Документи на доц. д-р Иванка Цаковска в конкурс за професор

Във връзка с конкурса за заемане на академичната длъжност “професор” в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (in silico изследване на биоактивни съединения)“, за нуждите на секция „QSAR и молекулно моделиране“ – ИБФБМИ, БАН, обявен в ДВ, бр. 18/28.02.2020 г. и съгласно чл. 27 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и чл. 6.9 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ, БАН, днес, 10.09.2020 г., се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на избрани научни трудове на доц. д-р Иванка Милошева Цаковска.

Приложени материали:

Публикувано: 10 септември 2020