Приключили проекти

Представената информация е актуална към м. юни 2014.

СекцияФинансираща схема. Номер на договора. СрокНаименование на проекта. Ръководител
ОАБСДСпоразумение за сътрудничество между БАН и Schiller AG, Швейцария. Срок: 201316-канална система за отвеждане и запис на стандартни и ортогонални електрокардиографски отвеждания и дихателен сигнал с висока резолюция. Ръководител: проф. д-р Михаил Матвеев
БИММDFG № 113/135, 2003 - 2005.Functional state modelling of biotechnological processes and their high quality control in the class of variable structure systems
БИММDFG, № 113/109, 2000 - 2001.Implementation of intelligent technologies for control of biotechnical processes based on flow injection measurements
БИММResearch Area (WOOD-PRO), EU № QLK5-CT-2002-30360.Integration of the Latvian State Institute of Wood Chemistry in the European
БИММОП "РЧР", МОМН, "Наука и бизнес" Д02-515L-lysine Neuro-Dynamic Optimal Control. Ръководител: доц. д-р Татяна Илкова
ЛБВБМОП "РЧР", МОМН, "Наука и бизнес" Д02-733Membrane Fusion Based on the Stalk Model. Ръководител: Мариана Хаджилазова
БИММОП "РЧР", МОМН, "Наука и бизнес" Д02-792Multiple Objective Optimisation of Batch Cultivation of Saccharomyces cerevisiae. Ръководител: доц. д-р Татяна Илкова
БИММОП "РЧР", МОМН, "Наука и бизнес" Д02-520Optimization of a Whey Bioprocess Using Neuro-dynamic Programming Strategy. Ръководител: доц. д-р Татяна Илкова
БИММОП "РЧР", МОМН, "Наука и бизнес" Д02-522PID Controller Tuning based on Metaheuristic Algorithms for Bioprocess Control. Ръководител: доц. д-р Олимпия Роева
ЛБВБМОП "РЧР", МОМН, "Наука и бизнес" Д02-1021Proceedings of the International Conference Geometry, Integrability and Quantization. Ръководител: доц. д-р Ивайло Младенов
ВСSwiss NSF Institutional Partnership Project № 7 IP 65642 (Program SCOPES): Establishing CSE in Bulgaria and Macedonia, 2002-2004.Swiss NSF Institutional Partnership Project № 7 IP 65642 (Program SCOPES): Establishing CSE in Bulgaria and Macedonia, 2002-2004.
БИММFP7, №203459, FP7 call: FP7-REGPOT-2007-1, 01.06.2008– 31.05.2011.The Implementation of Research Potential of the Latvian State Institute of Wood Chemistry in the European Research Area (WOOD-NET): TP 10: "Development of process control systems: functional state mathematical modeling, programming and optimization of bioreactor’s design both for solid state (including composting) and submerged fermentations"
ВСInstitute of Neurology, London, grant G900630N from the MRC, 1989-1991.The molecular basis of nerve excitability in man: a patch clamp of ion channels and pumps in human myelinated axons
ОАБСДСъвместно с Институт по биомедицинско инженерство - Италиански национален съвет за научни изследвания (ISIB-CNR), 2004-2006.Автоматично разпознаване на формата на QRS комплекса в електрокардиографски сигнали за целите на ритъмен анализ.Изследване на реполяризационната фаза в електрокардиографски сигнали
ОАБСДСъвместен проект с Международен център за обработка на данни, Тампере, Финландска академия, 2005-2007.Анализ на аритмия посредством автоматична класификация на сърдечни удари в електрокардиографски сигнали
БУДДБюджетна субсидия. Срок: 2013Анализ на сигналите генерирани от миелинизирани нервни влакна и от скелетни мускули в хода на тренировъчни процеси. Ръководител: доц. д-р Тодор Арабаджиев
БИММБюджетна субсидия. Срок: 2013Анализиране усложненията при ликвородрениращите шънтови системи в детска възраст. Ръководител: доц. д-р Людмила Тодорова
ЕАСCOST 244, 1994-1996.Биофизични механизми на ефекта на електромагнитни полета върху биологични и моделни мембрани
ББВСъвместен проект с Унгарска академия на науките, 2006-2009.Биофункционализирано повърхности на твърдо-течна фазова граница
ЕАСДвустранно сътрудничество - Франция.Везикули и мембрани. Френско-българска лаборатория, 1997-2002.
