Чл.-кор. проф. Красимир Атанасов

Начало | Биография | Публикации


Контакти

  • Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
  • Позиция: Ръководител секция, професор, дтн дмн
  • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105
    София 1113, България
  • Телефон: (359 2) 9793602
  • Факс: (359 2) 8723787
  • Имейл: kratbas.bg

Профили в научни бази данни

Web of Knowledge | Scopus | Google Scholar | Zentralblatt MATH | dblp