Чл.-кор. Красимир Атанасов с Голямата награда на БАН за изключителен индивидуален принос за оформяне на H-индекса на Академията

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН с удоволствие съобщава, че ръководителят на секция “Биоинформатика и математическо моделиране” чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов е носител на Голямата награда за изключителен индивидуален принос за оформяне на H-индекса на БАН, която Управителният съвет на БАН присъди по повод Деня на народните будители – 1 ноември 2020 г.

Показателят H-индекс служи за оценяване на научните постижения на отделни учени, но се използва и за оценяване на цели научни институции и на актуалността на цели области от науката. Според водещата научна база данни Web of Knowledge (WoK), H-индексът на БАН към 1 юни 2020 г. е 211. Това означава, че първите 211 най-цитирани научни труда на изследователи от цялата Академия имат поне по 211 цитирания всеки.

Чл.-кор. Атанасов е отличен с Голямата награда за изключителен индивидуален принос за оформяне на H-индекса на БАН поради факта, че негова самостоятелна и най-цитирана публикация е с над 6800 цитирания и с над 1000 цитирания само за 2019 г., регистрирани в WoK и Scopus.

Статията е посветена на въведеното през 1983 г. от Красимир Атанасов понятие “интуиционистки размити множества” (intuitionistic fuzzy sets) като средство за математическо моделиране на неопределеността, присъща на реалните обекти и процеси. Интуиционистки размитите множества са едно от най-съществените и активно изследвани в световен мащаб разширения на размитите множества (fuzzy sets) на Лотфи Заде, които сами по себе си са фундамент на софт компютинга и изкуствения интелект и на съвременните информационни технологии и технологии за подпомагане вземането на решения.

Честота на срещане на въведения от Красимир Атанасов термин „intuitionistic fuzzy“ (в заглавия, ключови думи или абстракти по данни от Scopus и Web of Science (WOS) до 2019 г.

Популярността на понятието през последните години не спира да расте и отдавна е прескочило границите на България. По данни от WoK към март 2020 г., въведеният от чл.-кор. Атанасов термин „intuitionistic fuzzy“ се среща в заглавия, ключови думи или абстракти на над 5100 статии, от които над 4900 са на автори с афилиация извън България. От това ясно личи, че това научно понятие, предложено в България, има широк международен отзвук, приложение и цитируемост, което го прави един от най-сериозните съвременни приноси на българската към световната наука, съдейки по наукометрични показатели.

За приноса си към теорията на размитите множества чл.-кор. Атанасов е получил и международно признание, като е избран за Fellow of the International Fuzzy Systems Association (2013 г.), за IEEE Senior Member (2018 г.) и е удостоен с медал на Института по системни изследвания на Полската академия на науките (2019 г.)

Освен Голяма награда за изключителен индивидуален принос за оформяне на H-индекса на БАН, Управителният съвет на БАН присъди и Награди за съществен индивидуален принос за оформяне на H-индекса на БАН. С такава награда са отличени общо девет учени от БАН, един от които е проф. д-р Миглена Ангелова за нейни публикации в периода от 1982 до 2000 г. като изследовател в Института по биофизика, чийто наследник днес е ИБФБМИ–БАН.

Понастоящем, проф. Ангелова работи като преподавател в Sorbonne University и изследовател в лабораторията Matiere et Systemes Complexes, University of Paris-Paris Diderot, Парижу Франция, като продължава активното си научно сътрудничество с учени от ИБФБМИ–БАН. Основен научен принос на проф. Ангелова е създаването на метода на електроформиране на гигантски униламеларни везикули, моделиращи биологичните мембрани. Методът е широко приет и използван в международната научна общност с принос в биологичните и медицинските науки, което се доказва с многобройните му цитирания от създаването му през 1985 г. до днес. Общата научна продукция на проф. Ангелова възлиза на над 70 научни публикации, цитирани повече от 4000 пъти в международни научни издания. Понастоящем, в тясно сътрудничество с колеги от ИБФБМИ–БАН, проф. Ангелова работи по създаване на биомиметични системи, имитиращи клетъчните биологични мембрани, с цел да бъдат приложени при изясняване на молекулните механизми, играещи роля за развитие на болестта на Алцхаймер. Оригиналният научен труд на проф. Ангелова в тази област е сред 10-те номинирани за наградата “Alzheimer Award”, която се присъжда за най-добър научен труд измежду всички, публикувани в Journal of Alzheimer’s Disease през 2012 г.

Тържественото връчване на Наградите за изявени учени с индивидуален и колективен принос за оформяне на H-индекса на БАН е временно отложено поради усложнената обстановка с разпространението на COVID-19.

 

Източник:

Публикувано в Новини, Отличия. Постоянна връзка.