ФМБюджетна субсидия, 2010 – 2013Взаимодействия и роля на хлорофил а в цитохром b6f комплекса. Ръководител: д-р Радка Владкова
БИММФонд "Научни изследвания", № ДМУ 02/4, 2009–2013Висококачествено управление на биотехнологични процеси с приложение на модифицирани конвенционални и метаевристични методи. Ръководител: доц. д-р Олимпия Роева
ЕАСФонд "Научни изследвания", № K-411, 1994-1997Влияние на електрични импулси при взаимодействието и преноса на полийони през биологични мембрани
ЕАСОП "Човешки ресурси", Договор BG051PO001-3.3.04/42, 2010-2011Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентоспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина. Ръководител: доц. д-р Румяна Цонева, проф. дбн Яна Цонева
ВСДоговор за институтско партньорство между ИБФ и Неврологичната клиника на Медицинския университет в Хановер. – Финансиран от Фондацията „Александър фон Хумболт”, 2003-2006.Възбудимост на моторната кора в норма и патология
ЕАСФонд "Научни изследвания", № K-707, 1997-2002.Действие на електрично поле върху макромолекули в биологични и моделни мембрани
ФМФонд "Научни изследвания", № Б-1512, 2005-2009Динамика и стабилност на фотосинтетичния апарат. Ръководител: доц. д-р Емилия Апостолова
ВСДоговор 29/4/10 между ИБФБМИ и Медицински Университет – Варна, 2010-2012.Договор 29/4/10 между ИБФБМИ и Медицински Университет – Варна, 2010-2012.
ВСДоговор № ДТК 02/35 към ФНИ на МОН с ръководител доц. Кирил Коликов, 2010-2012Разработване на устройство и метод за изследване на осмотични процеси при електромагнитни въздействия с приложение за деструкция на туморни клетъчни линии
ВСФонд „Научни изследвания“ № К– 447/94, 1994-1997Електрогенеза на човешки миелинови и демиелинизирани нервни влакна: математично моделиране
ВСФонд „Научни изследвания“ № К – 806/98, 1998-2001Електрогенеза на човешки миелинови и демиелинизирани нервни влакна: математично моделиране
ЕАСФонд "Научни изследвания", № K-31, 1991-1994.Електропренос на макромолекули
ЕАСДвустранно сътрудничество - Франция. БАН-CNRS, Тулуза, Франция, 2006-2007Електропренос на противотуморни агенти и ДНК
ФМБюджетна субсидия, 2010 – 2012Ефект на брасиностероиди върху фотосинтетичния апарат на висши растения и устойчивостта му към светлинен стрес. Ръководител: доц. д-р Анелия Добрикова
QSAR&ММФонд "Научни изследвания", № Л-518/1995Зависимости структура – действие и молекулно моделиране на катионни амфифилни лекарства, модулиращи множествената лекарствена резистентност при тумори. Ръководител: проф. Илза Пъжева
ББВФонд "Научни изследвания", 2005-2007Изследване взаимодействието на някои фотосинтетични протеини с изкуствени липидни мембрани
ЕАССъвместен проект по Фонд "Научни изследвания" и DAAD, № Д0 02/326Изследване влиянието на електрично поле върху адсорбцията на адхезивни белтъци и ендотелизацията на наноструктурирани биоматериали за целите на тъканното инженерство и регенеративната медицина. Ръководител: доц. д-р Румяна Цонева
ОАБСДФонд "Научни изследвания", 2009-2011.Изследване и разработване на високоволтови генератори за външна дефибрилация
ЕАСФонд "Научни изследвания", № НТ-4, 2006-2008.Изследване на взаимодействието клетка-наноразмерен биоматериал (нановлакнест нетъкан текстил)
QSAR&ММБюджетна субсидия. Срок: 2013Изследване на взаимодействията на човешки миозин с in silico методи. Ръководител: проф. дбн Илза Пъжева
БУДДФонд "Научни изследвания", № МУ-Л-1508/05.Изследване на възможностите на интернодалните структури да предизвикват репетитвна самоактивация на миелинизиран аксон
ФМБюджетна субсидия, 2011 – 2013Изследване на ефекта на UV-B облъчване върху фотосинтетичния апарат на различни екотипове на Arabidopsis thaliana. Ръководител: доц. д-р Антоанета Попова
QSAR&ММФонд "Научни изследвания", № Л-1416/2004Изследване на зависимостите структура – функция на П-гликопротеина и негови субстрати и инхибитори с приложение в лекарствената терапия. Ръководител: проф. Илза Пъжева
ББВФонд "Научни изследвания", 2009-2012. Съвместен проект с ИМБ - БАНИзследване на ролята на дрождения линкерен хистон - Hho1p - в процесите на ремоделиране на хроматина
QSAR&ММФонд "Научни изследвания", № Л-910/1999Изследване на съединения, модулиращи множествената лекарствена резистентност: молекулно моделиране и предсказване на биоактивност. Ръководител: доц. Иванка Цаковска
QSAR&ММФонд "Научни изследвания", № ДО-02-52/10.12.2008Изчислителен комплекс за авангардни изследвания по молекулен дизайн, нови материали и нанотехнологии. Ръководител от ИБФБМИ: проф. Илза Пъжева
ЛБВБМОП "РЧР", МОМН, "Наука и бизнес" Д02-1025Индексиране на Journal of Geometry, Integrability and Quantization. Ръководител: доц. д-р Ивайло Младенов
QSAR&ММ7 Рамкова програма на ЕК, проект N266835Интегрирани in silico модели за предсказване на хронична токсичност на козметични продукти с цел оптимизиране на безопасната им употреба. Ръководител от ИБФБМИ: доц. д-р Иванка Цаковска
БИММБюджетна субсидия. Срок: 2013Интуиционистки размити множества и логики. Ръководител: чл.-кор. Красимир Атанасов
ББВФонд "Научни изследвания", 2005-2007Калориметрични изследвания на пластоцианини а и b от топола (P.nigra). Установяване на методика за изолиране на Фотосистема I от същият растителен вид
ББВСъвместен проект на СУ-Физически Факултет и ИБФБМИ, БАНКаротеноид-липидни взаимодействия в липозоми и антенни комплекси
ББВФонд "Научни изследвания", проектен модул NT-01/03 „Модифицирани течни и твърди повърхности с регулируеми наноструктури и свойства”, 2006-2010.Колоидни аспекти на нанонауката: наноструктури на междуфазовите граници в обема и в трифазните контактни зони
ЛБВБММОН, 2005-2007.Латерална организация и асиметрично разпределение на липидните молекули в нативни и моделни мембрани
ФМБългаро-немски междудържавен проект (BMBF-WTZ BGR 99 / 008), финансиран от Министерството на образованието и научните изследвания – Германия, 2000 – 2002Липид-хлорофилни взаимодействия. Координатор от ИБФБМИ: д-р Радка Владкова
ЛБВБМНационална програма за развитие на научния потенциал, МОН, 2005-2006Мембранни микродомени. Роля на церамидите в поддръжката на тяхната структура и функции. Моделни мембрани-необходим подход за изучаване на липидната организация в клетките.
ОАБСДСъвместен проект с Schiller AG, Баар, Швейцария, от 2006.Методи и алгоритми за регистриране, обработка, анализ и класификация на биомедицински данни, сигнали и образи и реализацията им в електронна клинична и животоспасяваща апаратура
ЕАСDFG, 436-100, 1993-1998 (2 проекта).Механизми на електрична пермеабилизация
ЕАСDFG 436/113, 1999-2001.Механизми на електропоративен ДНК и олигонуклеотиден транспорт през клетъчни мембрани и липидни бислоеве
БИМММОНТ, №5049, 5th FP of EC “Environment and Sustainable Development” Programme, 1998-2000.Модел за интегрирано управление качеството на водите и опазване на екосистемите
БУДДФонд "Научни изследвания", № ДМУ02/5, 2009–2013Модел на мускул съставен от двигателни единици и софтуер за симулация на управлението им чрез йерархичен генетичен алгоритъм. Ръководител: доц. д-р Христо Аладжов
БИММMarie Curie International Research Staff Exchange Scheme, № GA–2009–247541Модели на стареене и технологични решения за подобряване на качеството на живота. Ръководител за ИБФБМИ: проф. Красимир Атанасов
БИММФонд "Научни изследвания", № TS-1314, 2003-2007.Моделиране и оптимизация на биореактори с разбъркване
БИММФонд "Научни изследвания", № СС-338, 1993-1996.Моделиране и оптимизация на БТП в хранително-вкусовата промишленост
БИММФонд "Научни изследвания", № СС-71, 1997-2000.Моделиране и създаване на основи на система за управление на нов тип птицеферма
БИММТракийски университет - Стара Загора, №03-1046/2003, 2003.Моделиране и управление с променлива структура на ферментационен процес
БИММ, БУДДФонд "Научни изследвания", № ДИД-02-29, 2009–2013Моделиране на процеси с фиксирани правила на развитие. Ръководител: проф. дмн дтн Красимир Атанасов
БИММФонд "Научни изследвания", № МИ-1505, 2005-2009.Моделиране на функционалните състояния на ферментационни процеси за целите на висококачественото им управление
ББВСъвместен проект с Институт по биофизика, Унгарска академия на науките, 2003-2006, 2000-2003, 1996-2000.Молекулни механизми на превръщане на светлинната енергия
БУДДФонд "Научни изследвания", № В-1530/05.Неинвазивно оценяване на степента на мускулната умора
ОАБСДСъвместно с Международен център за обработка на данни, Тампере, Финландска академия, 2003-2005.Обезшумяване на електрокардиографски сигнали от повърхността на тялото за извличане на сърдечни микропотенциали
БИММRoyal Society International Joint Project, № JP100372, 2010–2012Обобщеномрежови модели и интуиционистки размити множества в интелигентните системи. Ръководител: проф. дмн дтн Красимир Атанасов
БИММБюджетна субсидия. Срок: 2013Обобщено-мрежово моделиране на процеси, свързани с анализ на сцени, машинно обучение, data-mining-среди, генетични алгоритми и невронни мрежи. Ръководител: чл.-кор. Красимир Атанасов
ЛБВБМФонд "Научни изследвания", № ДТК-212/08, 2008-2012Оксидативна липидомика: влияние на оксидативния стрес и антиоксидантната защита върху състава, структурната организация и функционалната активност на мембранните рафт-домени. Ръководител: проф. дбн Албена Момчилова
ОАБСДФонд "Научни изследвания", 2009-2011.Определяне на енергиите на поредица електрични импулси, осигуряваща успешна дефибрилация при минимално натоварване на пациента
ББВБюджетна субсидия, 2011-2012Оптимизиране формирането на монослоеве от главния светосъбиращ комплекс на фотосистема II на фазовата граница буфер/въздух
ОАБСДСъвместен проект с Институт по биомедицинско инженерство - Италиански национален съвет за научни изследвания (ISIB-CNR), 2010-2012.Откриване и анализ на миниатюрни периодични промени на QRS комплекса и Т вълната в електрокардиографски сигнали
ББВСъвместен проект с МФ на Софийския Университет „Св. К. Охридски”.Пептидни наноструктури като ефектори и регулатори на окислително - редукционните процеси в растителни клетки
ББВСъвместен проект с Институт по биофизика, Унгарска академия на науките, Академичен обмен с Проф. П. Ормош, 2010-2012Превръщане на светлинната енергия и молекулна динамика в ретинални белтъци. Биоелектронно приложение
БИММФонд "Научни изследвания", № И-1303/2003, 2003-2007.Представяне на знания с интуиционистки размита логика за целите на медицинската диагностика
QSAR&ММФонд "Научни изследвания", № МУ-И-8/1998Прилагане на съвременни високоефективни информационни технологии за рационален лекарствен дизайн на агенти, преодоляващи лекарствената резистентност. Ръководител: проф. Илза Пъжева
БИММБюджетна субсидия. Срок: 2013Приложение на интелигентни методи за моделиране и оптимизация на биологични и екологични процеси. Ръководител: доц. д-р Mитко Петров
БИММБюджетна субсидия. Срок: 2013Приложение на метаевристични и хибридни техники за моделиране и оптимизация на биопроцеси. Ръководител: доц. д-р Олимпия Роева
ВСПроект по двустранната спогодба за научно сътрудничество и обмен на Българската академия на науките между ИБФБМИ,БАН и Университет на Флоренция и Институт по приложна физика "Нело Карара", Флоренция, Италия, 2010-2012.Проект по двустранната спогодба за научно сътрудничество и обмен на Българската академия на науките между ИБФБМИ,БАН и Университет на Флоренция и Институт по приложна физика "Нело Карара", Флоренция, Италия, 2010-2012.
