Обществена поръчка ОП-6-2016

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН (преписка рег. № 01175-2016-0006 в АОП)

Връзка към Интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката

Преписка идентиф. номер: ОП-6-2016

Дата на създаване: 06.02.2017 г.