QSAR и молекулно моделиране

Ръководител на секцията

чл.-кор. проф. дбн Илза Пъжева

 • Email: pajevabiomed.bas.bg
 • Телефон: (359 2) 9793605
 • Факс: (359 2) 8723787
 • Адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 105, стая 206
  София 1113, България

Състав на секцията

Основни научни направления

Изследванията се базират на QSAR (количествени зависимости структура-активност) и подходи на молекулното моделиране за охарактеризиране на връзката между структурата на химични съединения и проявявания от тях биологичен ефект. Моделите използват интегрални и локални двумерни (2D) и/или тримерни (3D) структурни характеристики, а ефектът може да бъде лекарствен (терапевтичен), токсичен и др.

В зависимост от наличната информация за 3D структурата на таргетната биомакромолекула се прилагат лиганд-базирани и структура-базирани подходи , в това число: фармакофорно моделиране, анализ на молекулни полета, хомоложно моделиране на белтъци, докинг и виртуален скрининг на биоактивни съединения, идентификация и анализ на лиганд-белтъчни взаимодействия, формиране на химични категории с помощта на различни хемометрични методи. Приложенията са в областта на рационалния лекарствен дизайн и оценка на токсично действие на химикали върху човешкия организъм и околната среда. Тематиката е силно интердисциплинарна и обединява знания от научни области като медицина, фармакология, физика, химия, методи за анализ на структури, математически и инженерни методи (математическа статистика, разпознаване на образи, планиране на експеримент, програмиране, софтуерен дизайн и др.).

Изследователски проекти

Текущи проекти

 1. Нов подход, базиран на интеркритериален анализ на данни, за подпомагане на взeмане на решения при in silico изследване на комплексни биомолекулни системи
  Фонд “Научни изследвания”, № ДН 17/6, 2017-2020
  Ръководител: проф. д-р Таня Пенчева
 2. Взаимодействия на природни продукти с ензими, отговорни за метаболизиране на лекарства
  Фонд “Научни изследвания”, № ДНТС/Франция 01/1, 2017-2019
  Ръководител: проф. д-р Таня Пенчева
 3. Challenging organic syntheses inspired by nature – from natural products chemistry to drug discovery
  EU Framework Programme Horizon 2020, COST Action CM1407, 2015-2019
  Ръководител от ИБФБМИ: чл.-кор. проф. дбн Илза Пъжева
 4. Програма за съфинансиране на COST Акция СМ1407
  Фонд “Научни изследвания”, № ДКОСТ 01/11, 2016-2018
  Ръководител: чл.-кор. проф. дбн Илза Пъжева
 5. Модулиране на метаболитния синдром със съединения от природен произход: комбиниране на in silico и in vivo методи за изследване на потенциалната роля на нуклеарния рецептор PPARγ
  Фонд “Научни изследвания”, № ДМ01/1/2016, 2016-2018
  Ръководител: гл. ас. д-р Мерилин Ал Шариф

Приключили проекти

Международно сътрудничество

 • Joint Research Centre – European Commission, Испра, Италия
 • Department of Chemistry and Technology of Drugs, Sapienza University of Rome, Рим, Италия
 • School of Pharmacy and Chemistry, Liverpool John Moores University, Ливърпул, Великобритания
 • University of Bonn, Бон, Германия
 • INSERM U.973 – MTI, University Paris-Diderot – Paris 7, Париж, Франция
 • Institute of Pharmacological Sciences, Pharmaceutical Faculty, University of Siena, Италия

Награди

 • 2017 – Антония Дюкенджиева-Тодорова – Награда на БАН за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов“
 • 2015 – Награда за най-добър постер на 1st Meeting of COST Action CM1407, Рим, Италия на колектив
 • 2015 – Мерилин Ал Шариф – Награда за най-добър устен доклад от Teva Czech Industries на 2-nd International Conference on Natural Products Utilization, Пловдив, България
 • 2014 –Награда за най-добър постер на 16th Congress of the European Neuroendocrine Association, София, България на колектив
 • 2011 – Илза Пъжева – Награда на съюза на учените в България за високи научни постижения на учени над 35 години
 • 2011 – ІІ награда на ІХ национална младежка научно-практическа сесия, организирана от Федерацията на научно-техническите съюзи в България, на колектив
 • 2006 – Таня Пенчева – Награда на Съюза на учените в България за високи научни постижения на млад учен в областта на медико-биологичните науки
 • 2004 – Иванка Цаковска – Награда “ЕВРИКА” на фондация “Еврика” и ВАК за постижения в науката
 • 2003 – Иванка Цаковска – Национална награда за научни постижения “Марин Дринов” на БАН за млади учени до 35 години
 • 2002 – Иванка Цаковска – Награда на Националния Фонд за Научни Изследвания за най-добър младежки договор в конкурс “Млади Учени” (проект № МУ-И-8/98)
 • 1999 – Илза Пъжева – ІІ награда на Националния Фонд за Научни Изследвания за високи научни резултати в V конкурсна сесия 1995-1998 (проект № Л-518)

Провеждани обучения

 • Компютърно-подпомогнат лекарствен дизайн: лиганд-базирани методи – Магистърска програма по Био- и медицинска информатика, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, 2014-2017
 • Системи с интелигентно поведение – Магистърска програма по Компютърни системи и технологии, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, 2014-2017
 • QSAR и молекулно моделиране – Магистърска програма по Изчислителна химия, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, 2002-2004, 2008-2017
 • Компютърно-подпомогнат лекарствен дизайн: лиганд-базирани методи – Магистърска програма по in silico лекарствен дизайн, Университет Париж-Дидеро, Париж 7, Франция, семестър 2011/2012

Избрани публикации

Последна редакция: 25.02.2018