ВСФонд "Научни изследвания", № 1407/2004, B-1505/05, 2005-2009.Промени в кортико-спиналната възбудимост, предхождащи движението при изследване на реакционно време
ББВМедицински университет - София, 2008-2010.Проучване на патогенетичните нарушения при белодробен карцином чрез протеомен анализ
ББВNATO, № EAP.RIG.982718, 2007-2010.Първоначални изследвания за разработватне на клиничен биосензор за болестта на Алцхаймер
ОАБСДКонкурс за обществена поръчка, Български институт по метрология, 2008-2009.Работен еталон за проверка на цифрови електрокардиографи
БИММФонд "Научни изследвания" №ТН-647, 1996-1999.Развитие на теорията и практическо приложение на системите с променлива структура за управление на ферментационни процеси
ББВДвустранно сътрудничество - Испания. Университет на Паис Баско, Испания, 2000-2002.Разгъване/нагъване на белтъци
БИММФонд "Научни изследвания", № 1501, 2005 – 2008.Разработване и тестване на модели за анализ, оценка и прогноза на замърсяването на речните екосистеми. Приложение за водосбора на р. Струмa
ОАБСДСпоразумение за сътрудничество между БАН и Schiller AG, Швейцария. Срок: 2013Разработване на автоматизирана система за контрол на качеството при регистриране на диагностично-полезна 12-канална електрокардиограма. Ръководители: доц. д-р Ирена Жекова, доц. д-р Весела Кръстева
ФММеждуправителствена програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите между Република България и Република Индия, Фонд "Научни изследвания", № Б/Ин01, 2007-2012Разработване на биосензори на базата на фотовъзбудими мембрани. Координатор от ИБФБМИ: доц. д-р Емилия Апостолова
БИМММОСВ, №5407, 2006-2007.Разработване на концептуален модел за интегрирано управление на качеството на водите: Приложение за водосбора на р. Струма
БИММБюджетна субсидия. Срок: 2013Разработване на модели за оценка на психологическата годност чрез анализ на времето за реакция. Ръководител: чл.-кор. Красимир Атанасов
ЕАССъвместен проект по Фонд "Научни изследвания" и DAAD, № DAAD-15, 2007.Разработване на нано-структрирани биомиметични повърхности и характеризирането им като субстрат за култивиране на остеобласти
ББВФонд "Научни изследвания", № ДМУ-02/7, 2009-2013Регулация на функциите и организацията на фотосинтетичния апарат от брасиностероиди. Ръководител: гл. ас. д-р Сашка Крумова
ОАБСДСъвместен проект с Институт по биомедицинско инженерство - Италиански национален съвет за научни изследвания (ISIB-CNR), 2007-2009.Реполяризационна фаза в електрокардиографията: Анализ на морфологията на Т-вълната и на QT дисперсията в компютъризирани електрокардиографски записи
БУДДФонд "Научни изследвания", № ММ-520/95, 2 години.Решаване на статически неопределими задачи в биомеханиката - динамичен равнинен модел на горен крайник на човека
ВСФонд "Научни изследвания", № 1407/2004, 2004-2009Роля на грелин в модулиране съкратителната активност и мембранните йонни токове в артерии. Ръководители: проф. Д. Дуриданова, проф. А. Косев
ФМБюджетна субсидия, 2011 – 2012Роля на каротиноидите за температурната стабилност на фотосинтетичния апарат. Ръководител: доц. д-р Емилия Апостолова
ФМПрограма за двустранно сътрудничество между Българската академия на науките и Унгарската академия на науките, № 21, 2011-2012Роля на модифицирането на липидния, каротиноидния и белтъчния състав върху структурната организация и функционална активност на фотосинтетични мембрани. Координатор от ИБФБМИ: доц. д-р Емилия Апостолова
ФМПрограма за двустранно сътрудничество между Българската академия на науките и Унгарската академия на науките (проект № 33), 2007-2009Роля на модифицирането на липидния, каротиноидния и белтъчния състав върху структурната организация на фотосинтетични мембрани. Координатор от ИБФБМИ: доц. д-р Емилия Апостолова
ФМПрограма за двустранно сътрудничество между Българската академия на науките и Унгарската академия на науките (проект № 29), 2004-2006Роля на модифицирането на липидния, каротиноидния и белтъчния състав върху структурната организация на фотосинтетични мембрани. Координатор от ИБФБМИ: доц. д-р Емилия Апостолова
ББВБюджетна субсидия. Съвместен проект на ИБФБМИ и ИФРГ, БАН, 2010-2012Роля на супрамолекулната организация на ФСII-ССКII комплекса в изопрен емитиращи растения и връзката й с термопротекцията
ОАБСДМедицински университет – София, Съвет по медицинска наука, 2010-2011.Роля на физическото развитие и пубертетното съзряване върху сърдечно-съдовата автономна инервация при здрави деца и млади хора
ФМБюджетна субсидия - БАН, 2004–2009Роля на хлорофил-липидните взаимодействия за асемблирането и функционалната стабилност на фотосинтетичните светосъбиращи комплекси. Ръководител: д-р Радка Владкова
ОАБСД, БИММФонд "Научни изследвания", 2010-2012.Система за компютърно подпомагане на решенията за отвикване от апаратна вентилация при зависими от респиратора критично болни
ББВФонд “Научни изследвания” на СУ.Спектрални и структурни промени във фотосистема II след температурен и светлинен стрес
ФМПрограма за двустранно сътрудничество между Българската академия на науките и CSIC- Испания, 2006-2007Спектрални свойства на реакционни центрове на фотосистема 2. Идентифициране на пигментните абсорбционни ивици. Координатор от ИБФБМИ: доц. д-р Мая Величкова
ФМНационаленСтабилност на пигмент-белтъчните комплекси. Ръководител: доц. д-р Анелия Добрикова
ФМПрограма за двустранно сътрудничество между Българската академия на науките и CSIC-Испания, 2004-2005Стабилност на пигмент-белтъчния комплекс ССII от фотосинтетични бактерии при екстремни външни условия изследвана посредством спектроскопски техники. Координатор от ИБФБМИ: доц. д-р Мая Величкова
ЛБВБМФонд "Научни изследвания", № ДРНФ-02/2, 2010-2011Създаване на интердисциплинарен научен център за изследване на пробиотици и функционалния им потенциал върху микроорганизми свързани с човешкото здраве
ФМПрограма за двустранно сътрудничество между Българската академия на науките и CSIC- Испания, 2011 - 2012Състав и функции на каротиноидите в светосъбиращия комплекс на фотосистема 1. Координатор от ИБФБМИ: доц. д-р Мая Величкова
ЕАСФонд "Научни изследвания", № K-1303, 2003-2006.Трансмембранен пренос на лекарства и ДНК чрез електрични въздействия
ЕАСДвустранно сътрудничество - Франция. БАН-CNRS, Тулуза, Франция, 2003-2005Трансмембранен пренос на противотуморни агенти и ДНК чрез електрични въздействия
ЕАСФонд "Научни изследвания", № ДО 02/178Третиране на ракови клетки и солидни тумори чрез подходящ избор на електрични импулси. Ръководител: проф. дбн Яна Цонева
БИММФонд "Научни изследвания", № 7903, 1990-1994.Управление на биотехнологични и екологични системи
ЕАСФонд "Научни изследвания", № N 5011, 1998-1999.Фамилия апарати за електрохимиотерапия за злокачествени тумори: лаботорни и клинични изследвания – прототипи и конструиране
ЛБВБМ, ББВФонд "Научни изследвания", № ДТК-02/5, 2009-2013Фосфолипаза А2 и липидната пероксидация при невродегенеративните заболявания. Как моделните мембрани могат да допринесат за изясняването на механизмите на действие на липидната пероксидация върху мембранната организация? Ръководител: доц. д-р Галя Станева
ФМФонд "Научни изследвания", № Б-1504, 2005-2009Фотосинтетичният апарат при абиотичен стрес. Участие на активни форми при инактивационните процеси. Ръководител: доц. д-р Мая Величкова
ФМБюджетна субсидия - БАН, 2004–2005Функционалната активност и структурнa стабилност на пигмент-белтъчни комплекси от фотосинтезиращи организми при биотичен и абиотичен стрес. Роля на активните кислородни форми в инактивационните процеси. Ръководител: доц. д-р Мая Величкова
ЛБВБМНационална програма за развитие на научния потенциал, МОН, 2007-2009.Характеризиране на мембранната организация и динамика чрез моделни системи съставени от синтетични липиди и естествени мембранни екстракти