QSAR и молекулно моделиране

Ръководител на секцията

чл.-кор. проф. дбн Илза Пъжева

 • Email: pajevabiomed.bas.bg
 • Телефон: (359 2) 9793605
 • Факс: (359 2) 8723787
 • Адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 105, стая 206
  София 1113, България

Състав на секцията

Основни научни направления

Изследванията се базират на QSAR (количествени зависимости структура-активност) и подходи на молекулното моделиране за охарактеризиране на връзката между структурата на химични съединения и проявявания от тях биологичен ефект. Моделите използват интегрални и локални двумерни (2D) и/или тримерни (3D) структурни характеристики, а ефектът може да бъде лекарствен (терапевтичен), токсичен и др.

В зависимост от наличната информация за 3D структурата на таргетната биомакромолекула се прилагат лиганд-базирани и структура-базирани подходи , в това число: фармакофорно моделиране, анализ на молекулни полета, хомоложно моделиране на белтъци, докинг и виртуален скрининг на биоактивни съединения, идентификация и анализ на лиганд-белтъчни взаимодействия, формиране на химични категории с помощта на различни хемометрични методи. Приложенията са в областта на рационалния лекарствен дизайн и оценка на токсично действие на химикали върху човешкия организъм и околната среда. Тематиката е силно интердисциплинарна и обединява знания от научни области като медицина, фармакология, физика, химия, методи за анализ на структури, математически и инженерни методи (математическа статистика, разпознаване на образи, планиране на експеримент, програмиране, софтуерен дизайн и др.).

Изследователски проекти

Текущи проекти

 1. Моделиране на АBC (АТФ-свързващи) транспортни протеини и техни субстрати и
  инхибитори, участващи в множествената лекарствена резистентност и ADME (Резорбция, Разпределение, Метаболизъм, Екскреция)

  Споразумение за сътрудничество с Фармацевтичен институт, Университет Бон, Германия, 2012-2014
  Ръководител от ИБФБМИ: проф. Илза Пъжева
 2. Интегрирани in silico модели за предсказване на хронична токсичност на козметични продукти с цел оптимизиране на безопасната им употреба (уебсайт)
  7 Рамкова програма на ЕК, проект N266835, 2011-2015
  Ръководител от ИБФБМИ: доц. Иванка Цаковска
 3. In silico изследване на биологично активни съединения: приложение към обекти, приоритетни за човешкото здраве и околната среда
  Фонд “Научни изследвания”, № ДТК-02/58, 2009-2015
  Ръководител: проф. Илза Пъжева

Приключили проекти

Международно сътрудничество

 • Joint Research Centre – European Commission, Испра, Италия
 • University of Bonn, Бон, Германия
 • INSERM U.973 – MTI, University Paris-Diderot – Paris 7, Париж, Франция
 • Institute of Pharmacological Sciences, Pharmaceutical Faculty, University of Siena, Италия

Награди

 • 2011 – Илза Пъжева – Награда на съюза на учените в България за високи научни постижения на учени над 35 години
 • 2011 – Десислава Жерева – ІІ награда на ІХ национална младежка научно-практическа сесия, организирана от Федерацията на научно-техническите съюзи в България
 • 2006 – Таня Пенчева – Награда на Съюза на учените в България за високи научни постижения на млад учен в областта на медико-биологичните науки
 • 2004 – Иванка Цаковска – Награда “ЕВРИКА” на фондация “Еврика” и ВАК за постижения в науката
 • 2003 – Иванка Цаковска – Национална награда за научни постижения “Марин Дринов” на БАН за млади учени до 35 години
 • 2002 – Иванка Цаковска – Награда на Националния Фонд за Научни Изследвания за най-добър младежки договор в конкурс “Млади Учени” (проект № МУ-И-8/98)
 • 1999 – Илза Пъжева – ІІ награда на Националния Фонд за Научни Изследвания за високи научни резултати в V конкурсна сесия 1995-1998 (проект № Л-518)

Провеждани обучения

 • Молекулно моделиране с QSAR – Магистърска програма по Изчислителна химия, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, 2002/2003, 003/2004, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
 • Компютърно-подпомогнат лекарствен дизайн: лиганд-базирани методи – Магистърска програма по In silico лекарствен дизайн, Университет Париж-Дидеро, Париж 7, Франция, семестър 2011/2012

Избрани публикации