Документи за Атестация 2017

Срок за попълване на атестацията: 06.07.2017 – 30.09.2017 г.
Обхват на атестацията: 01.07.2014 – 30.08.2017 г.

Правилник за провеждане на атестацията на служителите на ИБФБМИ, приет от ОС на учените в ИБФБМИ на 19 юни 2014 г.

Базисна атестационна карта, приета от ОСУ на ИБФБМИ-БАН на 6 юли 2017 г.