2015_ОП_001

2015_ОП_001 / 16.03.2015

Откриване на открита процедура за сключване на рамково споразумение по обособени позиции за доставка на лабораторни химикали, консумативи, материали за клетъчно култивиране, липиди и флуоресцентни сонди за нуждите на ИБФБМИ-БАН