Обучение

Списък на докторантите в ИБФБМИ

 • Редовни докторанти
 • Константин Владимиров Добрев
  Тема: Промени в ефективността на фотосинтетичните процеси в Arabidopsis thaliana в отсъствието на лютеин и при въздействие с висок светлинен интензитет
  Секция: Фотовъзбудими мембрани
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
  Научен ръководител: проф. Антоанета Попова
  Научен консултант: проф. Мая Величкова
  Дата на зачисляване: 01.02.2013. Дата на отчисляване: 31.01.2016, удължение 1 година, отчислен с право на защита
 • Екатерина Калинова Йоцова
  Тема: Чувствителност, инхибиране и защита на фотосинтетичния апарат
  Секция: Фотовъзбудими мембрани
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
  Научен ръководител: проф. Емилия Апостолова
  Дата на зачисляване: 01.09.2014. Дата на отчисляване: 31.08.2018, след удължение с 1 година, отчислена с право на защита
 • Антония Георгиева Дюкенджиева-Тодорова
  Тема: In silico моделиране на биологично активни съединения: прогнозиране на ADMET/орална абсобрция
  Секция: QSAR и молекулно моделиране
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Научна специалност: 02.21.10 “Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”
  Научни ръководители: доц. Иванка Цаковска и проф. Илза Пъжева
  Дата на зачисляване: 01.09.2014. Дата на отчисляване: 31.08.2018, след удължение с 1 година, отчислена с право на защита
 • Мартин Ангелов Стефанов
  Тема: Адаптационни механизми на фотосинтетичния апарат към засоляване и светлинен стрес при две линии Paulownia
  Секция: Фотовъзбудими мембрани
  Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
  Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
  Научен ръководител: проф. Емилия Апостолова
  Дата на зачисляване: 01.01.2015. Дата на отчисляване: 31.12.2018, след удължение с 1 година
 • Задочни докторанти
  • Дафина Йорданова Петкова
   Тема: Програмна реализация на операции и оператори над обобщени мрежи
   Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
   Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”
   Научна специалност: 01.01.12 “Информатика”
   Научен ръководител: чл.-кор. проф. Красимир Атанасов
   Дата на зачисляване: 01.01.2016. Дата на отчисляване: 31.12.2019
  • Ния Златкова Петрова
   Секция: Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
   Научен ръководител: доц. Сашка Крумова
   Научен консултант: проф. Стефка Танева
   Дата на зачисляване: 01.01.2016. Дата на отчисляване: 31.12.2019
  • Тихомира Тихомирова Стоянова-Георгиева
   Тема: “Анти-туморни липиди и статини – влияние върху трансмембранната клетъчна сигнализация”
   Секция: Липид-белтъчни взаимодействия
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
   Научни ръководители: проф. Албена Момчилова, проф. Румяна Цонева
   Дата на зачисляване: 01.01.2017. Дата на отчисляване: 31.12.2020
  • Искрен Стефанов Гарвански
   Тема: “Анализ на предсърдната активност за предикция за свободен от пристъпи период при пациенти с радиофреквентна аблация по повод пароксизмално и персистиращо предсърдно мъждене”
   Секция: Обработка и анализ на биомедицински сигнали и данни
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 01.06.17 “Физиология на животните и човека (Физиология на сърдечно-съдовата система)”
   Научни ръководители: проф. Михаил Матвеев, доц. Яна Симова, н-к отделение „Кардиология“, „Аджибадем Сити Клиник – сърдечно съдов център
   Дата на зачисляване: 01.07.2018. Дата на отчисляване: 31.06.2022
  • Александър Огнянов Маразов
   Тема: Съвременни методи за анализ на когнитивния дефицит при пациенти с множествена склероза
   Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
   Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”
   Научна специалност: 01.01.12 “Информатика”
   Научен ръководител: доц. Людмила Тодорова
   Дата на зачисляване: 01.07.2018. Дата на отчисляване: 31.06.2019
 • Докторанти на самостоятелна подготовка
  • Георги Димитров Рашков
   Тема: Възможности за приложение на фотосинтетичните мембрани като биорецептор за регистрация на пестициди
   Секция: Фотовъзбудими мембрани
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
   Научен ръководител: проф. Емилия Апостолова
   Дата на зачисляване: 01.01.2014. Дата на отчисляване: 31.12.2016, удължение 6 месеца, отчислен с право на защита

  Процедури по защита

  Откритите процедури по защита на докторанти се обявяват на страницата Процедури.

  Образователни проекти по ОП “Развитие на човешките ресурси”

  • ОП “Човешки ресурси”, проект № BG051РО001-3.3.04/42
   Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентоспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина
  • ОП “Човешки ресурси”, проект № BG051PO001-3.3.04/40
   Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения