Управление на двигателната дейност

Ръководител на секцията

проф. дтн Росица Райкова

 • Email: rosi.raikova@biomed.bas.bg
 • Телефон: (359 2) 9793654
 • Факс: (359 2) 8723787
 • Адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 105, стая 207А
  София 1113, България

Състав на секцията

Основни научни направления

Изучаване биомеханиката и управлението на крайниците на човека от нервната система, моделиране и симулиране на двигателната активност на ниво мускули и мускулни двигателни единици. Изследване на силата развивана от двигателни единици при различен начин на стимулация. Експериментални методики за оценка на активността на мускулите в норма и патология – ръководител направление проф. Р. Райкова

Прилагане на математично моделиране на сложни биофизични системи (нерви и скелетни мускули в норма и патология) за подобряване на диагностиката и на методите за лечение на неврологични и нервно-мускулни нарушения, включващо: 1) Моделиране на вътреклетъчните потенциали на скелетни мускулни влакна, както и на извънклетъчните потенциали генерирани от мускулите, с цел адекватна интерпретация на регистрирани електромиографски сигнали. 2) Моделиране на електродифузионите процеси в миелинизиран аксон включващо: а) Създаване на компютърни мултикабелни изследователски модели на миелинизиран аксон. б) Създаване на адекватни модели на токовете на помпи и на транспортери, чрез моделиране на стационарни токове на циклични химични процеси. в) Разкриване на механизмите на явленията наблюдавани експериментално в норма и патология, чрез моделиране на процесите протичащи в миелинизиран аксон.  – ръководител направление доц. А. Димитров

Експериментални методи

Регистрация на потенциалите на отделни двигателни единици чрез повърхности селективни електроди, електромиография по време на изометрични контракции и движения посредством жичкови и повърхностни селективни електроди, транскраниална магнитна стимулация.

Математически методи

Симулиране на двойнокабелен модел и на мултиламеларен модел на миелиновата обвивка без и с отчитане на температурната зависимост в диапазона 20oC – 42oC на човешки моторни нервни влакна.

Изследователски проекти

Текущи проекти

 1. № КП-06-ПМ47/4 „Теоретично изследване и експериментална верификация на активността на мускулите на горния човешки крайник без и с използване на активна лакътна мио-ортеза“
  Фонд „Научни изследвания”, Конкурс за финансиране фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.”, с ръководител гл. ас. С. Ангелова.
 2. “The model of skeletal muscle and simulation of muscle activity”
  ЕБР БАН−ПАН, 2018-2021, ръководител проф. Р. Райкова

Приключили проекти 2010-2018

 1. “Електромиографски изследвания с цел използване при рехабилитация с ортезни устройства”, „Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН“, 2017-2019, ръководител Силвия Ангелова
 2. Създаване на модел на мускул на плъх съставен от реалистичен брой двигателни единици и неговото експериментално и моделно изследване чрез прилагане на различни серии от импулси за всяка двигателна единица
  ЕБР БАН−ПАН, 2012-2014
  Ръководител за ИБФБМИ: проф. Росица Райкова
 3. Изследване на процесите в миелинизиран аксон с отчитане на аксо-глиалните взаимодействия
  Фонд “Научни изследвания”, № ДМУ03/72, 2011-2014
  Ръководител: гл. ас. Александър Димитров
 4. Възбудимост на моторната кора в норма и патология
  Фондация Александър фон Хумболт, 3.3-RKS-BUL/1114309, 2006-2007
  Ръководител: чл.-кор. Андон Косев
 5. Сетивно-двигателно взаимодействие в норма и патологияДоговор за институтско партньорство между ИБФ и Неврологичната клиника на Медицинския университет в Хановер. – Финансиран от Фондацията „Александър фон Хумболт”, 2003-2006,
  Ръководител: чл.-кор. Андон Косев
 6. Роля на грелин в модулиране съкратителната активност и мембранните йонни токове в артерии.
  Фонд “Научни изследвания”, № 1407/2004, 2004-2009.
  Ръководители: проф. Д. Дуриданова, проф. А. Косев
 7. Промени в кортико-спиналната възбудимост, предхождащи движението при изследване на реакционно време
  Фонд “Научни изследвания”, № 1407/2004, B-1505/05, 2005-2009.
  Ръководител: чл.-кор. Андон Косев
 8. Изследване ефекта на температурата върху свойствата на възбудимостта при симулирани демиеливизиращи невропатии и невронопатии.
  № 03.2012, 2012-2013 между ИБФБМИ и Медицински Университет – Варна. Ръководител: проф. Диана Стефанова
 9. Изследване ефекта на течните слоеве в миелиновата обвивка върху мембранните свойства на симулирани случаи на демиелинизиращи невропатии. № 29/4/10, 2010-2012 между ИБФБМИ и Медицински Университет – Варна. Ръководител: проф. Диана Стефанова

Международно сътрудничество

 • Катедра по невробиология, Университет по Физическо Образование, Познан, Полша

Награди

 • 2015 – Росица Райкова – Награда за високи научни постижения на Съюза на учените в България
 • 2006 – н.с. Мария Даскалова (Есентюрк) – наградата “Иван Евстратиев Гешов” за най-млад учен от БАН
 • 2003 – доц. Диана Стефанова – Грамота и награда от МОН, Национален съвет “Научни изследвания”за постигнати високи резултати при разработката на научно-изследователския проект “Електрогенеза в човешки миелинови и демиелинизирани нервни влакна: математично моделиране ” през Осмата конкурсна сесия 1998-2001г.

Избрани публикации 2008-2018

 1. Raikova, Aladjov H., Krutki P., Celichowski J. (2016) Estimation of the error between experimental tetanic force curves of MUs of rat medial gastrocnemius muscle and their models by summation of equal successive contractions. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 19(7),763-770. Impact factor: 1.77
 2. Celichowska-Drzymala H., Raikova, Krutki P. (2016) Prolonged activity evokes potentiation and the “sag” phenomenon in slow motor units of rat soleus. Acta Neurobiol. Exp., 76, 152-157. Impact factor: 1.57
 3. Raikova R., Celichowski J., Krutki P. (2016) A general mathematical algorithm for predicting the course of unfused tetanic contractions of motor units in rat muscle. Plos One. 11(9):e0162385 Impact factor:  3.234
 4. Raikova, Angelova S.,  Ribagin S. (2016) Changes in EMG activities of upper arm muscles and in shoulder joint angles in post-stroke patients. International Journal  Bioautomation, 20(3), 389-406 SJR: 0.134
 5. Angelova S., Ribagin S., Raikova, Veneva I. (2017) Power Frequency Spectrum Analysis of Surface EMG Signals of Upper Limb Muscles During Elbow Flexion – A Comparison Between Healthy Subjects And Stroke Survivors. Journal of Electromyography and Kinesiology), 38,7-16.  Impact factor 1.51
 6. Christov, Raikova R., Angelova S. (2018) Separation of electrocardiographic from electromyographic signals using dynamic filtration. Medical Engineering and Physics, 57, 1-10. Impact factor 1.819
 7.  Raikova R., Celichowski J., Angelova S.,  Krutki P. (2018) A model of the rat medial gastrocnemius muscle based on inputs to motoneurons and on an algorithm for prediction of the motor unit force. Journal of Neurophysiology, 120(4):1973-1987, https://doi.org/10.1152/jn.00041.2018  Impact factor 2.502
 8. Krysciak K., Celichowski J., Krutki P., Raikova R., Drzymala-Celichowska H. (2019) Factors contributing to sag in infused tetanic contractions of fast motor units in rat medial gastrocnemius. Journal of Electromyography and Kinesiology, 44:70-77. doi: 10.1016/j.jelekin.2018.11.011. Impact factor: 1.51
 9. Alexandrov A.S. , Vassileva P., Momchilova A., Tsonchev Z., Kirilova Y., Ivanova R., Sapundzhiev P., Petkova D.,  Tzoneva R.,  Daskalov M.,  Orozova M.,  Kenarov P.  (2016)  A new approach using nanomembranebased therapeutic plasmapheresis for treatment of patients with multiple sclerosis and neuromyelitis optica. Comp Ren. Bulg. Sci,  69, 373-385.
 10. Angelova S., Raikova R., Chakarov V., Aladjov H. (2013) Estimation of the upper arm motor deficit in stroke patients using EMG signals – A preliminary study. Series on Biomechanics, 28 (1-2),  20-27.
 11. Angelova S., Ribagin S., Raikova R., Veneva I. (2017) Power Frequency Spectrum Analysis of Surface EMG Signals of Upper Limb Muscles During Elbow Flexion – A Comparison Between Healthy Subjects And Stroke Survivors. Journal of Electromyography and Kinesiology (accepted).
 12. Angelova P., Momchilova A., Petkova D., Staneva G., Pankov R.,Kamenov Z. (2012) Testosteron replacement therapy improves erythrocyte membrane lipid composition in hypogonadal men. The aging male, 15,173-179.
 13. Arabadzhiev T.I., Dimitrov G.V., Chakarov V.E., Dimitrov A.G., Dimitrova N.A. (2008) Effects of changes in intracellular action potential on potentials recorded by single fiber, macro, and belly-tendon electrodes. Muscle and Nerve, 37(6), 700-712.
 14. Arabadzhiev T..I, Dimitrov G.V., Dimitrov A.G., Chakarov V.E., Dimitrova N.A. (2008) Factors affecting the turns analysis of the interference EMG signal. Biomedical Signal Processing and Control, 3(2), 145-153.
 15. Arabadzhiev T.I., Dimitrov G.V., Chakarov V.E., Dimitrov A.G., Dimitrova N.A. (2008) Changes in intracellular action potential profile affect parameters used in turns/amplitude analysis. Muscle and Nerve, 37(6), 713-720.
 16. Arabadzhiev T.I., Dimitrov V.G., Dimitrova N.A., Dimitrov G.V. (2010) Interpretation of integral or RMS EMG and estimate of “neuromuscular efficiency” in fatiguing contraction can be misleading. Journal of Electromyography and Kinesiology, 20, 2,  223-232.
 17.  Arabadzhiev T.I., Dimitrov V.G., Dimitrova N.A., Dimitrov G.V. (2010) Influence of motor unit synchronization on amplitude characteristics of surface and intramuscularly recorded EMG signals. European Journal of Applied Physiology, 108, 2, 227-237.
 18. Arabadzhiev T.I., Dimitrov V.G., Dimitrov G.V. (2014) The increase in surface EMG could be a misleading measure of neural adaptation during the early gains in strength. European Journal of Applied Physiology, 114, 8, 1645-1655.
 19. Celichowski J., Raikova R., Drzymala-Celichowska H., Ciechanowicz I., Krutki P., Rusev R.  (2008) Model-generated decomposition of motor unit unfused  tetani evoked at random stimulation pattern. Journal of Biomechanics, 3448-3454.
 20. Celichowski J.,  Raikova R., Aladjov H.,  Krutki P. (2014)  Dynamic changes of twitch-like responses to successive stimuli studied by decomposition of motor unit tetanic contractions in rat medial gastrocnemius. Journal of Neurophysiology,  112, 3116-3124.
 21. Celichowska-Drzymala H., Raikova R., Krutki P. (2016) Prolonged activity evokes potentiation and the “sag” phenomenon in slow motor units of rat soleus. Acta Neurobiol. Exp., 76, 152-157.
 22. Christov I., Raikova R., Angelova S. Separation of electrocardiographic from electromyographic signals using dynamic filtration. Medical Engineering and Physics (accepted)
 23. Christova L., Georgieva B, Koryak Yu.A., Kozlovskaja I. B., Kossev A. (2008) Muscle functional state assessment by estimation of muscle conduction velocity. Human Physiology, 34(6), 742–747.
 24. Christova L., Kaloypsis S., Diafas V., Stanbolieva K., Kossev A. (2011) Assessment of training process by estimation of muscle fibre conduction velocity. Comt. r. Acad. bulg. sci., 64(6), 845-850.
 25. Damyanova R., Lupanova T., Petkova D., Markovska T., Ivanova L., Staneva G., Wolf Cl., Pankov R., A.Momchilova A. (2010) Oxidative stress-induced alteractions in fibroblast plasma membrane lipids. Compt.Ren. Bulg. Acad. Sci., 63, 1321-1326.
 26. Damyanova R., Markovska T., Mitev V., Staneva G., Petkova D. (2010) Uptake of fatty acids by fibroblasts cultured in three-dimentional matrix. Compt.Ren. Bulg. Acad. Sci., 63, 999-1002.
 27. Daskalova M., Krustev S.M., Stephanova D.I. (2013) Temperature effects on simulated human nodal action potentials and their defining current kinetics. Scripta Scientifica Medica, 45(3), 42-47.
 28. Dimitrov A.G. (2017) An approach to expand description of the pump and co-transporter steady-state current. Journal of Theoretical Biology, 412, 94-99.
 29. Dimitrov A.G., Dimitrova N.A. (2014) Internodal mechanism of pathological afterdischarges in myelinated axons. Muscle and Nerve, 49 (1), 47-55.
 30. Dimitrov A.G., Dimitrova N.A. (2013) Axonal Afterdischarges: Problems and Mechanisms. In: Axons: Cell Biology, Molecular Dynamics and Roles in Neural Repair and Rehabilitation., 178-240  Nova Science Publishers Inc.,  ISBN:9781629480510
 31. Dimitrov A.G., Dimitrova N.A. (2012) A possible link of oxaliplatin-induced neuropathy with potassium channel deficit. Muscle and Nerve, 45(3),  403-411.
 32. Dimitrov A.G. (2009) A possible mechanism of repetitive firing of myelinated axon. Pflugers Arch – Eur J Physiol, 458(3), 547-561.
 33. Dimitrov V. G., Arabadzhiev T. I., Dimitrova N. A., Dimitrov G. V. (2009) Eccentric contraction-induced muscle fiber adaptation. Bioautomation, 13, 4, 119-126.
 34. Dimitrov V.G., Arabadzhiev T.I., Dimitrova N.A., Dimitrov G.V. (2012) The spectral changes in EMG during a second bout eccentric contraction could be due to adaptation in muscle fibres themselves: a simulation study. European Journal of Applied Physiology, 112, 4, 1399-1409.
 35. Drzymała-Celichowska H., Raikova R., Krutki P. (2015) Decomposition of motor unit tetanic contractions of rat soleus muscle: Differences between males and females. Journal of Biomechanics,  Accepted: July 18, 2015; Published Online: July 28, 2015.
 36. Gallasch E., Christova M., Krenn M., Kossev A.R., Rafolt D. (2009) Changes in motor cortex excitability following training of a novel goal-directed motor task.  Eur. J. Appl. Physiol., 105(1), 47-54.
 37. Georgieva R. ,  Momchilova A., Petkova D., Koumanov K.,  Staneva G.  (2013)  Effect of N-propyl gallate on lipid peroxidation in heterogenous model membranes. Biotechnology and Biotechnology Equipment, 27, 4145-4149.
 38. Hazarosova R., Momchilova A., Koumanov K., Petkova D., Staneva G. (2015) Role of aminophospholipids in the formation of lipid rafts in model membranes. J Fluoresc.,  25, 1037-1043.
 39. Krustev S.M., Daskalova M., Stephanova D.I. (2013) Temperature effects on simulated human internodal action potentials and their defining current kinetics. Scripta Scientifica Medica, 45(4), 36-40.
 40. Krustev S.M., Stephanova D.I. (2012) Effect of the myelin sheath aqueous layers on the action potentials in simulated hereditary and chronic demyelinating neuropathies. Scripta Scientifica Medica, 44(2), 53-57.
 41. Krustev S.M., Stephanova D.I. (2012) Abnormalities in the recovery cycles in simulated demyelinating neuropathies and neuronopathies. Scripta Scientifica Medica, 44(2), 59-63.
 42. Krustev S.M., Negrev N., Stephanova D.I. (2012) The strength-duration properties in simulated demyelinating neuropathies depend on the myelin sheath aqueous layers. Scripta Scientifica Medica, 44(1), 117-123.
 43. Krustev S., Daskalova M., Stephanova D. (2010) Myelin sheath aqueous layers do not modulate membrane fibre properties of simulated cases of paranodal internodal systematic demyelinations. CR Acad Bulg Sci, 63(12), 1845-1852.
 44. Krutki P., Pogrzebna M., Drzymala H., Raikova R., Celichowski J. (2008) Force generated by fast motor units of the rat medial gastrocnemius muscle during stimulation with pulses at variable intervals. Journal of Physiology and Pharmacology, 59, 85-100.
 45. Krutki P., Celichowski J., Raikova R (2012) Motor unit contractions evoked by stimulation with variable interpulse intervals. Biocybernetics and Biomedical Engineering, 32 (3),  29-42.
  Krutki P., Mrówczyński W., Raikova R., Celichowski J. (2014) Concomitant changes in afterhyperpolarization and twitch following repetitive stimulation of fast motoneurones and motor units. Experimental Brain Research,  232 (2), 443-452.
 46. Mancheva K., Stephanova D.I., Wolf W., Kossev A. (2017) Long-lasting intracortical inhibition during unilateral muscle activity. Badnjevic (ed.) in CMBEBIN, IFMBE proceedings, 62, 333-338.
 47. Mrówczyński  W., Celichowski J., Raikova R., Krutki P. (2015) Physiological consequences of doublet discharges on motoneuronal firing and motor unit force. Frontiers in Cellular Neuroscience, 9, Art.No 81, 1-6.
 48. Nikolova M., Pondev N., Christova L., Wolf W, Kossev A. (2010) Effect of subthreshold transcranial magnetic stimulation on reaction time. Comt. r. Acad. bulg. sci., 63(2), 241-248.
 49. Petkova D.,  Staneva G.,  Markovska T., Iliev I.,  Ivanova I., Chakarov S.,  Pankov R., Momchilova A. (2012)  Fructooligosaccharide intake alters the phospholipid and fatty acid composition of liver plasma membranes. Biotech.Biotech.Eq., 26,  1310-2818.
 50. Petkova D., Momchilova A., Slotte J.P. (2010) Tumor necrosis factor-alfa stimulates sphingomyelin turnover in human skin fibroblasts by two different pathways, Biotech.Biotehn.Eq, 24, 1631-1637.
 51. Raikova R., Pogrzebna M., Drzymała H., Celichowski J., Aladjov H. (2008) Variability of successive contractions subtracted from unfused tetanus of fast and slow motor units. Journal of Electromyography and Kinesiology, 18, 741-751.
 52. Raikova  R. (2009) Investigation of the influence of the elbow joint reaction on the predicted muscle forces using different optimization functions. Journal of Musculoskeletal Research, 12, 1-13.
 53. Raikova (2010) Some considerations about the prediction of muscle forces for multi-joints biomechanical models. Series on Biomechanics, 25 (3-4), 23-32.
 54. Raikova R., Rusev R., Drzymała-Celichowska H., Krutki P., Aladjov H., Celichowski J. (2010)  Experimentally verified mathematical approach for prediction of force developed by motor units at variable frequency stimulation patterns. Journal of Biomechanics, 43, 1546-1552.
 55. Raikova R.,Tahtakov K., Chakarov V. (2011) Technical device for prevention of spinal column disorders. Pilot EMG study for estimation of back muscle activity. International Journal  Bioautomation,  5(2), 115-130.
 56. Raikova R.T. (2012) Indeterminate problems in biomechanics – models of muscles and their control (summary paper). Series on Biomechanics, 26 (1-2), 5-16.
 57. Raikova R., Aladjov H., Celichowski J., Krutki P. (2013) An approach for simulation of the muscle force modeling it by summation of motor unit contraction forces.  Computational and Mathematical Methods in Medicine,  Art. No. 625427.
 58. Raikova R., Angelova S., Chakarov C., Krastev D. (2014) An approach for experimental investigation of muscle activities of the upper limbs (right versus left arm) of healthy subjects and post-stroke patients – a preliminary study. International Journal  Bioautomation, 18(2) 101-110.
 59. Raikova R., Aladjov H., Krutki P.,  Celichowski J. (2015) Estimation of the error between experimental tetanic force curves of MUs of rat medial gastrocnemius muscle and their models by summation of equal successive contractions. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 19(7), 763-770.
 60. Raikova R., Celichowski J., Krutki P. (2016) A general mathematical algorithm for predicting the course of unfused tetanic contractions of motor units in rat muscle. Plos One. September 13, 2016http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0162385
 61. Raikova R., Angelova S.,  Ribagin S. (2016) Changes in EMG activities of upper arm muscles and in shoulder joint angles in post-stroke patients.  International Journal  Bioautomation, 2016, 20(3), 389-406.
 62. Rusev R., Raikova , Celichowski J. (2009) Prediction of tetanic force of muscle motor units evoked by irregular stimulation patterns. International Journal Bioautomation,  13 (4), 101-110.
 63. Staneva G.,  Lupanova T.,  Chachaty C., Petkova D., Koumanov K., Pankov R.,  Momchilova A. (2011) Structural organization of plasma membrane lipids isolated from cells cultured as a monolayer and in tissue-like conditions, Journal of Colloids and Interface Science , 359, 202-209.
 64. Stephanova D.I., Kossev A. (2018) Theoretical predication of temperature effects on adaptive processes in simulated amyotrophic lateral sclerosis at 20oC-42oC. Journal of Integrative Neuroscience (in press)
 65. Stephanova D.I., Dimitrov B. (2013) Computational Neuroscience: Simulated Demyelinating Neuropathies and Neuronopathies, Taylor and Francis Group,  CRC Press Inc., Boca Raton, London, New York, pp.1-148.
 66. Stephanova D.I., Kossev A. (2017) Temperature effects on accommodative processes in simulated amyotrophic lateral sclerosis in the physiological range. Journal of Integrative Neuroscience, 16, 319-333.
 67. Stephanova D.I., Kossev A. (2016) Theoretical predication of temperature effect on accommodative processes in simulated amyotrophic lateral sclerosis during hypothermia and hyperthermia. Journal of Integrative Neuroscience, 15(4), 553-569.
 68. Stephanova D.I., Kossev A. (2016) Theoretical predication of temperature effect on conducting processes in simulated amyotrophic lateral sclerosis at 20–42oC. Journal of Integrative Neuroscience, 15(2), 261-276.
 69. Stephanova D.I., Daskalova M., Mladenov M. (2016) Internodal action potentials and their current kinetics in simulated chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy at 20oC−42oC. CR Acad Bulg Sci, 69(1), 99-104.
 70. Stephanova D.I., Daskalova M., Kossev A. (2015) Effects of temperatures on adaptive processes in Simulated Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy at 20oC−42oC. Biomath Communications, 2(2), 7-29.
 71. Stephanova D.I., Daskalova M. (2015) Electrotonic potentials in simulated chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy at 20oC−42oC. Journal of Integrative Neuroscience, 14(2), 235-252.
 72. Stephanova D.I., Daskalova M. (2015) Conducting processes in simulated chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy at 20oC−42oC. Journal of Integrative Neuroscience, 14(1), 19–30.
 73. Stephanova D.I., Daskalova M. (2014) Theoretical predications of the effects of temperature on simulated adaptive processes in human motor nerve axons at 20oC−42oC. Journal of Integrative Neuroscience, 13(3), 529–543.
 74. Stephanova D.I., Daskalova M. (2014) Effects of temperature on simulated electrotonic potentials and their current kinetics of human motor axons at 20−42oC. Journal of Integrative Neuroscience, 13(3), 447–464.
 75. Stephanova D.I., Daskalova M., Krustev S.M. (2013) Modified multi-layered model of temperature dependent motor nerve axons. Scripta Scientifica Medica, 45(3), 36-41.
 76. Stephanova D.I., Krustev S.M., Negrev N. (2012) Mechanisms defining the electrotonic potential abnormalities in simulated amyotrophic lateral sclerosis. Journal of Integrative Neuroscience, 11(2), 155-167.
 77. Stephanova D.I., Krustev S.M., Negrev N. (2012) Mechanisms defining the action potential abnormalities in simulated amyotrophic lateral sclerosis. Journal of Integrative Neuroscience, 11(2), 137-154.
