Трансмембранна сигнализация

Ръководител на лабораторията

проф. д-р Румяна Цонева

 • Email: tzoneva@bio21.bas.bg
 • Телефон: 02 979 3242
 • Адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 21
  София 1113, България

Състав на лабораторията

Изследователски направления

 • Изследване влиянието на нови анти-туморни агенти върху канцерогенезата и метастатичния потенциал на клетъчни (in vitro) и туморни (in vivo) модели
 • Изследване на процеса ангиогенеза при регенеративни процеси, рак, невродегенеративни заболявания и стареене
 • Изследване на биосъвместимостта на полимерни материали с приложение в тъканното инженерство и регенеративната медицина
 • Магнитна хипертермия и електромагнитно насочване in vitro и in vivo
 • Изследване на активността на йонни канали при ракови клетки и възбудими структури

Експериментални методи

 • Колориметрични методи: МТТ тест за определяне на цитотоксичност, клоногенен анализ, кристал виолет за определяне на клетъчно прикрепяне, растеж и виталност, (Trypan blue) за определяне на клетъчна виталност; пруско синьо (Prussian blue) за определяне количеството на желязо в клетката.
 • Изследване на различни биомаркери за ДНК увреждане: метод за изследване на блокирането на цитокинезата (CBMN assay), измерване нивото на фосфорилиран хистон (γ-H2AX), оцветяващ метод за детекция на сестрински хроматиден обмен (SCE technique).
 • Имунофлуоресцентна микроскопия: реорганизация на извънклетъчен матрикс; динамика на клетъчни рецептори; определяне размера и силата на клетъчно разстилане; визуализация на клетъчен цитоскелет и ядро, клетъчна виталност
 • Имунологични методи: ELISA, имуноблот, имунопреципитация
 • Други: Електрофореза, Зимография; FACS анализ; HPLC анализ, GC анализ, Patch clamp

Изследователски проекти

Текущи проекти

COST

 • Network for Research in Vascular Ageing (CA18216)
  Координатор за България: проф. д-р Румяна Цонева

ФНИ

 • Проучване на взаимовръзката между фосфолипиден и Акt сигнален път в патофизиологията при in vivo модел на Алцхаймер. Разработване на комбинирани терапевтични подходи, 2019-текущ
  Координатор: проф. д-р Румяна Цонева
 • Проучване влиянието на мелатониновия дефицит върху някои механизми на стареене на експериментален модел, 2020-текущ
  Ръководител за ИБФБМИ – проф. д-р Румяна Цонева
 • Интелигентни мултианалитни сензорни материали с програмирани свойства на молекулно равнище като логически апарати с многоканален флуоресцентен изход за диагностика в медицината и биологията, 2019 – текущ
  Ръководител за ИБФБМИ: проф. д-р Румяна Цонева
 • Разработване и изследване на невробиологичните свойства на нови потенциални мулти-таргет лекарствени средства за лечение на болестта на Паркинсон – Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти, 2020 – текущ
  Участник за ИБФБМИ: ас. Ирина Георгиева

ЕБР

 • Изследване на биосъвместимостта/цитотоксичността на нови магнитни наночастици с приложение в магнитната хипертермия/ Солунски Университет Аристотел, 2019-текущ
  Координатор: проф. д-р Румяна Цонева

Индивидуални проекти

 • Неврофармакологични проучвания на новосинтезирани производни на мелатонина с ароилхидразонов фрагмент, ФНИ, 2019-текущ
  проф. д-р Румяна Цонева (участник от ИБФБМИ)

Приключили проекти

 • New surface-functional magnetic nanoparticles for use in anti-tumor therapy”, в рамките на Национална програма „Млади учени и постдокторанти” DCM # 577/17.08.2018 към Министерство на образованието и науката
  Ръководител: д-р Веселина Узунова
 • Изследване на промените в мембранния флуидитет на клетки от човешки алвеоларен белодробен аденокарцином А549 след третиране с милтефозин. – Национална програма за „Млади учени и постдокторанти”, МОН, 2020 – 2021
  Ръководител: ас. Ирина Георгиева
 • Модулиране на метастатичния потенциал на туморни клетки чрез третиране с нови алкилфосфохолинови препарати и статини в in vitro 2D и 3D системи и в in vivo модел в хамстер, ФНИ
  Координатор: проф. д-р Румяна Цонева
 • Сравнителна оценка на ефекти на 2Н-хромен- и кумарин- субституирани хидразид-хидразони върху нивата на експресия на провъзпалителни цитокини при гърчов модел с максимален електрошок (MES test) и при тест за ноцицепция с формалин при мишки, ФНИ
  Ръководител за ИБФБМИ: проф. д-р Румяна Цонева
 • Изследване адсорбцията на плазмени белтъци и клетъчната адхезия върху проводими 2D- и 3D- измерни полимерни композитни повърхности с приложение в регенеративната медицина“, ДНТС/Германия
  Координатор: проф. д-р Румяна Цонева
 • Ефектът на новия антинеопластичен алкилфосфолхолин еруфозин върху PI3K/Akt-MDM2 сигналните пътища в ракови клетки, ДНТС/Германия
  Ръководител за ИБФБМИ: проф. д-р Румяна Цонева
 • Анти-туморен ефект на хемоцианинови комплекси върху клетъчния сфинголипиден сигнален път и пролиферативната активност на ракови клетки, ДФНП-128/12.05.2016
  Ръководител: д-р Веселина Узунова

Национално и международно сътрудничество

Национално

 • Сътрудничество с проф. Нели Георгиева, доц. Николай Георгиев и доц. Райна Бряскова, Химико-технологичен и металургичен университет, София
 • Сътрудничество с д-р Александър Герчев и д-р Боян Христов, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД, София
 • Сътрудничество с проф. Яна Чекаларова, Институт по невробиология, БАН
 • Сътрудничество с доц. Мая Гунчева и доц. Деница Янчева

Международно

 • Сътрудничество с проф. Андреас Лендлайн, Институт по биоматериали, Телтов, Германия
 • Сътрудничество с проф. Салваторе Киантиа, Група по биофизика на клетъчната мембрана Университет Потсдам, Берлин, Германия
 • Сътрудничество с проф. Орестис Калогироу, Секция по физика, Университет „Аристотел“, Солун, Гърция

Награди

 • 2021 – Ирина Георгиева – Второ място за най-добра презентация на Първо национално лятно училище по природни продукти с приложения в медицината, Варна
 • 2017-2019 – Ирина Георгиева – Награда за цялостно финансиране на магистърско обучение от ДААД (Deutscher Akademischer Austauschdienst)
 • 2018 – Ваня Миланова – Бронзов медал на Международната олимпиада по биология, Техеран, Иран
 • 2018 – Ваня Миланова – Златен медал на Националната олимпиада по биология, Ямбол, България
 • 2017 – Веселина Узунова – Първа награда за научен постер „Нови криогелове като носители на антитуморен агент еруфозин“, Международна научна конференция „Климентови дни“, Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2016 – Веселина Узунова – Сертификат с отличие за успешно завършен курс „Въведение в биологията на рака“, Университет Джон Хопкинс, Балтимор, САЩ
 • 2016 – Ваня Миланова – Бронзов медал на Европейската олимпиада по природни науки, Тарту, Естония
 • 2015 – Ваня Миланова – Сребърен медал на Националната олимпиада по биология, Вършец, България
 • 2015 – Ваня Миланова – Сребърен медал на Нацоналната олимпиада по химия и ООС, Ямбол, България
 • 2014 – Веселина Узунова – Втора награда за научен постер „Прилагане на двуфазни електрически импулси и еруфозин върху клетки от рак на гърдата“, Първа национална конференция по Биотехнологии „30 години Биотехнологии в България“, Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2010 – Веселина Узунова – Сертификат за най-добрата стартираща компания за студенти в България, Junior Achievement Bulgaria
 • 2010 – Веселина Узунова – Награда от научна постерна сесия в Техническия университет – София
 • 2004 – Румяна Цонева – Награда от Изследователски Център и Научно дружество фон Хелмхолц, Германия за отлично защитена дисертация с Magna Cum Laude
 • 2002 – Румяна Цонева – Награда за отличен научен доклад на 17-ия Европейски конгрес по биоматериали, Барселона, Испания

