Обучение

Списък на докторантите в ИБФБМИ

 • Редовни докторанти
  • Константин Владимиров Добрев
   Тема: Промени във фотосинтетичния апарат на Arabidopsis thaliana при комбинираното действие на стресови фактори
   Секция: Фотовъзбудими мембрани
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
   Научен ръководител: проф. Антоанета Попова
   Научен консултант: проф. Мая Величкова
   Дата на зачисляване: 01.02.2013. Дата на отчисляване: 31.01.2016, удължение 1 година
  • Милена Танева Герганова
   Тема: Роля на каротеноидите за устойчивостта на висши растения към фотоинхибиране
   Секция: Фотовъзбудими мембрани
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
   Научен ръководител: проф. Мая Величкова
   Научен консултант:проф. Антоанета Попова
   Дата на зачисляване: 01.09.2013. Дата на отчисляване: 31.08.2016, удължение 6 месеца
  • Айгюн Кемал Фаик
   Тема: Молекулярни механизми на комбиниран стрес от висок светлинен интензитет и температура върху фотосинтетичния апарат на домати
   Секция: Фотовъзбудими мембрани
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
   Научен ръководител: проф. Мая Величкова
   Дата на зачисляване: 01.09.2013. Дата на отчисляване: 31.08.2016, удължение 6 месеца
  • Веселина Пламенова Узунова
   Тема: Влияние на антитуморни агенти върху клетъчния мембранен интегритет и цитоскелет
   Секция: Електроиндуцирани и адхезивни свойства
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
   Научни ръководители: доц. Румяна Цонева и проф. Албена Момчилова
   Дата на зачисляване: 01.09.2013. Дата на отчисляване: 31.08.2016, удължение 6 месеца
  • Нора Ангелова Ангелова
   Тема: Програмна реализация на обобщени мрежи и приложения за моделиране
   Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
   Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”
   Научна специалност: 01.01.12 “Информатика”
   Научен ръководител: чл.-кор. проф. Красимир Атанасов
   Дата на зачисляване: 01.01.2014. Дата на отчисляване: 31.12.2016 (отчислена с право на защита, считано от 01.01.2017)
  • Мирослав Руселинов Стоенчев
   Тема: Изследване в областта на интуиционистки размитата топология и приложения в информатиката
   Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
   Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”
   Научна специалност: 01.01.12 “Информатика”
   Научен ръководител: чл.-кор. проф. Красимир Атанасов
   Дата на зачисляване: 01.01.2014. Дата на отчисляване: 31.12.2016, прекъсване за 1 година
  • Северина Йорданова Атанасова
   Тема: Изследване на възможностите за сенсибилизация на ракови клетки към химиотерапевтици чрез електропорация и модулация на редокс статуса
   Секция: Електроиндуцирани и адхезивни свойства
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
   Научни ръководители: доц. Биляна Николова и проф. Румяна Бакалова
   Дата на зачисляване: 01.02.2014. Дата на отчисляване: 31.01.2017
  • Екатерина Калинова Йоцова
   Тема: Чувствителност, инхибиране и защита на фотосинтетичния апарат
   Секция: Фотовъзбудими мембрани
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
   Научен ръководител: проф. Емилия Апостолова
   Дата на зачисляване: 01.09.2014. Дата на отчисляване: 31.08.2017
  • Антония Георгиева Дюкенджиева
   Тема: In silico моделиране на биологично активни съединения: прогнозиране на ADMET/орална абсобрция
   Секция: QSAR и молекулно моделиране
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 02.21.10 “Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”
   Научни ръководители: доц. Иванка Цаковска и проф. Илза Пъжева
   Дата на зачисляване: 01.09.2014. Дата на отчисляване: 31.08.2017
  • Августина Красимирова Данаилова
   Тема: Калориметрични маркери за диагностика и мониториране на онкологични заболявания
   Секция: Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
   Научен ръководител: проф. Стефка Танева
   Дата на зачисляване: 01.01.2015. Дата на отчисляване: 31.12.2017
  • Мартин Ангелов Стефанов
   Тема: Адаптационни механизми на фотосинтетичния апарат към засоляване
   Секция: Фотовъзбудими мембрани