 78. Stephanova D.I., Krustev S.M., Negrev N., Daskalova M. (2011) The myelin sheath aqueous layers improve the membrane properties of simulated chronic demyelinating neuropathies. Journal of Integrative Neuroscience, 10(1), 105-120.
 79. Stephanova D.I., Krustev S.M., Daskalova M. The aqueous layers within the myelin sheath modulate the membrane properties of simulated hereditary demyelinating neuropathies. Journal of Integrative Neuroscience, 10(1):89-103.
 80. Stephanova D.I. (2010) Comparison of membrane property abnormalities in simulated demyelinating neuropathies and neuronopathies. CR Acad Bulg. Sci., 63(3), 435-442.
 81. Stephanova D.I., Daskalova M. (2009) Homogeneity or heterogeneity membrane polarization in simulated cases of demyelinating neuropathies without or with conduction block. CR Acad Bulg Sci, 62(8), 1015-1022.
 82. Stefanova N., Staneva G., Petkova D., Lupanova T., Pankov R., Momchilova A. (2009) Cell culturing in a three-dimensional matrix affects the localization and properties of plasma membrane cholesterol. Cell Biol Int. , 33, 1079-1086.
 83. Stephanova D., Daskalova M. (2008) Differences between the channels, currents and mechanisms of conduction slowing/block and accommodative processes in simulated cases of focal demyelinating neuropathies. European Biophysics Journal, 37(6), 829-842.
 84. Stephanova D., Daskalova M. (2008) Membrane property abnormalities in simulated cases of mild systematic and severe focal demyelinating neuropathies. European Biophysics Journal, 37(2), 183-195.
 85. Lupanova T., Petkova D., Markovska T., Staneva G.,. Chakarov St., Skrobanska R. , Pankov R., Momchilova A. (2012) Effect of cholesterol modulation on the antioxidant potential of quarcetin in rat liver plasma membranes. Compt.Ren. Bulg. Acad. Sci., 65,639-644.
 86. Lupanova T.,Markovska T., Petkova D., Staneva G., L.Ivanova L., Wolf Cl. ,Pankova R., A.Momchilova A. (2010) Lipid peroxidation in control and ras-transformed fibroblasts after incorporation of polyunsaturated fatty acids. Compt.Ren. Bulg. Acad. Sci., 63, 1163-1168.
 87. Lupanova T., Ivanova L., Staneva G., Markovska T.,Petkova D., Pankov  R., Momchilova A. (2010)  Plasma membrane phospholipase A2 substrate specificity is altered by cell culturing in three-dimentional environment. Compt.Ren. Bulg. Acad. Sci., 63, 543-546.
 88. Lupanova T., Stefanova N., Petkova D., Staneva G. , Jordanova A., Koumanov K., Pankov R., Momchilova A. (2010). Alteration in the content and physiological role of sphingomyelin in plasma membranes of cells cultured in three-dimentional matrix. Mol.Cell Biol, 340, 215-222.
 89. Mancheva K., Karaivanova E., Atanasov G., Stojanovski S., Nedeva I. (2009) Analysis of the influence of the host body size on morphometrical characteristics of Ancylodiscoides siluri and Ancylodiscoides vistulensis. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 23(2), 735-741.
 90. Mancheva K., Christova L., Kossev A. (2013) Effects of muscle activation mode on reaction time. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences 66 (11), 1633-1638.
 91. Mancheva K., Schrader C., Christova L., Dengler R., Kossev A.R. (2014) The effect of muscle vibration on short latency intracortical inhibition in humans. European Journal of Applied Physiology 114 (10), 2073-2080.
 92. Mancheva K., Rollnik J.D., Wolf W., Dengler R., Kossev A. (2017) Vibration-Induced Kinesthetic Illusions and Corticospinal Excitability Changes. Journal of Motor Behavior 49(3), 299-305.
 93. Mileva K.N., Bowtell J.L., Kossev A.R. (2009) Effects of low frequency whole body vibration on motor evoked potentials in healthy men. Exp. Physiol., 94(1),103-116.