Избрани публикации

 • Georgiev, N.I., Bryaskova, R.G., Ismail, S.R., Philipova, N.D., Uzunova, V.P., Bakov, V.V., Tzoneva, R.D., Bojinov, V.B., Aggregation induced emission in 1,8-naphthalimide embedded nanomicellar architecture as a platform for fluorescent ratiometric pH-probe with biomedical applications
  (2021) Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 418, art. no. 113380
 • Tzoneva, R., Uzunova, V., Stoyanova, T., Borisova, B., Momchilova, A., Pankov, R., Maslenkova, L.
  Anti-cancer effect of Petasites hybridus L. (Butterbur) root extract on breast cancer cell lines
  (2021) Biotechnology and Biotechnological Equipment, 35 (1), pp. 853-861
 • Stoyanova, T., Uzunova, V., Momchilova, A., Tzoneva, R., Ugrinova, I.
  The treatment of breast cancer cells with erufosine leads to actin cytoskeleton reorganization, inhibition of cell motility, cell cycle arrest and apoptosis, (2021) Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 74 (1), pp. 88-94
 • Tchekalarova, J., Ivanova, N., Nenchovska, Z., Tzoneva, R., Stoyanova, T., Uzunova, V., Surcheva, S., Tzonev, A., T. Angelova, V., Andreeva-Gateva, P., Evaluation of neurobiological and antioxidant effects of novel melatonin analogs in mice, (2020) Saudi Pharmaceutical Journal, 28 (12), pp. 1566-1579
 • Ismail, S.R., Bryaskova, R.G., Georgiev, N.I., Philipova, N.D., Bakov, V.V., Uzunova, V.P., Tzoneva, R.D., Bojinov, V.B., Design and synthesis of fluorescent shell functionalized polymer micelles for biomedical application, (2020) Polymers for Advanced Technologies, 31 (6), pp. 1365-1376
 • Tzoneva, R., Stoyanova, T., Petrich, A., Popova, D., Uzunova, V., Momchilova, A., Chiantia, S.
  Effect of erufosine on membrane lipid order in breast cancer cell models, (2020) Biomolecules, 10 (5), art. no. 802
 • Guncheva, M.H., Todinova, S.J., Uzunova, V.P., Idakieva, K.N., Raynova, Y.M., Ossowicz, P., Janus, E., Tzoneva, R.D., Destabilization of β-Hemocyanin from Helix pomatia in Presence of Choline Amino Acids Results in Improved Cell Specificity and Cytotoxicity against Human Breast Cancer, (2019) ChemistrySelect, 4 (39), pp. 11460-11466
 • Uzunova, V., Tzoneva, R., Stoyanova, T., Pankov, R., Skrobanska, R., Georgiev, G., Maslenkova, L., Tsonchev, Z., Momchilova, A., Dimethylsphingosine and miltefosine induce apoptosis in lung adenocarcinoma A549 cells in a synergistic manner, (2019) Chemico-Biological Interactions, 310, art. no. 108731
 • Angelova, T., Rangelova, N., Georgieva, N., Nemska, V., Stoyanova, T., Uzunova, V., Aleksandrov, L., Tzoneva, R., Study of potential biomedical application of sol-gel derived Zn-doped SiO 2 -hydroxypropyl cellulose nanohybrids, (2019) Materials Science and Engineering C, 100, pp. 608-615
 • Tanovska, M., Rahmani, M., Mihaleva, L.V., Berger, M., Neshev, D., Momchilova, A., Tzoneva, R.
  An ellipsometric study of interaction of anti-cancer agent erufosine on lipid model systems, (2019) AIP Conference Proceedings, 2075, art. no. 170011
 • Georgiev, N.I., Said, A.I., Toshkova, R.A., Tzoneva, R.D., Bojinov, V.B., A novel water-soluble perylenetetracarboxylic diimide as a fluorescent pH probe: Chemosensing, biocompatibility and cell imaging, (2019) Dyes and Pigments, 160, pp. 28-36
