Веселина Узунова


Контакти

 • Секция: Липид-белтъчни взаимодействия
 • Позиция: Редовен докторант
 • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
  ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 21, София 1113, България
 • Имейл: vesi.uzunovaabv.bg

Образование

 • 2013 — досега: Редовен докторант – ИБФБМИ-БАН, секция „Липид-белтъчни взаимодействия“, Професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, Научен ръководител: доц. Румяна Цонева
 • 2012: Магистърска степен, специалност: Биотехнологии, ХТМУ-София
 • 2009: Бакалавърска степен, специалност: Биотехнологии, ХТМУ-София

Области на изследователски интерес

 • Биотехнологии, клетъчна биология и клетъчна адхезия, биополимери, нанотехнологии и наноматериали

  Участие в научни проекти

 • DNTS/Germany 01/003 – „Изследване адсорбцията на плазмени белтъци и клетъчната адхезия върху проводими 2D- and 3D- измерни полимерни композитни повърхности с приложение в регенеративната медицина“
 • DNTS/Germany/004 – „Ефект на новия антинеопластичен алкилфосфохолин еруфозин върху PI3K/Akt-MDM2 сигналните пътища в ракови клетки
 • DFNI-BO 02/5 – „Модулиране на метастатичния потенциал на туморни клетки чрез третиране с нови алкилфосфохолинови препарати и статини в in vitro 2D и 3D системи и в in vivo модел в хамстер.