Електроиндуцирани и адхезивни свойства

Ръководител на секцията

 • доц. д-р Наталия Кръстева,
  • Email: natalybio21.bas.bg
  • Телефон: (359 2) 9792634
  • Факс: (359 2) 8723787
  • Адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 21, стая 311
   София 1113, България

Състав на секцията

Лаборатория “Биомиметични мембрани”

 • проф. д-р Галя Станева, g_stanevayahoo.com, ръководител на лабораторията
 • гл. ас. д-р Русина Хазаросова, r_hazarosovaabv.bg
 • Весела Йорданова, биолог, v.v.yordanova.bulabv.bg
 • Ралица Велева, биолог

 • проф. дбн Георги Алтънков, асоцииран член на секцията, altunkovabv.bg
 • Основни научни направления

  Изследователски направления

  Електропорация, електросливане, електротрансформация, електропренос на макромолекули през мембрани, електрохимиотерапия на тумори.

  Клетъчна адхезия и реорганизация на цитоскелета след електротретиране, адхезивни свойства към наноструктури (тъканно инженерство) под влияние на електрично поле

  Експериментални методи

  Електропорационни и трансформационни методи, петч-клемп, флуоресцентни методи за измерване на трансмембранен потенциал, радиоизотопни методи, определяне на електрофоретичната подвижност, ДНК фрагментация, МТТ тест, FACS анализ.

  Клетъчна адхезия:

  1. Колориметрични методи за определяне на клетъчното прикрепяне, растеж и виталност
  2. Имунофлуоресцентна микроскопия
   • Определяне размера и силата на клетъчно разстилане
   • Визуализация на клетъчен цитоскелет
   • Динамика на клетъчни рецептори
  3. Имунологични методи
  4. Имуноблот
  5. Имунопреципитация
  6. Зимография

  Изследователски проекти

  Текущи проекти

  1. Европейска мрежа за развитие на технологии, базирани върху метода на електропорация
   EP4Bio2MedCOST, 2012-2016
   Ръководител: проф. Яна Цонева
  2. Роля на еластичността на субстрата в остеогенната диференциация на меземхимни стволови клетки
   Фонд “Научни изследвания”, № ДФНИ-Б01/18, 2012-2014
   Ръководител: доц. Наталия Кръстева
  3. Изследване адсорбцията на плазмени белтъци и клетъчната адхезия върху проводими 2D и 3D измерни полимерни композитни повърхности с приложение в регенеративната медицина
   Фонд “Научни изследвания”, № ДНТС/Германия/01/0003, 2012-2014
   Ръководител: доц. Румяна Цонева

  Приключили проекти

  1. Изследване влиянието на електрично поле върху адсорбцията на адхезивни белтъци и ендотелизацията на наноструктурирани биоматериали за целите на тъканното инженерство и регенеративната медицина
   Съвместен проект по Фонд “Научни изследвания” и DAAD, № Д0 02/326
   Ръководител: доц. д-р Румяна Цонева
  2. Разработване на нано-структрирани биомиметични повърхности и характеризирането им като субстрат за култивиране на остеобласти
   Съвместен проект по Фонд “Научни изследвания” и DAAD, № DAAD-15, 2007.
  3. Изследване на взаимодействието клетка-наноразмерен биоматериал (нановлакнест нетъкан текстил)
   Фонд “Научни изследвания”, № НТ-4, 2006-2008.
  4. Електропренос на противотуморни агенти и ДНК
   БАН-CNRS, Тулуза, Франция, 2006-2007.
  5. Трансмембранен пренос на лекарства и ДНК чрез електрични въздействия
   Фонд “Научни изследвания”, № K-1303, 2003-2006.
  6. Трансмембранен пренос на противотуморни агенти и ДНК чрез електрични въздействия
   БАН-CNRS, Тулуза, Франция, 2003-2005.
  7. Механизми на електропоративен ДНК и олигонуклеотиден транспорт през клетъчни мембрани и липидни бислоеве
   DFG 436/113, 1999-2001.
  8. Фамилия апарати за електрохимиотерапия за злокачествени тумори: лаботорни и клинични изследвания – прототипи и конструиране
   Фонд “Научни изследвания”, № N 5011, 1998-1999.
  9. Действие на електрично поле върху макромолекули в биологични и моделни мембрани
   Фонд “Научни изследвания”, № K-707, 1997-2002.
  10. Везикули и мембрани
   Френско-българска лаборатория, 1997-2002.
  11. Влияние на електрични импулси при взаимодействието и преноса на полийони през биологични мембрани
   Фонд “Научни изследвания”, № K-411, 1994-1997.
  12. Биофизични механизми на ефекта на електромагнитни полета върху биологични и моделни мембрани
   COST 244, 1994-1996.
  13. Механизми на електрична пермеабилизация
   DFG, 436-100, 1993-1998 (2 проекта).
  14. Електропренос на макромолекули
   Фонд “Научни изследвания”, № K-31, 1991-1994.
  15. Третиране на ракови клетки и солидни тумори чрез подходящ избор на електрични импулси
   Фонд “Научни изследвания”, № D0 02/178
   Ръководител: проф. дбн Яна Цонева