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
   Научен ръководител: проф. Емилия Апостолова
   Дата на зачисляване: 01.01.2015. Дата на отчисляване: 31.12.2017
  • Рая Николаева Табакова
   Тема: Съвременни методи за анализ на финансовото състояние на предприятието
   Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
   Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”
   Научна специалност: 01.01.12 “Информатика”
   Научни ръководители: доц. д-р Людмила Тодорова и чл.-кор. проф. дтн Стефан Хаджитодоров
   Дата на зачисляване: 01.01.2016. Дата на отчисляване: 31.12.2018
 • Задочни докторанти
  • Димитър Огнянов Симов
   Тема: Промени в сърдечната автономна регулация при пациенти със сърдечна хирургия – електрокардиологичен подход
   Секция: Анализ и обработка на биомедицински сигнали и данни
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 01.06.17 “Физиология на животните и човека – физиология на сърдечно-съдовата система”
   Научни консултанти: проф. д-р Михаил Матвеев и доц. д-р дм Иво Петров
   Дата на зачисляване: 01.01.2014. Дата на отчисляване: 31.12.2017
  • Дафина Йорданова Петкова
   Тема: Програмна реализация на операции и оператори над обобщени мрежи
   Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
   Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”
   Научна специалност: 01.01.12 “Информатика”
   Научен ръководител: чл.-кор. проф. Красимир Атанасов
   Дата на зачисляване: 01.01.2016. Дата на отчисляване: 31.12.2019
  • Ния Златкова Петрова
   Секция: Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
   Научен ръководител: доц. д-р Сашка Крумова
   Научен консултант: проф. дбн Стефка Танева
   Дата на зачисляване: 01.01.2016. Дата на отчисляване: 31.12.2019
 • Докторанти на самостоятелна подготовка
  • Поля Василева Гочева
   Тема: Върху програмния аспект на теорията на обобщените мрежи и негови приложения
   Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
   Професионално направление: 5.3. “Комуникационна и компютърна техника”
   Научна специалност: 01.01.12 “Информатика”
   Научен ръководител: чл.-кор. проф. Красимир Атанасов
   Дата на зачисляване: 01.08.2013. Дата на отчисляване: 31.07.2018 (след прекъсване)
  • Ваня Красимирова Георгиева
   Тема: Обобщеномрежово моделиране на пречистване на води
   Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
   Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”
   Научна специалност: 02.21.10 “Приложение на принципите и методите на кибернетиката в областта на пречистване на води”
   Научни ръководители: доц. Олимпия Роева и доц. Таня Пенчева
   Дата на зачисляване: 01.08.2013. Дата на отчисляване: 31.07.2016 (отчислена с право на защита, считано от 01.08.2016)
  • Георги Димитров Рашков
   Тема: Възможности за приложение на фотосинтетичните мембрани като биорецептор за регистрация на пестициди
   Секция: Фотовъзбудими мембрани
   Професионално направление: 4.3. “Биологически науки”
   Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”
   Научен ръководител: проф. д-р Емилия Апостолова
   Дата на зачисляване: 01.01.2014. Дата на отчисляване: 31.12.2016
  • Величка Николова Транева
   Тема: Тримерни индексирани матрици и приложения в транспортната задача и OLAP-куб
   Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
   Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”
   Научна специалност: 01.01.12 “Информатика”
   Научни ръководители: чл.-кор. проф. Красимир Атанасов и доц. Пенчо Маринов
   Дата на зачисляване: 03.10.2016. Дата на отчисляване: 02.10.2019 (отчислена с право на защита, считано от 01.01.2017)

  Процедури по защита

  Откритите процедури по защита на докторанти се обявяват на страницата Процедури.

  Образователни проекти по ОП “Развитие на човешките ресурси”

  • ОП “Човешки ресурси”, проект № BG051РО001-3.3.04/42
   Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентоспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина
  • ОП “Човешки ресурси”, проект № BG051PO001-3.3.04/40
   Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения