Млад учен от ИБФБМИ с наградата “Проф. Марин Дринов”

ИБФБМИ с удоволствие съобщава, че на 9 декември 2013 г. при поредното връчване на наградите “Професор Марин Дринов” на Българската академия на науките, ас. д-р Петър Василев от секция “Биоинформатика и математическо моделиране” към Института беше удостоен с наградата в направление “Информационни и комуникационни науки и технологии”.


През м. март т. г. Петър Василев защити докторска дисертация на тема “Интуиционистки размити множества с функции на принадлежност и непринадлежност в метрична релация” с научен ръководител чл.-кор. Красимир Атанасов, а от м. юли заема длъжността главен асистент.

Публикувано в Млади учени, Новини, Отличия. Постоянна връзка.