  Международно сътрудничество

  • Проф. М. Р. Ролс, CNRS, Тулуза, Франция.
  • Проф. Е. Нойман, Факултет по химия, Университет в Билефелд, Германия.
  • Проф. М. Бергер, Немски раков институт в Хайделберг, Германия.
  • Проф. Г. Алтънков – Институт по биоинженерство, Барцелона, Испания.
  • Д-р Барбара Зайферт, Нелмхолц Център, Телтов, Германия.
  Избрани
  1. Tsoneva, I., Iordanov, I., Berger, A., Tomov, T., Nikolova, B., Mudrov N., Berger, M. (2010) Electrodelivery of drugs into cancer cells in the presence into cancer cells in the presence of poloxamer 188, Journal of Biomedicine and Biotechnology, (electronic): 1110-7251.
  2. Tzoneva R, Weckwerth C, Seifert B, Behl M, Heuchel M, Tsoneva I, Lendlein A. (2010) In vitro evaluation of elastic multiblock co-polymers as a scaffold material for reconstruction off blood vessels, J Biomater Sci Polym Ed., 2010, Nov 11.
  3. Tzoneva R., Seifert B., Albrecht W., Richau K., Groth T., Lendlein A. (2008) Hemocompatibility of poly(ether imide) membranes functionalized with carboxylic groups, J Mater Sci Mater Med, 19, 10, 3203-3210.
  4. Tomov, T., Nikolova, B., (2010) Electrically induced colloid-osmotic lysis of erythrocytes in the presenceof macromolecular polymers, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., v.63, N5, 709-712.
  5. Pehlivanova V., Tsoneva I., Tzoneva R. (2011) Influence of electroporation on cell adhesion, growth and viability of cancer cells and fibroblasts, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 4, 64.
  6. Krasteva V., Pehlivanova V., Seifert B, Lützow K., Tsoneva I., Richau K., Lendlein A., Tzoneva R. (2011) Influence of AC electric fields on the adsorption of plasma proteins onto nanofiber biomaterials, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 4, 64,.
  7. Peycheva Е, Daskalov I, Tsoneva I (2007) Electrochemotherapy of Mycosis fyngoides by interferon-alfa, Bioelectrichemistry 70, 283-286.
  8. Tsoneva I, Nikolova B, Georgieva M, Guenova M, Tomov T, Rols M-P, Berger MR (2005) Induction of apoptosis by electrotransfer of positively charged proteins as Cytochrom C and Histone H1 into cells. Biochem. Biophys. Acta 1721, 55-64.
  9. Berger M, Tsoneva I, Konstantinov S, Eibl H (2003) Induction of apoptosis by EPC3 is associated with changes in signal molecule expression and location. Ann NY Acad. Sci. 1010, 307-311.
  10. Dimitrov V, Stoimenova M, Tsoneva I (2002) Electrically induced concentration fluctuations in E. coli suspensions. Colloid and Surfaces, A Physicochem and Eng. Aspects 209, 201-205.
  11. Hristova N, Angelova M, Tsoneva I (2002) An experimental approach for direct observation of the interaction of polyanions with spingosine-containing giant vesicles. Bioelectrochem. 58, 65-73.
  12. Nikolova B, Dimitrov V, Tsoneva I (2000) Mechanism of DNA transfer to E. coli by weak alternating electric. J. Balkan Ecol. 3, 48-56.
  13. Tomov T, Tsoneva I (2000) Are the stainless steel electrodes inert? Bioelectrochem. 51, 207-209.
  14. Angelova M, Tsoneva I. (1999) Interaction of DNA with giant liposomes. Chem. Phys. Lipids. 101, 123-137.
  15. Angelova M, Hristova N, Tsoneva I. (1999) DNA -induced endocytosis upon local microinjection to giant unilamellar cationic vesicles. Eur. Biophys. J. 28, 142-150.
  16. Phylipova E, Suss M, Tomov T, Tsoneva I (1997) Effect of external electric fields on the activity of membrane bound enzymes at transmembrane potential equal to zero. Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci. 50, 105-108.
  17. Hristova N, Tsoneva I, Neumann E (1997) Sphingosine-mediated electroporative DNA transfer through lipid bilayer. FEBS Lett. 415, 81- 86.
