International Journal Bioautomation

ISSN: 1314-2321 (онлайн) 1314-1902 (печатно издание)
SJR (SCImago Journal Rankings) (2022): 0.159

Списание International Journal Bioautomation представя научните резултати от приложението на съвременни инженерни и математически подходи и компютърноориентирани методи за целите на анализа, моделирането, оптимизацията и управлението на биопроцесни, биомедицинско и екологични системи.

Електронното разпространение на списанието допринася за утвърждаването на нови научни контакти и сътрудничества между учени от целия свят. Списанието е отворено както към утвърдени учени, така и към млади изследователи.

За контакти:

  • Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
    Българска академия на науките
  • Адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София 1113, България
  • Email: bioautomation@biomed.bas.bg
  • Уебсайт: http://biomed.bas.bg/bioautomation/