Учен от ИБФБМИ с награда на Съюза на учените в България

Учен от ИБФБМИ–БАН получи наградата в направление „Инженерни науки“ на Конкурса за високи научни постижения на Съюза на учените в България. Доц. д-р Олимпия Роева от секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ беше удостоена от Председателя на СУБ, акад. Дамян Дамянов, с диплом и парична награда за научни, научно-приложни и приложни приноси в областта на приложение на методите на изкуствения интелект за математическото моделиране, управление и оптимизацията на процеси.

Доц. д-р Олимпия Роева получава наградата от акад. Дамян Дамянов

Церемонията по връчването се състоя на 31 октомври 2014 г. в Големия салон на Централно управление–БАН на Тържественото събрание, посветено на 70-годишния юбилей на Съюза на учените в България, и на Деня на народните будители и българските учени — 1 ноември.

Доц. д-р Олимпия Роева с чл.-кор. Андон Косев, директор на ИБФБМИ, и с чл.-кор. Красимир Атанасов, ръководител секция „Биоинформатика и математическо моделиране“

За участие в Конкурса на СУБ доц. Роева представи 14 научни труда, в това число една монография, един редактиран от нея тематичен сборник на издателство In Tech и глава в него, четири глави в тематични сборници издадени в Springer и De Gruyter с SJR, три статии в списания с импакт фактор,една статия в списание с SJR фактор, 1 статия в сборник на IEEE и три статии в реферирани в Scopus издания. За десет от представените в конкурса трудове са известни 38 цитирания, от които 28 са от чужди автори в публикации в реномирани списания и поредици с импакт фактор и SJR фактор.

Щандът на секция „Биомедицинско инженерство“ на изложбата по повод 70-годишнината на СУБ

Публикувано в Новини, Отличия. Постоянна връзка.