Курс 4.4.1. „Електрофизиология на двигателната система“


Предишен курс


Всички курсове


Следващ курс

Лектор

чл.-кор. проф. дбн Андон Косев

Хорариум

30 учебни часа

Анотация

Курсът е предназначен за докторанти във областта на физиология на двигателната система. Целта на курса е запознаване на докторантите с биофизичните и физиологични основи на двигателната система и подробно изучаване на биоелектричните явления и съвременните методи за отвеждане на миоелектричната активност (електромиографията – ЕМГ) и приложението им за изучаване на механизмите на градация на мускулната сила и регулация на движенията. Отделено е специално място на метода на транскраниалната магнитна стимулация (ТМС). Този сравнително нов метод, дава големи възможности за изучаване на централните, корови механизми на регулацията на движенията и навлиза широко в изследователската и клиничната практика. Предвидени са лекционни теми, свързани с използването на ЕМГ и ТМС за функционална оценка при настъпване на мускулна умора, което представлява интерес и за докторанти в областта на трудовата и спортната физиология, а също така и за кинезиотерапевти.

Предложеният лекционен курс има теоретичен характер, но при интерес съществува възможност за разделянето му в две части – Електромиография и Транскраниална магнитна стимулация, като се предвидят и по две лабораторни упражнения (всяко по 4 часа) за придобиване и на основни експериментални умения за използването на ЕМГ или ТМС методи. В лабораториите на ИБФБМИ съществува възможност и за по-дългосрочна специализация на докторанти, желаещи да усвоят ЕМГ или ТМС методи.

This course may also be held in English, upon request.

Title in English

Electrophysiology of Movement System

Annotation in English

The lecture course is for PhD students in the field of movement physiology. The aim of the lectures is to introduce biophysical and physiology bases of movement as well as bioelectrical events and methods for registration of muscle electro activity (electromyography – EMG). A special attention is paid to EMG interpretation concerning neurophysiological mechanisms of muscle force gradation and motor control.

The second part of the lectures is devoted to transcranial magnetic stimulation (TMS) and its application in health and disease. An essential part is devoted to sensorimotor integration. Some topics related to application of EMG and TMS for functional assessment of muscles during muscle fatigue. The last is helpful also for PhD students in sport and physiology. The lecture course is in the main theoretical but upon request may also be separate in two courses – Electromyography and Transcranial magnetic stimulation. In the last case more practical training hours will be added. In the laboratories of the Institute of Biophysics and Biomedical Engineering there are facilities also for specialization in the field of Electromyography and Transcranial magnetic stimulation.