комбинираното действие на силна светлина и ниска температура и за структурната организация на пигмент-белтъчните комплекси.