Веселина Узунова


Контакти

Образование

  • 2018: ОНС „доктор“, специалност „Биофизика“, тема на дисертацията: „Влияние на анти-туморни агенти върху клетъчния мембранен интегритет и цитоскелет“, защита: 24 юли 2018
  • 2012: Магистърска степен, специалност: Биотехнологии, ХТМУ-София
  • 2009: Бакалавърска степен, специалност: Биотехнологии, ХТМУ-София

Области на изследователски интерес

  • Биотехнологии, клетъчна биология и клетъчна адхезия, биополимери, нанотехнологии и наноматериали

    Участие в научни проекти

  • DNTS/Germany 01/003 – „Изследване адсорбцията на плазмени белтъци и клетъчната адхезия върху проводими 2D- and 3D- измерни полимерни композитни повърхности с приложение в регенеративната медицина“
  • DNTS/Germany/004 – „Ефект на новия антинеопластичен алкилфосфохолин еруфозин върху PI3K/Akt-MDM2 сигналните пътища в ракови клетки
  • DFNI-BO 02/5 – „Модулиране на метастатичния потенциал на туморни клетки чрез третиране с нови алкилфосфохолинови препарати и статини в in vitro 2D и 3D системи и в in vivo модел в хамстер.