 • Zapatka M, Pociño-Merino I, Heluani-Gahete H, Bermúdez-López M, Tarrés M, Ibars E, Solé-Soler R, Gutiérrez-Escribano P, Apostolova S, Casas C, Aragon L, Wellinger R, Colomina N, Torres-Rosell J. Sumoylation of Smc5 Promotes Error-free Bypass at Damaged Replication Forks. Cell Reports. Dec 3;29(10):3160-3172.e4. doi: 10.1016/j.celrep.2019.10.123, (2019)
 • Georgieva, K., Trusheva, B., Uzunova, V., Stoyanova, T., Valcheva, V., Popova, M., Tzoneva, R., Bankova, V., New cycloartane triterpenes from bioactive extract of propolis from Pitcairn Island
  (2018) Fitoterapia, 128, pp. 233-241
 • Tchekalarova, J., da Conceição Machado, K., Gomes Júnior, A.L., de Carvalho Melo Cavalcante, A.A., Momchilova, A., Tzoneva, R., Pharmacological characterization of the cannabinoid receptor 2 agonist, β-caryophyllene on seizure models in mice, (2018) Seizure, 57, pp. 22-26
 • Bryaskova, R., Vircheva, S., Miloshev, S., Dishovsky, N., Tzoneva, R., Design and synthesis of gold-loaded micelles based on poly (ethylene glycol) and poly (4-vinyl pyridine) triblock copolymers for biomedical applications, (2017) Colloid and Polymer Science, 295 (3), pp. 487-494
 • Vukova T., Dimitrov S., Gagov H., Dimitrova D, In focus: Fe3O4 nanoparticles and human mesenteric artery interaction in vitro. (2016), Nanomedicine (Lond.), 11(8), 921–932
 • Apostolova, S.N., Toshkova, R.A., Momchilova, A.B., Tzoneva, R.D., Statins and alkylphospholipids as new anticancer agents targeting lipid metabolism, (2016) Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 16 (12), pp. 1512-1522.
 • Petrov, P., Mokreva, P., Kostov, I., Uzunova, V., Tzoneva, R., Novel electrically conducting 2-hydroxyethylcellulose/polyaniline nanocomposite cryogels: Synthesis and application in tissue engineering, (2016) Carbohydrate Polymers, 140, pp. 349-355
 • Uzunova V., Apostolova S., Angelova Ts., Toshkova R., Georgieva N., Tzoneva R., HPC Hybrid Hydrogels with Embedded Silver Nanoparticles for Antibacterial Scaffolds. Biocompatibility Testing, Comptes rendus de l’Acade’mie bulgare des Sciences, Vol 69, No5, pp.599-606 (2016)
 • Tzoneva, R., Uzunova, V., Apostolova, S., Krüger-Genge, A., Neffe, A.T., Jung, F., Lendlein, A.,
  Angiogenic potential of endothelial and tumor cells seeded on gelatin-based hydrogels in response to electrical stimulations, (2016) Clinical Hemorheology and Microcirculation, 64 (4), pp. 941-949
 • Uzunova V., Apostolova S., Georgieva A., Berger M. R., Toshkova R., Tzoneva R., The Influence of Anti-cancer Agent Erufosine on Graffi Myeloid Tumour Cells Behaviour. Cytotoxicity and Cytoskeleton Reorganisation Study, Comptes rendus de l’Acade’mie bulgare des Sciences, Vol 68, No12, pp.1547-1552, (2016)
 • Guncheva, M., Paunova, K., Ossowicz, P., Rozwadowski, Z., Janus, E., Idakieva, K., Todinova, S., Raynova, Y., Uzunova, V., Apostolova, S., Tzoneva, R., Yancheva, D., Rapana thomasiana hemocyanin modified with ionic liquids with enhanced anti breast cancer activity, (2016) International Journal of Biological Macromolecules, 82, pp. 798-805
 • Bryaskova, R., Georgiev, N.I., Dimov, S.M., Tzoneva, R., Detrembleur, C., Asiri, A.M., Alamry, K.A., Bojinov, V.B., Novel nanosized water soluble fluorescent micelles with embedded perylene diimide fluorophores for potential biomedical applications: Cell permeability, localization and cytotoxicity, (2015) Materials Science and Engineering C, 51, pp. 7-15
