Биоинформатика и математическо моделиране

Ръководител на секцията

чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов

 • Email: kratbas.bg
 • Телефон: (359 2) 9793602
 • Факс: (359 2) 8723787
 • Адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 105, стая 205
  София 1113, България

Състав на секцията

Основни научни направления

 • Създаване на теории на обобщените мрежи и на интуиционистки размитите множества и прилагането им в медицината и биологията.
 • Използване на съвременни информационни технологии и създаване на интелигентни системи за подкрепа на диагностичния и терапевтичния процес в практическото здравеопазване.
 • Моделиране на патологични процеси, пациентни бази данни, формализация на знания за вземане на диагностично и терапевтично решение.
 • Създаване на системи за скрининг и мониторинг на здравето.
 • Приложение на подходи на съвременния системен анализ, инженерно-математически и компютърно-ориентирани методи и средства за информационно осигуряване, анализ, моделиране, оптимизация и управление на системи свързани с производството на продукти за фармацевтичната, хранително-вкусовата и други индустрии.

Изследователски проекти

Текущи проекти

 1. Вземане на решения в условия на неопределеност: Трансфер на научни познания от академията към обществото
  Програма на БАН за подпомагане на младите учени, ДФНП-17-136/2017
  Ръководител: гл. ас. д-р Вася Атанасова
 2. Изследвания на различни разширения на размитите множества и оценка за коректността им
  Програма на БАН за подпомагане на младите учени, ДФНП-17-139/2017, 2017–2019
  Ръководител: гл. ас. д-р Петър Василев
 3. Разработване на прототип на миоелектрична ортеза за лакътна става
  Програма на БАН за подпомагане на младите учени, ДФНП-17-140/2017, 2017–2019
  Ръководител: гл. ас. д-р Симеон Рибагин
 4. Нови инструменти за извличане на знания от данни и тяхното моделиране
  Фонд “Научни изследвания”, № ДН-И-02-10 (2016–2018)
  Ръководител за ИБФБМИ: чл.-кор. Красимир Атанасов
 5. Разработване на нови модифицирани и хибридни метаевристични алгоритми
  Фонд “Научни изследвания”, № ДМ-07-1
  Ръководител: ас. д-р Мария Ангелова
 6. Интуиционистки размити множества, интуиционистки размита оптимизация – теория и приложения в медицината, екологията и други области
  ЕБР БАН−Полска АН, 2015-2017
  Ръководител за ИБФБМИ: чл.-кор. Красимир Атанасов
 7. Интуиционистки размити множества – теория и приложения
  ЕБР БАН−Словашка АН, 2015-2017
  Ръководител за ИБФБМИ: чл.-кор. Красимир Атанасов
 8. Интеркритериален анализ – Нов подход за вземане на решения
  Фонд “Научни изследвания”, № ДФНИ-И-02-5, 2014–2017
  Ръководител: чл.-кор. Красимир Атанасов

Приключили проекти

Международно сътрудничество

 • Systems Research Institute, Полска академия на науките, Варшава, Полша
 • University of Westminster, Лондон, Великобритания
 • Northumbria University, Нюкасъл, Великобритания
 • Durham University, Дъръм, Великобритания
 • Matej Bel University, Банска Бистрица, Словакия
 • Optimization of Bioprocess Systems and Institute оf Technical Chemistry – University Hannover, Хановер, Германия
 • Institute of Microbiology and Biotechnology, University of Latvia, Латвия
 • Australian Institute of High Energetic Materials

Награди

 • 2014 – Олимпия Роева – Диплом в направление „Инженерни науки“ в Конкурса за високи научни постижения на Съюза на учените в България
 • 2013 – Стефан Хаджитодоров – Награда Почетен знак на БАН „Марин Дринов“ на лента
 • 2013 – Петър Василев – Награда „Марин Дринов“ на Българската академия на науките
 • 2013 – Красимир Атанасов – Пожизнен член (Fellow) на Международната асоциация по размити системи (International Fuzzy Systems Association)
 • 2012 – Красимир Атанасов – Награда “Питагор” на МОМН за утвърден учен в техническите науки
 • 2011 – Вася Атанасова – Награда “Иван Евстратиев Гешов” на Българската академия на науките
 • 2010 – Вася Атанасова – ІІ награда на VIII Младежка сесия на Федерация на научно-техническите съюзи
 • 2008 – Олимпия Роева – Грамота на Съюза на учените в България за високи научни постижения
 • 2008 – Олимпия Роева – Награда на VI Младежка сесия на Федерация на научно-техническите съюзи
 • 2007 – Олимпия Роева – Награда на V сесия на Федерация на научно-техническите съюзи
 • 2004 – Красимир Атанасов – Honorary Fellow на KvB Institute of Technology, Сидни, Австралия
 • 2001 – Стефан Хаджитодоров – ІІ награда на Националния съвет “Научни изследвания” при МОН за постигнати високи резултати при разработката на научно-изследователски проект “Съвременни методи за обективен анализ на гласови сигнали и скрининг на ларингеалните заболявания” през Осма конкурсна сесия 1998-2001
 • 1999 – Олимпия Роева – Награда от Младежка научна сесия, организирана от Федерация на научно-техническите съюзи в България
 • 1998 – Митко Петров и Татяна Илкова – ІІ награда на Младежка сесия на Федерация на научно-техническите съюзи
 • 1997 – Митко Петров и Татяна Илкова – ІІ награда на Младежка сесия на Федерация на научно-техническите съюзи
 • 1995 – Красимир Атанасов – Honorary Fellow на University of Technology, Сидни, Австралия

Провеждани обучения

 • Обобщени мрежи – Бургаски свободен университет, от 2006
 • Обобщени мрежи – ФМИ, Софийски университет, 1988–1993, 2004-2009
 • Обобщени мрежи – Технически университет – София, от 1998
 • Обобщени мрежи – Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, от 2007
 • Размити множества – Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2011–2012
 • Интуиционистки размити множества – ФМИ, Софийски университет, 2004–2009
 • Интуиционистки размити множества – Нов български университет, 2007–2009
 • Математика – Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 1998–2006

Избрани публикации

История