Проф. Антоанета Попова | Биография

Начало | Биография | Публикации | Проекти


Образование

 • 1980–1984: МДУ „Ломоносов“, Биологически факултет, докторант
 • 1974–1979: СУ „Кл. Охридски“,  Биологически факултет, магистър по биохимия и микробиология

Трудов стаж

 • 2016 – досега: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН, професор, ръководител секция „Фотовъзбудими мембрани”; ръководител и участник в национални и международни научни проекти
 • 2010–2016: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН, доцент, ръководител секция „Фотовъзбудими мембрани” от 2015 г.; ръководител и участник в национални и международни научни проекти
 • 2006–2010: Институт по биофизика, БАН, доцент
 • 2003–2006: Институт по биофизика, БАН, научен сътрудник I ст.
 • 2002–2003: Макс-Планк Институт по Молекулярна физиология на растенията, Голм, Германия (Post-Doc)

Специализации и гостувания в чужбина

 • 2018 (2 месеца): Макс-Планк Институт по Молекулярна физиология на растенията, Голм, Германия. Ефект на ЛЕА протеини върху стабилността на захарни стъкла. Гостуващ учен, участие в съвместен проект, ДААД стипендия, Берлин
 • 2017 (4 месеца): Макс-Планк Институт по Молекулярна физиология на растенията, Голм, Германия. Ефект на ЛЕА протеини върху стабилността на захарни стъкла. Гостуващ учен, участие в съвместен проект, финансиран от Свободен университет, Берлин
 • 2014 (4 месеца): Макс-Планк Институт по Молекулярна физиология на растенията, Голм, Германия. Изследване на взаимодействието на флавоноиди с моделни мембрани. Гостуващ учен, участие в съвместен проект, финансиран от дружество „Макс-Планк”
 • 2011 (3 месеца): Макс-Планк Институт по Молекулярна физиология на растенията, Голм, Германия. Гостуващ учен, участие в съвместен проект, финансиран от фондация ДААД
 • 2009 (9 месеца): Макс-Планк Институт по Молекулярна физиология на растенията, Голм, Германия. Гостуващ учен, участие в съвместен проект, финансиран от дружество „Макс-Планк”
 • 2008 (6 месеца): Макс-Планк Институт по Молекулярна физиология на растенията, Голм, Германия. Изследване на моделни мембрани. Гостуващ учен, участие в съвместен проект, финансиран от дружество „Макс-Планк”
 • 2007 (2 месеца): Макс-Планк Институт по Молекулярна физиология на растенията, Голм, Германия. Изследване на моделни мембрани. Гостуващ учен, участие в съвместен проект, финансиран от дружество „Макс-Планк”.
 • 2006 (4 месеца): Макс-Планк Институт по Молекулярна физиология на растенията, Голм, Германия. Изследване на моделни мембрани. Гостуващ учен, участие в съвместен проект, финансиран от дружество „Макс-Планк” и DFG
 • 2005 (4 месеца): Макс-Планк Институт по Молекулярна физиология на растенията, Голм, Германия. Изследване на моделни мембрани. Гостуващ учен, участие в съвместен проект, финансиран от дружество „Макс-Планк” и DFG
 • 2004 (4 месеца): Макс-Планк Институт по Молекулярна физиология на растенията, Голм, Германия. Изследване на моделни мембрани. Гостуващ учен, участие в съвместен проект, финансиран от дружество „Макс-Планк”
 • 2002 (4 месеца): Макс-Планк Институт по Молекулярна физиология на растенията, Голм, Германия. Изследване на моделни мембрани. Гостуващ учен, участие в съвместен проект, финансиран от дружество „Макс-Планк”
 • 2000 (6 месеца): Макс-Планк Институт по Молекулярна физиология на растенията, Голм, Германия. Изследване на моделни мембрани. Гостуващ учен, участие в съвместен проект, финансиран от дружество „Макс-Планк”
 • 1996 (2 месеца): Свободен университет, Институт по физиология на растенията и микробиология, Берлин. Изследване на криоактивното поведение на амино киселини. Гостуващ учен, участие в съвместен проект, свободната квота на БАН
 • 1995 (2 месеца): Свободен университет, Институт по физиология на растенията и микробиология, Берлин. Изследване на криоактивното поведение на амино киселини. Гостуващ учен, участие в съвместен проект, свободната квота на БАН

Научни интереси

 • Изследване на структурата и функцията на фотосинтезиращи мембрани
 • Криобиология
 • Абиотичен стрес
 • Моделни мембрани

Езици

 • Майчин език: български
 • Други езици:
  • Английски и руски: отлично
  • Немски: добро

Наукометрични показатели

 • 60 научни труда, от тях 50 в международни списания с ИФ
 • 3 обзора, 1 глава от книга, издадени от Elsevier
 • Над 600 цитирания по SCOPUS и GOOGLE SCHOLAR
 • h-индекс 14 според SCOPUS след изключване на самоцитиранията на всички съавтори

Експертна дейност

 • Рецензент на научни проекти към ФНИ „Научни изследвания“
 • Рецензент към международни списания
 • Рецензент на дипломни работи към Биологически факултет на СУ „Кл. Охридски“
 • Член на научни журита

Подготовка на кадри

 • Ръководство на упражнения и семинари към Биологически и Медицински факултет на СУ „Кл. Охридски“
 • Защитили 2 докторанта
 • Ръководител на магистърска дипломна работа

Членство в научни организации

 • Член на ръководството на секция „Биохимия, биофизика и молекулярна биология“ на Съюз на учените в България