 • Kostadinova, A., Topouzova-Hristova, T., Momchilova, A., Tzoneva, R., Berger, M.R.
  Antitumor Lipids – Structure, Functions, and Medical Applications, (2015) Advances in Protein Chemistry and Structural Biology, 101, pp. 27-66
 • Uzunova, V., Apostolova, S., Georgieva, A., Berger, M.R., Toshkova, R., Tzoneva, R.
  The influence of anti-cancer agent erufosine on Graffi myeloid tumour cells behaviour. Cytotoxicity and cytoskeleton reorganisation study, (2015) Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 68 (12), pp. 1547-1552
 • Guncheva, M., Paunova, K., Ossowicz, P., Rozwadowski, Z., Janus, E., Idakieva, K., Todinova, S., Raynova, Y., Uzunova, V., Apostolova, S., Tzoneva, R., Yancheva, D., Modification of Rapana thomasiana hemocyanin with choline amino acid salts significantly enhances its antiproliferative activity against MCF-7 human breast cancer cells, (2015) RSC Advances, 5 (78), pp. 63345-63354
 • Guncheva M, Paunova K, Ossowicz P, Rozwadowski Z, Janus E, Idakieva K, Todinova S, Raynova Y, Uzunova V, Apostolova S, Tzoneva R, Yancheva D. Rapana thomasiana hemocyanin modified with ionic liquids with enhanced anti breast cancer activity. Int J Biol Macromol. 2015
 • Apostolova S., Yossifova L., Gardeva E., Toshkova R., Serkedjieva J. Еffect of combined administration of protease inhibitor and polyphenolic complex on functions of alveolar macrophages in mice, infected with influenza A virus. Proceedings of the fifth workshop on experimental models and methods in biomedical research, (2014)
 • Gigova L., Apostolova S., Yossifova L., Toshkova R., Ivanova N., Minkova K., Еxperimental tumor models display different susceptibility to c-phycocyanin. Proceedings of the fifth workshop on experimental models and methods in biomedical research, (2014)
 • Bryaskova, R., Georgieva, N., Andreeva, T., Tzoneva, R., Cell adhesive behavior of PVA-based hybrid materials with silver nanoparticles, (2013) Surface and Coatings Technology, 235, pp. 186-191
 • Georgiev, N.I., Bryaskova, R., Tzoneva, R., Ugrinova, I., Detrembleur, C., Miloshev, S., Asiri, A.M., Qusti, A.H., Bojinov, V.B., A novel pH sensitive water soluble fluorescent nanomicellar sensor for potential biomedical applications, (2013) Bioorganic and Medicinal Chemistry, 21 (21), pp. 6292-6302
 • Pehlivanova, V., Krasteva, V., Seifert, B., Lützow, K., Tsoneva, I., Becker, T., Richau, K., Lendlein, A., Tzoneva, R., The role of alternating current electric field for cell adhesion on 2D and 3D biomimetic scaffolds based on polymer materials and adhesive proteins, (2013) Journal of Materials Research, 28 (16), pp. 2180-2186
 • Pehlivanova, V., Uzunova, V., Tsoneva, I., Berger, M.R., Ugrinova, I., Tzoneva, R., Effect of erufosine on the reorganization of cytoskeleton and cell death in adherent tumor and non-tumorigenic cells
  (2013) Biotechnology and Biotechnological Equipment, 27 (2), pp. 3695-3699
 • Georgieva, N., Bryaskova, R., Tzoneva, R., New Polyvinyl alcohol-based hybrid materials for biomedical application, (2012) Materials Letters, 88, pp. 19-22
 • Tzoneva, R., Seifert, B., Behl, M., Lendlein, A., Elastic multiblock copolymers for vascular regeneration: Protein adsorption and hemocompatibility, (2012) Clinical Hemorheology and Microcirculation, 52 (2-4), pp. 337-348
 • Pehlivanova, V.N., Tsoneva, I.H., Tzoneva, R.D., Multiple effects of electroporation on the adhesive behaviour of breast cancer cells and fibroblasts, (2012) Cancer Cell International, 12, art. no. 9
 • Krasteva, V., Pehlivanova, V., Seifert, B., Lützow, K., Tsoneva, I., Richau, K., Lendlein, A., Tzoneva, R., Influence of ac electric fields on the adsorption of plasma proteins onto nanofibre biomaterials
  (2011) Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 64 (4), pp. 535-544
 • Tzoneva, R., Weckwerth, C., Seifert, B., Behl, M., Heuchel, M., Tsoneva, I., Lendlein, A., In vitro evaluation of elastic multiblock co-polymers as a scaffold material for reconstruction of blood vessels
  (2011) Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition, 22 (16), pp. 2205-2226
 • Vasilij Goltsev, Ivan Yordanov, Maria Gurmanova, Margarita Kouzmanova, Shteryan Dambov, Sonia Apоstоlova, Gergana Savova, Reto Jorg Strasser. Multifunctional plant efficiency analyzer mPEA used to describe the physiological states of the photosynthetic apparatus. J. Agricultural Sciences, Vol 2 Issue 4, (2010)
 • Tzoneva, R., Seifert, B., Albrecht, W., Richau, K., Groth, T., Lendlein, A., Hemocompatibility of poly(ether imide) membranes functionalized with carboxylic groups, (2008) Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 19 (10), pp. 3203-3210
 • Tzoneva, R., Seifert, B., Albrecht, W., Richau, K., Lendlein, A., Groth, T., Poly(ether imide) membranes: Studies on the effect of surface modification and protein pre-adsorption on endothelial cell adhesion, growth and function, (2008) Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition, 19 (7), pp. 837-852
 • Vukova T., Vydevska-Chichova M., Radicheva N., Fatigue-induced changes in muscle fiber action potentials estimated by wavelet analysis. (2008), Journal of Electromyography and Kinesiology, (3), 397-409
 • Tzoneva, R., Faucheux, N., Groth, T., Wettability of substrata controls cell-substrate and cell-cell adhesions, (2007) Biochimica et Biophysica Acta – General Subjects, 1770 (11), pp. 1538-1547.
 • Faucheux, N., Tzoneva, R., Nagel, M.-D., Groth, T., The dependence of fibrillar adhesions in human fibroblasts on substratum chemistry, (2006) Biomaterials, 27 (2), pp. 234-245
 • Vukova T., Atanassov A., Ivanov R., Radicheva N., Intensity-dependent effects of microwave electromagnetic fields on acetylcholinesterase activity and protein conformation in frog skeletal muscles. Medical Science Monitor, 11, 2, (2005), BR50-BR56
 • Tzoneva, R., Groth, T., Altankov, G., Paul, D., Remodeling of fibrinogen by endothelial cells in dependence on fibronectin matrix assembly. Effect of substratum wettability, (2002) Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 13 (12), pp. 1235-1244
 • Tzoneva, R., Heuchel, M., Groth, T., Altankov, G., Albrecht, W., Paul, D., Fibrinogen adsorption and platelet interactions on polymer membranes, (2002) Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition, 13 (9), pp. 1033-1050
 • Tzoneva, R.D., Mishonova-Alexova, E.I., A calorimetric study of pH-dependent thermal unfolding of leghemoglobin a from soybean, (1998) Biochimica et Biophysica Acta – Bioenergetics, 1364 (3), pp. 420-424.

Новини