Управление на двигателната дейност

Ръководител на секцията

проф. дтн Росица Райкова

 • Email: rosi.raikovabiomed.bas.bg
 • Телефон: (359 2) 9793654
 • Факс: (359 2) 8723787
 • Адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 105, стая 207А
  София 1113, България

Състав на секцията

 • Основни научни направления

  Изучаване биомеханиката и управлението на крайниците на човека от нервната система, моделиране и симулиране на двигателната активност на ниво мускули и мускулни двигателни единици. Изследване на силата развивана от двигателни единици при различен начин на стимулация. Експериментални методики за оценка на активността на мускулите в норма и патология – ръководител направление проф. Р. Райкова

  Прилагане на математично моделиране на сложни биофизични системи (нерви и скелетни мускули в норма и патология) за подобряване на диагностиката и на методите за лечение на неврологични и нервно-мускулни нарушения, включващо: 1) Моделиране на вътреклетъчните потенциали на скелетни мускулни влакна, както и на извънклетъчните потенциали генерирани от мускулите, с цел адекватна интерпретация на регистрирани електромиографски сигнали. 2) Моделиране на електродифузионите процеси в миелинизиран аксон включващо: а) Създаване на компютърни мултикабелни изследователски модели на миелинизиран аксон. б) Създаване на адекватни модели на токовете на помпи и на транспортери, чрез моделиране на стационарни токове на циклични химични процеси. в) Разкриване на механизмите на явленията наблюдавани експериментално в норма и патология, чрез моделиране на процесите протичащи в миелинизиран аксон.  – ръководител направление доц. А. Димитров

  Връзка между вътре- и извънклетъчни акционни потенциали на възбудими клетки: изолирани мускулни влакна, аксони и неврони и оценка на функционалното им състояние (електрическа, механическа и ензимна активност) при физически и химически въздействия. Експериментални и моделни изследвания върху спецификата на екстрацелуларното потенциално поле, генерирано от изолирани мускулни влакна, двигателни единици и сумарни синхронизирани мускулни потенциали. Връзка между структурата на мускула и генерираната от него електрическа активност. Активност на отделни двигателни единици в норма и патология и значимостта и за функцията на целия мускул. Умора на мускулни влакна, двигателни единици и цял мускул. Електромиографска оценка на функционалното състояние на мускула. Поведение на нервно-мускулната система като цяло: сетивно-двигателна интеграция, регулация на движенията в норма и патология – ръководител направление чл.-кор. А. Косев.

  Компютърна невронаука и числени симулации на наследствени, хронични и остри демиелинизиращи невропатии и невронопатии в случаите на хипотермия (≤ 25oC), хипертермия (≥ 40oC) и във физиологическия температурен диапазон (30–37oC) – ръководител направление: проф. Диана Стефанова

  Експериментални методи

  Регистрация на потенциалите на отделни двигателни единици чрез повърхности селективни електроди, електромиография по време на изометрични контракции и движения посредством жичкови и повърхностни селективни електроди, транскраниална магнитна стимулация.

  Математически методи

  Симулиране на двойнокабелен модел и на мултиламеларен модел на миелиновата обвивка без и с отчитане на температурната зависимост в диапазона 20oC – 42oC на човешки моторни нервни влакна.

  Изследователски проекти

  Текущи проекти

  1. “Електромиографски изследвания с цел използване при рехабилитация с ортезни устройства”, „Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН“, 2017-2019, ръководител Силвия Ангелова
  2. “The model of skeletal muscle and simulation of muscle activity”
   ЕБР БАН−ПАН, 2018-2021, ръководител проф. Р.Райкова

  Приключили проекти 2010-2018

  Международно сътрудничество

  • Катедра по невробиология, Университет по Физическо Образование, Познан, Полша

  Награди

  • 2015 – Росица Райкова – Награда за високи научни постижения на Съюза на учените в България
  • 2006 – н.с. Мария Даскалова (Есентюрк) – наградата “Иван Евстратиев Гешов” за най-млад учен от БАН
  • 2003 – доц. Диана Стефанова – Грамота и награда от МОН, Национален съвет “Научни изследвания”за постигнати високи резултати при разработката на научно-изследователския проект “Електрогенеза в човешки миелинови и демиелинизирани нервни влакна: математично моделиране ” през Осмата конкурсна сесия 1998-2001г.

  Избрани публикации 2008-2018