Обучение

Списък на докторантите в ИБФБМИ

 • Редовни докторанти
  • Константин Владимиров Добрев
   Тема: Промени във фотосинтетичния апарат на Arabidopsis thaliana при комбинираното действие на стресови фактори
   Секция: Фотовъзбудими мембрани
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
   Научен ръководител: проф. Антоанета Попова
   Научен консултант: проф. Мая Величкова
   Дата на зачисляване: 01.02.2013. Дата на отчисляване: 31.01.2016, удължение 1 година, отчислен с право на защита
  • Айгюн Кемал Фаик
   Тема: Молекулярни механизми на комбиниран стрес от висок светлинен интензитет и температура върху фотосинтетичния апарат на домати
   Секция: Фотовъзбудими мембрани
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
   Научен ръководител: проф. Мая Величкова
   Дата на зачисляване: 01.09.2013. Дата на отчисляване: 31.08.2016, удължение 6 месеца, отчислена с право на защита
  • Веселина Пламенова Узунова
   Тема: Влияние на антитуморни агенти върху клетъчния мембранен интегритет и цитоскелет
   Секция: Електроиндуцирани и адхезивни свойства
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
   Научни ръководители: проф. Румяна Цонева и проф. Албена Момчилова
   Дата на зачисляване: 01.09.2013. Дата на отчисляване: 31.08.2016, удължение 6 месеца, отчислена с право на защита
  • Мирослав Руселинов Стоенчев
   Тема: Изследване в областта на интуиционистки размитата топология и приложения в информатиката
   Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
   Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”
   Научна специалност: 01.01.12 “Информатика”
   Научен ръководител: чл.-кор. проф. Красимир Атанасов
   Дата на зачисляване: 01.01.2014. Дата на отчисляване: 31.12.2018, след прекъсване за 1 година и удължение 1 година
  • Екатерина Калинова Йоцова
   Тема: Чувствителност, инхибиране и защита на фотосинтетичния апарат
   Секция: Фотовъзбудими мембрани
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
   Научен ръководител: проф. Емилия Апостолова
   Дата на зачисляване: 01.09.2014. Дата на отчисляване: 31.08.2018, след удължение с 1 година
  • Антония Георгиева Дюкенджиева-Тодорова
   Тема: In silico моделиране на биологично активни съединения: прогнозиране на ADMET/орална абсобрция
   Секция: QSAR и молекулно моделиране
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 02.21.10 “Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”
   Научни ръководители: доц. Иванка Цаковска и проф. Илза Пъжева
   Дата на зачисляване: 01.09.2014. Дата на отчисляване: 31.08.2018, след удължение с 1 година
  • Августина Красимирова Данаилова
   Тема: Калориметрични маркери за диагностика и мониториране на онкологични заболявания
   Секция: Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
   Научен ръководител: проф. Стефка Танева
   Дата на зачисляване: 01.01.2015. Дата на отчисляване: 31.12.2017, отчислена с право на защита
  • Мартин Ангелов Стефанов
   Тема: Адаптационни механизми на фотосинтетичния апарат към засоляване и светлинен стрес при две линии Paulownia
   Секция: Фотовъзбудими мембрани
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
   Научен ръководител: проф. Емилия Апостолова
   Дата на зачисляване: 01.01.2015. Дата на отчисляване: 31.12.2018, след удължение с 1 година
 • Задочни докторанти
  • Дафина Йорданова Петкова
   Тема: Програмна реализация на операции и оператори над обобщени мрежи
   Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
   Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”
   Научна специалност: 01.01.12 “Информатика”
   Научен ръководител: чл.-кор. проф. Красимир Атанасов
   Дата на зачисляване: 01.01.2016. Дата на отчисляване: 31.12.2019
  • Ния Златкова Петрова
   Секция: Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
   Научен ръководител: доц. Сашка Крумова
   Научен консултант: проф. Стефка Танева
   Дата на зачисляване: 01.01.2016. Дата на отчисляване: 31.12.2019
  • Тихомира Тихомирова Стоянова-Георгиева
   Тема: “Анти-туморни липиди и статини – влияние върху трансмембранната клетъчна сигнализация”
   Секция: Липид-белтъчни взаимодействия
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
   Научни ръководители: проф. Албена Момчилова, проф. Румяна Цонева
   Дата на зачисляване: 01.01.2017. Дата на отчисляване: 31.12.2020
 • Докторанти на самостоятелна подготовка
  • Георги Димитров Рашков
   Тема: Възможности за приложение на фотосинтетичните мембрани като биорецептор за регистрация на пестициди
   Секция: Фотовъзбудими мембрани
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
   Научен ръководител: проф. Емилия Апостолова
   Дата на зачисляване: 01.01.2014. Дата на отчисляване: 31.12.2016, удължение 6 месеца, отчислен с право на защита

  Процедури по защита

  Откритите процедури по защита на докторанти се обявяват на страницата Процедури.

  Образователни проекти по ОП “Развитие на човешките ресурси”

  • ОП “Човешки ресурси”, проект № BG051РО001-3.3.04/42
   Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентоспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина
  • ОП “Човешки ресурси”, проект № BG051PO001-3.3.04/40
   Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения