Чл.-кор. проф. Андон Косев | Биография

Начало | Биография | Публикации


Образование, научни степени и звания

 • 2008: Член-кореспондент на Българската академия на науките
 • 1999: Професор (ст.н.с. I ст.), Институт по биофизика – БАН – специалност Физиология
 • 1993: Доктор на науките (дбн), Институт по биофизика – БАН
  Тема на дисертацията: “Електромиографски изследвания на системата за управление на двигателната дейност на човека” – специалност Физиология
 • 1988: Ст.н.с. II ст., Институт по биофизика – БАН – специалност Биофизика
 • 1978: Доктор (кбн) Институт по физиология (сега Институт по невробиология) – БАН
  Тема на дисертацията: “Изследвания върху взаимодействията между проприоцептивните рефлекси и волеви движения” – специалност Физиология
 • 1978: Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, Математика
 • 1972: Технически университет (ВМЕИ) – София, Автоматика и телемеханика

Заемани длъжности

 • 2010—2019: Директор на Институт по биофизика и биомедицинско
  инженерство — БАН
 • 2001—2010: И.д. директор, Институт по биофизика — БАН
 • 1999—2001 г., заместник директор, Институт по биофизика — БАН
 • 1989—2018: Ръководител на секция “Възбудими структури”, ИБФ/ИБФБМИ — БАН
 • 1989—1999: Научен секретар, Институт по биофизика — БАН
 • 1988—1989: Ст. н.с. II ст., Институт по биофизика — БАН
 • 1975—1978: Редовен аспирант, Институт по физиология — БАН
 • 1982—1988: Н.с. I ст., Институт по биофизика — БАН
 • 1978—1982: Н.с. III – I ст., Институт по физиология — БАН

Научни интереси и квалификации

 • Биофизика на генерирането и разпространението на акционните потенциали на възбудимите мембрани
 • Биофизика на извънклетъчните потенциални полета и експерименталната електромиография
 • Неврофизиология и биофизика на системата за управление на двигателната дейност на човека
 • Клинична неврофизиология

Ръководство и участие в научноизследователски проекти

Ръководство на проекти

 • С финансиране от НФНИ, “Електромиографски изследвания на мускулната умора”, Б-316/93
 • С финансиране от НФНИ, “Активност на двигателните единици на човек при различни функционални задачи”, Б-635/96
 • Междуинститутски проект (2001-2010) с Бундес Университета, Мюнхен “Механизми на преход от една двигателна задача към друга”. Междуинститутски рамков договор
 • Международен проект с Неврологичната клиника на Медицинския Университет в Хановер, Германия (2003-2006) “Сетивно-двигателна интеграция в норма и патология”, Фондация „Александър фон Хумболт“ по програмата “Институтско партньорство”.
 • С финансиране от НФНИ, “Роля на грелин в модулиране съкратителната активност и мембранните йонни токове в артерии”, К-1407/04.
 • С финансиране от НФНИ, “Промени в кортико-спиналната възбудимост, предхождащи движението при изследване на реакционно време”, Б-1505/05.

Преподавателска дейност

 • Докторантски курс „Електрофизиология на двигателната система“ към Центъра за обучение на БАН
 • 2006—2008: Гост професор в Югозападния Университет “Неофит Рилски”, Благоевград – лекции и упражнения по “Биомеханика и кинезиология” и “Патобиомеханика и патокинезиология” във Факултета по педагогика – специалност Кинезитерапия.
 • Изнесени лекции по покана на университети в Тусон, Чикаго и Дъръм – САЩ; Техническият университет в Мюнхен, университетите в Бон и Хановер, Бундес университета в Мюнхен, Спортният университет в Кьолн, Германия; Институт по физиология “Павлов” на Руската АН, Санкт Петербург, South Bank University, Лондон.
 • 2009—2011: Ръководител на проект по програмата на ЕС “Развитие на човешките ресурси” — “Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел   повишаване на тяхната квалификация и конкурентоспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина” (обща стойност на проекта 773 000 лв.).

Подготовка на кадри

 • Научен ръководител на 7 защитили докторанта
 • Научен консултант на 5 MD дисертации в Неврологичната клиника на Медицинския университет в Хановер, Германия.

Публикационна дейност

 • Общо 118 публикации излезли от печат, 2 автореферата и една монография. В чужбина са публикувани 79 публикации, като 64 в от тях са в реномирани списания, като: Journal of Neurophysiology; Experimental Neurology; Electroencephalography and clinical Neurophysiology; Clinical Neurophysiology; Electromyography and clinical Neurophysiology; Advance Neurology; Neuromuscular Disorders; Muscle and Nerve; European Journal of applied
  Physiology; Journal of Kinesiology and Electromyography; European Neurology; Journal of clinical Neurophysiology; Neuroscience Letters; Experimental Physiology; Biomedizinische Technik; Klinische Neuropphysiologe; Human Physiology.
 • Водещ автор на монографията „Транскраниална магнитна стимулация в
  норма и патология”, Косев А., Александров А, Даскалов М. (2012), Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София.
 • Съредактор с Р. Денглер (Хановер, Германия) на сборник лекции от NATO
  Advanced Research Workshop “Sensorimotor Control”, October, 12-14, 2000, Varna, Bulgaria, “Sensorimotor Control” (Dengler R., Kossev A., eds.), NATO Science Series, Series 1: Life and Behavioural Sciences , Vol. 326: 2001 (221 страници).
 • Съредактор с Д. Попиванов (Институт по физиология, БАН) на материалите от IX International Symposium on Motor Control, October 8-11, 2000, Varna, Bulgaria. Материалът е отпечатан в 3 книжки на Acta Physiol. Pharmacol. Bulg., Vol. 26(1-3), 2001.
 • Съредактор с Н. Пенчева (Югозападния Университет “Неофит Рилски”,
  Благоевград) на материалите от IX Конгрес на Българското Дружество за физиологични науки, Благоевград, отпечатани в Sci. Res. J. South-West Univ., Vol.1(1), 2008.

Експертна дейност

Участие в научни съвети и научни експертни комисии

 • 1982—1986: Председател на Съвета на младите научни работници и специалисти при ЕЦ по биология на БАН;
 • 1988—2010: Член на НС на Института по биофизика при БАН;
 • 1991—досега: Член на Общото събрание на БАН;
 • 1992—1995: Член на НС на Института по физиология при БАН;
 • 1993: Член на Учредителния НС на ЦЛБМИ при БАН;
 • 1994—2010: Член на НС на ЦЛБМИ при БАН;
 • 1999—2001: Председател на атестационната комисия в ИБФ-БАН;
 • 1999:  Член на експертна комисия на УС на БАН за избор на Директор на ИБФ-БАН;
 • 1999: Член на експертна комисия на УС на БАН за избор на Директор на ЦЛБМИ- БАН;
 • 2003: Член на експертна комисия на УС на БАН за избор на Директор на ЦЛБМИ- БАН;
 • 2003: Член на комисията за определяне на годишната награда на МОН “За особени заслуги в науката”
 • 2003—2005: Секретар на Комисията за висше образование и наука към УС на СУБ;
 • 2004—2012: Член на Финансово-икономическия експертен съвет на ОС на БАН;
 • 2007—2011: Член на Проблемния съвет по медико-биологични изследвания към УС на БАН;
 • 2007—2010: Член на СНС по молекулярна биология, биохимия и биофизика при ВАК;
 • 2008—досега: Член на НС на Института по невробиология при БАН;
 • 2010: Член на Учредителния НС на Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН;
 • 2010: Председател на Атестационната комисия на Института по невробиология при БАН;
 • 2011—досега: Член на НС на Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН;
 • 2011—2012: Член на Учредителния НС „Център за медицински изследвания“;
 • 2011—досега: Член (зам. Председател) на Консултативния научен съвет „Биомедицински изследвания и качество на живота” към УС на БАН;
 • 2011—2012: Член на Комисията за академична собственост на ОС на БАН;
 • 2011—досега: Член на Експертния съвет за издателска дейност на БАН;
 • 2011—досега: Член на редакторския съвет на International Journal Bioautomation.