 94. Momchilova A., Petkova D., Staneva G.,  Markovska T.,  Pankov R.,  Skrobanska R.,  Nikolova-Karakashian  M.,  Koumanov K. (2014)  Resveratrol alters the lipid composition, metabolism and peroxide level in senescent rat hepatocytes. Chem-Biol Interact,  207,  74-80.
 95. Momchilova A.,  Petkova D.,  Staneva G.,  Markovska T.,  Pankov St. ,  Pankov R. (2014) Influence of xylooligosaccharide intake on liver plasma membrane lipids in rats. Comp Ren. Bulg. Sci, 67, 355-360.
 96. Momchilova A. , Petkova D., Staneva G., Pankov St., Skrobanska R., Evangelatov A. ,  Pankov R. (2013) Applicability of l-buthionines-s, r-sulfoximine for development of a model of aged cells. Comp Ren. Bulg. Sci, 66, 1695-1700.
 97. Momchilova A. , Petkova D., Staneva G.,  Markovska T., Pankov St.,  Pankov R. (2014) Influence of xylooligosaccharide intake on liver plasma membrane lipids in rats. Comp Ren. Bulg. Sci, 67, 355-360.
 98. Petkova D., Markovska T.,  Staneva G.,  Scrobanska R.,  A. Momchilova A. (2013). Effect of inulin intake on the content and susceptibility to oxidative damage of cholesterol in rat liver plasma membranes. C. R. Acad. Bulg. Sci., 66 , 401-406.
 99. Petkova D. (2011) PhD education in Bulgaria. Turkish J.Biochem, 36, 45-48.
 100. Petkova D., Pankov R, Markovska T., Staneva G., Stefanova N., Ivanova L., Momchilova A. (2009)  Sphingomyelin content affects the activity of membrane-bound alkaline phosphatase. Compt.Ren. Bulg. Acad. Sci., 62 , 469-473.
 101. Schrader C., Peschel T., Kossev, A.R. (2008) Verarbeitung von propriozeptiver Information beim idiopathischem Parkinson-Syndrom und der Einfluss von Levodopa. Klin. Neurophysiol., 39:194-200.
 102. Schrader C., Siggelkow S., Rollnik J.D., Kossev, A.R. (2008) Impaired proprioception in amyotrophic lateral sclerosis – A study using muscle vibration and transcranial magnetic stimulation. Klin. Neurophysiol., 39(4),262-266.
 103. Schrader C., Peschel T., Däuper J., Rollnik J.D., Dengler R., Kossev A. (2008) Changes in processing of proprioceptiv information in Parkinson’s disease and Multiple System Atrophy. Clin. Neurophysiol., 119, 1139-1146.
 104. Staneva G.,  Petkova D.,  Hazarosova R.,  Georgieva R.,  Pankov R.,  Skrobanska R.,  Momchilova A. (2014) Intake of Xylooligosaccharides alters the structural organization of liver plasma membrane bilayer. Food Biophysics, 9,  138-144.
 105. Staneva G., Petkova D.,  Markovska T.,  Scrobanska R.,  Momchilova  A. (2014) Beta‑glucans alter cholesterol level and susceptibility to oxidation in rat hepatocytes. Comp Ren. Bulg. Sci, 67, 1383-1387.
 106. Staude G., Rabe M., Wolf W., Kossev A., Bauch  G. (2010) A novel setup for investigations of reflexive and reactive motor responses in biceps. IFMBE Proceedings, 25(4), 461-463.
 107. Vukova T.I., Dimitrov V., Radicheva N. (2010) Three methods for estimation of changes in frequency characteristics of potentials elicited by long-lasting (fatiguing) activity of isolated muscle fibres. 29, 3, General Physiology and Biophysics,  243-254.
 108. Христова Л., Георгиева Б., Коряк Ю.А., Козловская И.Б., Косев А. (2008) Влияние конфигурации электродов на скорость проведения возбуждения при регистрации интерференционной электромиограммы. Физиология человека, 34(6), 100-105.

Монография
Косев A., Александров A., Даскалов M. (2012) Транскраниална магнитна стимулация в норма и патология., Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, под печат (монография) (ISBN: 978-954-322-163)

Патентно ведомство на Република България, Свидетелство за регистрация на полезен модел BG № 2693 U1, Функционална храна на основата на млечнокисели компоненти и биологично активни добавки, 13.09.2017 г.