Липид-белтъчни взаимодействия

Ръководител на секцията

проф. дбн Албена Момчилова

 • Email: albena_momchilovaabv.bg
 • Телефон: (359 2) 9792686
 • Факс: (359 2) 9712493
 • Адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 21, стая 310
  София 1113, България

Състав на секцията

Основни научни направления

Основната тематика на секцията е насочена към изучаване на състава, структурата и функциите на биологичните мембрани в норма и патология. Изследва се ролята на мембранните липидни молекули и техните функционално активни метаболити в генезиса и развитието на редица патологични клетъчни състояния.
Изучават се латералната организация на мембранните липиди и трансмембранния пренос на сигнали, трансмембранните системи за липиден транспорт, както и мембранната фосфолипидна асиметрия. Изследва се ролята на мастните киселини и на фосфолипидите в процесите на канцерогенеза.
Използват се експериментални подходи като модифициране нивата на холестерола и различно наситените мастни киселини, манипулации на определени мембранни рецептори, онкогенна трансфорация, прекисно окисление, култивиране на клетки в три-измерни условия и др. Провеждат се анализи на фазовото поведение на липиди, изолирани от мембрани на клетки с модифицирани мембранни липиди. Изучава се влиянието на липидни молекули, свързани с определени патологични процеси, върху фазовото поведение и структурната организация на мембранния бислой.
Гигантски униламеларни везикули се използват като биомиметични системи за визуализиране на фазовото разделяне на липидите посредством флуоресцентна микроскопия. Чрез локално микроинжектиране се изследва взаимодействието на активни макромолекули (ензими, ДНК и др.) с липидния бислой с възможност за наблюдение на промяната на фазовото поведение на липидите и морфологичните трансформации на гигантските везикули.

Изследователски проекти

Текущи проекти

 1. Изследване механизма на действие на ксилоолигозахариди и Б-глюкани във връзка с повишаване на техния пребиотичен потенциал
  Фонд “Научни изследвания”, № ДФНИ-Б01/7, 2012-2014
  Координатор: проф. Албена Момчилова
 2. Молекулни механизми на стареене на биологичните мембрани. Оценка на ефективността на антиоксидантите кверцетин и резвератрол в забавяне на процесите на стареене
  Фонд “Научни изследвания”, № ДФНИ-Б01/5, 2012-2014
  Ръководител: акад. Камен Куманов
 3. Геометрични аспекти на еластичните среди: от биомембрани до нанотръби
  ЕБР БАН−ПАН, 2012-2014
  Ръководител за ИБФБМИ: доц. Ивайло Младенов

Приключили проекти

Международно сътрудничество

 • Проф. Клод Волф, Laboratoire commun de spectrométrie, Université Pierre et Marie Curie-Paris 6
 • Проф. Питър Куин, King’s College London
 • Проф. Миглена Ангелова, Université Pierre et Marie Curie-Paris 6, Matière et Systèmes Complexes (MSC)

Награди

 • 2005 – Албена Момчилова – Награда на Съюза на учените в България
 • 2006 – Галя Станева – Награда за млад учен на Българската академия на науките

Провеждани обучения

 • Клетъчен граничен комплекс – Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 • Биологични мембрани – Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Избрани публикации