Рецензент

 • 13 дисертации за научната и образователна степен “доктор”;
 • 4 дисертации за доктори на науките;
 • 6 конкурса за хабилитация;
 • 8 конкурса за професор (ст.н.с. I ст.)
 • Повече от 15 научно-изследователски проекта предложени за финансиране от НФ „Научни изследвания“, на проект за финансиране от Фондация „Невронауки и поведение“ и на проект за специализация в Япония с държавна стипендия (Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“).
 • Член на селекционната комисия на DAAD за България (2007, 2009, 2010, 2011).
 • Постоянен рецензент на международното списание European Journal of Applied Physiology и на множество други списания

Членство в национални и професионални дружества

 • Българско дружество за физиологични науки
  • Председател на дружеството от 2003 до 2007 г.
 • Съюз на учените в България;
 • Дружество за невронауки;
 • Дружество за клинична неврофизиология;
 • Хумболтов клуб в България.

Почетно членство

 • 2002: Член-кореспондент на Немското дружество за клинична неврофизиология. Избран за разработените селективни методи за стабилно отвеждане на активността от отделни двигателни единици и методите за обработка на интерферентната електромиограма, за постиженията при изследването на сетивно-двигателната интеграция, както и за съвместната му работа с немски лаборатории по клинична неврофизиология

Международна научна и организационна дейност

Специализации и работа в чужди университети

 • 1980—1981: DAAD стипендиант в Неврологичната клиника на Техническия
 • Университет в Мюнхен;
 • 1986—1987 г. научно изследователска работа в Университета на Аризона, Тусон;
 • 1990—1991: Хумболтов стипендиант в Медицинския Университет, Бон – получена апаратура (1994) на стойност 25 000 DM;
 • 1997:  Хумболтов стипендиант в Медицинския Университет, Хановер – получена апаратура (1998) на стойност 60 000 DM;
 • 1998: Гост професор в Медицинския университет на Хановер, Германия;
 • 1999: Научно-изследователска работа финансирана от Немското изследователско общество (DFG);
 • 2000 (3 месеца): Покана (reinvitation) от фондацията “Александър фон Хумболт”; Медицинския университет на Хановер, Германия;
 • 2001: Гост професор по програмата “Stability pact for Southeast Europe”, Медицинския Университет, Хановер;
 • 2002: Научно-изследователска работа финансирана от Немското изследователско общество (DFG);
 • 2003: Покана (reinvitation) от DAAD Медицинския университет на Хановер, Германия;
 • 2004—2006 (по 3 месеца всяка година): Научно-изследователска работа, финансирана от фондация “Александър фон Хумболт” по програмата за междуинститутско сътрудничество с Медицински университет в Хановер, Германия;
 • 2007 (1 месец): South Bank University, Лондон – научно-изследователска и консултантска работа – гост професор;
 • 2007 (2 месеца): Научно-изследователска работа, финансирана от Немското изследователско общество (DFG), Медицински университет в Хановер, Германия;
 • 2014 (3 месеца): Покана (reinvitation) от фондацията “Александър фон Хумболт”; Медицинския университет на Хановер, Германия

Научно-организационна дейност

 • 1984: Генерален секретар на организационния комитет на “Third International School on Structure and Function of Biological Membranes, Varna;
 • 1987: Секретар на организационния комитет на “International Symposium on Biophysics of Extracellular Potential Fields, Varna;
 • 1993: Член на организационния комитет на VII International Symposium “Motor Control”, Borovez;
 • 1996: Секретар на организационния комитет на VIII International Symposium “Motor Control”, Borovez;
 • 2000: Съпредседател на организационния комитет на IX International Symposium “Motor Control”, Varna;
 • 2000: Съдиректор на NATO Advanced Research Workshop “Sensorimotor Control”, Varna;
 • 2003: Член на Програмен съвет на VIII Конгрес на Българското Дружество за физиологични науки, София;
 • 2004: Съпредседател на организационния комитет на X International Symposium “Motor Control”, Sofia;
 • 2004: Съпредседател на организационния комитет на International Workshop “Sensorimotor integration in health and disease”, Sofia;
 • 2005: Съпредседател на организационния комитет на International Workshop “Sensorimotor integration in health and disease”, Hannover;
 • 2007: Председател на организационния комитет на IX Конгрес на Българското дружество за физиологични науки, Благоевград.

Награди

 • 2002: Член-кореспондент на Немското дружество за клинична неврофизиология (почетно звание)
 • 2010: Почетния знак на БАН “Марин Дринов” на лента
 • 2011: Почетен председател на Българското дружеството за физиологични науки
 • 2011: Юбилеен плакет „SIGNUM LAUDIS” на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна