Обява за отдаване под наем на помещение в ИБФБМИ

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство въз основа на чл. 23 от гл. 6 на „Правилника за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи – собственост на БАН“, и решение на Научния съвет от 11 ноември 2013 г. обявява процедура за отдаване под наем на помещение с площ 60 кв. м., гаражна клетка с площ 16 кв. м, машини, съоръжения, апаратура и стопански инвентар, които са неразделна част от договора за наем.
Имотите и вещите са предназначени за производствена дейност.

Процедурата се реализира чрез подаване на оферти от кандидатите при следните условия:
1. месечни минимални договорни цени: 3 (три) евро за кв. м. от помещението и гаражната клетка, или левов еквивалент на 228 (двеста двадесет и осем) евро;
2. 1.75 % от балансовата стойност машините, съоръженията, апаратурата и стопанския инвентар (на обща стойност 6967 (шест хиляди деветстотин шестдесет и седем) лв., или левов еквивалент на 63 (шестдесет и три) евро;
3. кандидатите се подреждат по предложени в офертите цени. При равни или близки (до 10 % разлика) ценови предложения предимство имат кандидати с опит за производствена дейност в сгради на научни организации, предвид спецификата на вътрешните правила и условията за работа в такива организации.

Офертите се подават в деловодството на ИБФБМИ на адрес: София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 105, запечатани в непрозрачен плик, в срок до 16 ч. на 20 декември 2013 г. включително. Огледът на помещенията и движимите вещи се извършва в работните дни до 19 декември включително от 10 до 12 часа на същия адрес.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.