  18. Neumann E, Kakorin S, Tsoneva I, Nikolova B, Tomov T (1996) Calcium mediated DNA adsorption to yeast cells and kinetics of cell transformation by electroporation. Biophys. J. 71, 868- 877.
  19. Spassova M, Petrov AG, Tsoneva I, Petkova JI, Neumann E (1994) Dip patch clamp currents suggest electrodifusive transport of the polyelectrolyte DNA through lipid bilayers. Biophys. Chem. 52, 267-274.
  20. Ganeva V, Tsoneva I (1993) Effect of n-alcohols on the electrotransformation and permeability of Saccharomyces cerevisiae. Appl. Microbiol. Biothechnol. 38, 792- 798.
  21. Tsoneva I, Tomov T, Panova I, Doncheva J (1992) Electrofusion in the presence of divalent cations. Bioelectochem. Bioenerg. 27, 37-40.
  22. Tomov T, Tsoneva I (1992) Influence of electrical pulse on the transmembrane potential in yeast. Bioelectrochem. Bioenerg. 27, 33 -36.
  23. Tsoneva I, Panova I, Tomov T, Strahilov D (1990) Effective production of hybridomas secreting monoclonal antibodies against Hc antigen of Salmonella by electrofusion. Bioelectrochem. Bioenerg. 24, 41-49.
  24. Tzoneva R, Faucheux N, Groth Т (2007) Wettability of substrata controls cell-substrate and cell-cell adhesions”, Biochim Biophys Acta 1770(11), 1538-1547.
  25. Faucheux N, Tzoneva R, Nagel MD, Groth T (2006) The dependence of fibrillar adhesions in human fibroblasts on substratum chemistry”, Biomaterials, 2006, 27, 2, 234-245.
  26. Vladkova TG, Keranov IL, Dineff PD, Youroukov SY, Avramova IA, Krasteva N, Altankov GP (2005) Plasma based Ar+ beam assisted poly(dimethylsiloxane) surface modification Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 236 (1-4), pp. 552-562.
  27. Krasteva N, Seifert B, Hopp M, Malsch G, Albrecht W, Altankov G, Groth Th (2005) Membranes for biohybrid liver support: The behaviour of C3A hepatoblastoma cells is dependent on the composition of acrylonitrile copolymers Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition 16 (1), pp. 1-22.
  28. Krasteva N, Seifert B, Albrecht W, Weigel T, Schossig M, Altankov G, Groth Th (2004) Influence of polymer membrane porosity on C3A hepatoblastoma cell adhesive interaction and function. Biomaterials 25 (13), pp. 2467-2476.
  29. Tzoneva R, Groth T, Altankov G, Paul D (2002) Remodelling of fibrinogen by endothelial cells in dependence on fibronectin matrix assembly. Effect of substratum wettability, Journal of Materials Science: Materials in Medicine 13, 1235-1244.
  30. Groth T, Seifert B, Malsch G, Albrecht W, Paul D, Kostadinova A, Krasteva N, Altankov G (2002) Interaction of human skin fibroblasts with moderate wettable polyacrylonitrile-copolymer membranes. Journal of Biomedical Materials Research 61 (2), pp. 290-300.
  31. Krasteva N, Harms U, Albrecht W, Seifert B, Hopp M, Altankov G, Groth T (2002) Membranes for biohybrid liver support systems – Investigations on hepatocyte attachment, morphology and growth. Biomaterials 23 (12), pp. 2467-2478.
  32. Vladkova T, Krasteva N, Kostadinova A, Altankov G (1999) Preparation of PEG-coated surfaces and a study for their interaction with living cells. Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition 10 (6), pp. 609-620.
  33. Groth T, Altankov G, Kostadinova A, Krasteva N, Albrecht W, Paul D (1999) Altered vitronectin receptor (alpha-v integrin) function in fibroblasts adhering on hydrophobic glass. Journal of Biomedical Materials Research 44 (3), pp.341-351.
  34. Nikolova, B., Tsoneva, I., Peycheva, E. (2011) Treatment of Melanoma by electroporation of bacillus Calmette-Guerin. Biotechnol. & Biotechnol. Eq., 2011, 2, 25, 3, 2522-24.

  Ресурси

  Видеото е изготвено по проект с Фонд “Научни изследвания” № ДО 02/178 “Третиране на ракови клетки и солидни тумори чрез подходящ избор на електрични импулси” с ръководител проф. дбн Яна Цонева.
  За сваляне: