Обучение

Списък на докторантите в ИБФБМИ

 • Редовни докторанти
 • Константин Владимиров Добрев
  Тема: Промени във фотосинтетичния апарат на Arabidopsis thaliana при комбинираното действие на стресови фактори
  Секция: Фотовъзбудими мембрани
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
  Научен ръководител: проф. Антоанета Попова
  Научен консултант: проф. Мая Величкова
  Дата на зачисляване: 01.02.2013. Дата на отчисляване: 31.01.2016, удължение 1 година, отчислен с право на защита
 • Айгюн Кемал Фаик
  Тема: Механизми на отговор на фотосинтетичния апарат на висши растения на комбиниран температурен и светлинен стрес
  Секция: Фотовъзбудими мембрани
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
  Научен ръководител: проф. Мая Величкова
  Дата на зачисляване: 01.09.2013. Дата на отчисляване: 31.08.2016, удължение 6 месеца, отчислена с право на защита
 • Веселина Пламенова Узунова
  Тема: Влияние на антитуморни агенти върху клетъчния мембранен интегритет и цитоскелет
  Секция: Липид-белтъчни взаимодействия
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
  Научни ръководители: проф. Румяна Цонева и проф. Албена Момчилова
  Дата на зачисляване: 01.09.2013. Дата на отчисляване: 31.08.2016, удължение 6 месеца, отчислена с право на защита
 • Мирослав Руселинов Стоенчев
  Тема: Изследване в областта на интуиционистки размитата топология и приложения в информатиката
  Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
  Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”
  Научна специалност: 01.01.12 “Информатика”
  Научен ръководител: чл.-кор. проф. Красимир Атанасов
  Дата на зачисляване: 01.01.2014. Дата на отчисляване: 31.12.2018, след прекъсване за 1 година и удължение 1 година, отчислен с право на защита
 • Екатерина Калинова Йоцова
  Тема: Чувствителност, инхибиране и защита на фотосинтетичния апарат
  Секция: Фотовъзбудими мембрани
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
  Научен ръководител: проф. Емилия Апостолова
  Дата на зачисляване: 01.09.2014. Дата на отчисляване: 31.08.2018, след удължение с 1 година
 • Антония Георгиева Дюкенджиева-Тодорова
  Тема: In silico моделиране на биологично активни съединения: прогнозиране на ADMET/орална абсобрция
  Секция: QSAR и молекулно моделиране
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Научна специалност: 02.21.10 “Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”
  Научни ръководители: доц. Иванка Цаковска и проф. Илза Пъжева
  Дата на зачисляване: 01.09.2014. Дата на отчисляване: 31.08.2018, след удължение с 1 година
 • Мартин Ангелов Стефанов
  Тема: Адаптационни механизми на фотосинтетичния апарат към засоляване и светлинен стрес при две линии Paulownia
  Секция: Фотовъзбудими мембрани
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
  Научен ръководител: проф. Емилия Апостолова
  Дата на зачисляване: 01.01.2015. Дата на отчисляване: 31.12.2018, след удължение с 1 година
 • Задочни докторанти
 • Дафина Йорданова Петкова
  Тема: Програмна реализация на операции и оператори над обобщени мрежи
  Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
  Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”
  Научна специалност: 01.01.12 “Информатика”
  Научен ръководител: чл.-кор. проф. Красимир Атанасов
  Дата на зачисляване: 01.01.2016. Дата на отчисляване: 31.12.2019
 • Ния Златкова Петрова
  Секция: Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
  Научен ръководител: доц. Сашка Крумова
  Научен консултант: проф. Стефка Танева
  Дата на зачисляване: 01.01.2016. Дата на отчисляване: 31.12.2019
 • Тихомира Тихомирова Стоянова-Георгиева
  Тема: “Анти-туморни липиди и статини – влияние върху трансмембранната клетъчна сигнализация”
  Секция: Липид-белтъчни взаимодействия
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
  Научни ръководители: проф. Албена Момчилова, проф. Румяна Цонева
  Дата на зачисляване: 01.01.2017. Дата на отчисляване: 31.12.2020
 • Докторанти на самостоятелна подготовка
 • Николай Людмилов Ангелов
  Тема: Моделиране на основните процеси в центровете по трансфузионна хематология
  Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
  Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”
  Научна специалност: 01.01.12 “Информатика”
  Научни консултанти: чл.-кор. Красимир Атанасов и проф. дмн Фани Георгиева Мартинова
  Дата на зачисляване: 01.01.2018. Дата на отчисляване: 31.12.2018, отчислен с право на защита
 • Георги Димитров Рашков
  Тема: Възможности за приложение на фотосинтетичните мембрани като биорецептор за регистрация на пестициди
  Секция: Фотовъзбудими мембрани
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
  Научен ръководител: проф. Емилия Апостолова
  Дата на зачисляване: 01.01.2014. Дата на отчисляване: 31.12.2016, удължение 6 месеца, отчислен с право на защита

Процедури по защита

Откритите процедури по защита на докторанти се обявяват на страницата Процедури.

Образователни проекти по ОП “Развитие на човешките ресурси”

 • ОП “Човешки ресурси”, проект № BG051РО001-3.3.04/42
  Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентоспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина
 • ОП “Човешки ресурси”, проект № BG051PO001-3.3.04/40
  Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения