Проф. Антоанета Попова | Проекти

Начало | Биография | Публикации | Проекти


Ръководство и участие в научни проекти

 1. 2019-2022, Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот”, МОН, дог. ДСД-3, координатор от ИБФБМИ-БАН проф. Антоанета Попова
 2. 2018-2021, Роля на каротеноидите за за ефективността и устойчивостта на фотосинтетичния апарат на висши растения към промени в околната среда – Фонд научни изследвания, КП-06-Н26/11.
 3. 2016, Роля на каротеноидите за устойчивостта на фотосинтетичния апарат на тилакоидни мембрани на висши растения към висок светлинен интензитет, Програма за подпомагане на младите учени в БАН, научен ръководител на ръководителя на проекта, докторант Константин Добрев, ДФНП-134/12.05.2016
 4. 2015-2017, Договор с БАН, Ефект на пониженото каротеноидно съдържание за устойчивостта на фотосинтетичния апарат към висок светлинен интензитет на Arabidopsis thaliana. Изследване in vivo, Ръководител доц. А. Попова
 5. 2015-2017, Договор с БАН – Характеризиране процеса на обезцветяване на фотосинтетичните пигменти в тилакоидни мембрани на Arabidopsis thaliana, див тип (wt) и мутант lut2 при осветяване с висок светлинен интензитет, Ръководител доц. А. Попова
 6. 2013-2016, Българо-швейцарски проект, Project IZEBZO-143169/1 Prenylquinones and carotenoides-potential mediators to tolerance of higher plants to combined light and temperature stress– principleе investigator Prof. M.Velitchkova
 7. 2011-2013, Договор с БАН – Изследване на ефекта на UV-B облъчване върху фотосинтетичния апарат на различни екотипове на Arabidopsis thaliana, ръководител доц. А. Попова
 8. 2011 – Каротеноид-липидни взаимодействия в липозоми и антенни комплекси, ръководител – доц. А. Андреева, Физически факултет, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”.
 9. 2010-2012, Договор с БАН – Ефект на брасиностероиди върху фотосинтетичния апарат на висши растения и устейчивостта му към светлинно третиране, ръководител доц. А. Добрикова
 10. 2005-2008, Фотосинтетичен апарат при абиотичен стрес. Участие на активни кислородни форми в инактивационните процеси, договор Б-1504 с НСНИ, ръководител доц. М. Величкова
 11. 2011, Договор по DAAD – Свързване на два ЛЕА протеина от група 5 на Arabidopsis thaliana с нуклеинови киселини.
 12. 2011 – Проект с НФНИ за подготовка и подаване на европейски проект по 7 Рамкова програма – „Капацитети-Научен потенциал”, ръководител чл.-кор. А. Косев
 13. 1998-2002 – Липидната компонента на тилакоидни мембрани като фактор за фотосинтетичната активност при стресови въздействия на околната среда, договор K-807/1998 с НФНИ, ръководител доц. М. Величкова.