Фотовъзбудими мембрани

Ръководител на секцията

проф. д-р Антоанета Попова

 • Email: popovabio21.bas.bg
 • Телефон: 02 9793681
 • Факс: 02 8723787
 • Адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 21, стая 315
  София 1113, България

Състав на секцията

Основни научни направления

Механизми на преобразуване на светлинната енергия в биологични мембрани (висши растения, зелени водорасли, цианобактерии и техни мутанти); роля на структурната организация на пигмент-белтъчните комплекси, липидния състав и физикохимичните свойства на тилакоидните мембрани за ефективността на първичните процеси на фотосинтезата; пигмент-липидни взаимодействия в моделни мембрани; механизми на адаптация на фотосинтетичния апарат; роля на липид-белтъчните взаимодействия в отговора на фотосинтезиращите организми към промените в околната среда; участие на активните кислородни форми в стрес-индуцираните инактивационни процеси; разработване на биосензори на базата на фотосинтетични мембрани.

Изследователски проекти

Текущи проекти

  1. Защита и адаптация на Paulownia при засоляване, Програма за подпомагане на младите учени и докторанти на БАН – 2017, ДФНП-17-135 (2017-2019)
   Млад учен-ръководител на проекта: Мартин Стефанов – докторант
   Научен консултант: проф. д-р Емилия Апостолова
  2. Потенциална оценка на различни растителни видове за фиторемедиация на замърсяване с тежки метали. Механизми на толерантност на фотосинтетичния апарат, Международно научно сътрудничество по ЕБР между БАН и Солунски университет „Аристотел“, Гърция (2018-2019).
   Координатор от ИБФБМИ: доц. д-р Анелия Г. Добрикова
  3. Влияние на азотния излишък и замърсяването с метали върху защитните механизми на растенията, Двустранно научно-техническо сътрудничество между Република България и Република Словакия, Фонд “Научни изследвания”  – Проект ДНТС/Словакия 01/10, 2016-2018.
   Ръководител от ИБФБМИ: проф. д-р Емилия Апостолова
  4. Ефект на високата светлинна интензивност върху фотоситетичния апарат на две хибридни линии Paulownia отглеждани върху засолени почви, Програма за подпомагане на младите учени в БАН, ДФНП-138/12.05.2016, 2016-2018
   Млад учен: Мартин Стефанов – докторант
   Научен ръководител: проф. д-р Емилия Апостолова
  5. Ефект на Chlorella vulgaris върху фотосинтетичния апарат на оризови растения в условия на кадмиев стрес, Програма за подпомагане на младите учени в БАН, ДФНП-137/12.05.2016
   Млад учен: Екатерина Йоцова – докторант
   Научен ръководител: проф. д-р Емилия Апостолова
  6. Prenylquinones and carotenoids – potential mediators of tolerance of higher plants to combined light and temperature stress, МОМН, Българо-швейцарска изследователска програма, № IZEBZO-143169/1, 2012-2015
   Ръководител: проф. Мая Величкова
  7. Ефект на пониженото каротеноидно съдържание за устойчивостта на фотосинтетичния апарат към висок светлинен интензитет на Arabidopsis thaliana. Изследване in vivo
   Бюджетна субсидия – БАН, 2015-2017
   Ръководител: доц. Антоанета Попова
  8. Характеризиране процеса на обезцветяване на фотосинтетичните пигменти в тилакоидни мембрани на Arabidopsis thaliana, див тип (wt) и мутант lut2 при осветяване с висок светлинен интензитет
   Бюджетна субсидия – БАН, 2015-2017,
   Ръководител: доц. Антоанета Попова
  9. Ефект на антиоксиданти и сигнални молекули върху фотосинтетичния апарат и устойчивостта му към абиотичен стрес
   Бюджетна субсидия – БАН, 2015-2016
   Ръководител: Доц. д-р Анелия Георгиева Добрикова
  10. Адаптационни механизми на фотосинтетичния апарат към засоляване
   Бюджетна субсидия – БАН, 2015-2017
   Ръководител: проф. д-р Емилия Апостолова
  11. Влияние на температурата и светлината върху кинетиките на преходите между състояния 1 и 2 и техните характеристики in vivo. Роля на цитохром b6f комплекса за регулирането им.
   Бюджетна субсидия – БАН, 2014-2016
   Ръководител: доц. Радка Владкова
  12. Възможности за приложението на зелените водорасли при разработването на биосензори за регистрация на хербициди и тежки метали
   Бюджетна субсидия – БАН, 2013-2015
   Ръководител: проф. Емилия Апостолова

 

 

 

 

Приключили проекти

Международно сътрудничество

 • Experimental Station “Aula Dei”, CSIC; Сарагоса, Испания
 • Institute of Plant Physiology, BRC, Унгарска академия на науките, Унгария
 • Max-Planck-Institute for Molecular Plant Physiology, Потсдам, Германия
 • Fakir Mohan University, Department of Biosciences and Biotechnology, Баласор, Индия
 • University of Western Ontario, Лондон, Канада

Провеждани обучения

 • Фотопроцеси в биологични мембрани – докторантски курс на проф. д-р Емилия Апостолова
 • Биофизика на енергоспрягащи мембрани – докторантски курс на проф. д-р Мая Величкова

Избрани публикации