Курс 4.4.12. „Компютърно-подпомогнат лекарствен дизайн“


Предишен курс


Всички курсове


Следващ курс

Лектор

чл.-кор. проф. дбн Илза Пъжева

Хорариум

30 учебни часа

Анотация

Курсът цели да запознае докторантите с основните принципи и методи, използвани в разработването на лекарствени съединения с компютърни подходи (известни също като in silico подходи за лекарствен дизайн) и да им даде основни практически умения за тяхното прилагане. Тематиката е силно интердисциплинарна: използват се знания от фармакологията, молекулярната билогия, органичната и квантовата химия, молекулната механика, аналитични методи за анализ на структури, математически и инженерни дисциплини (математическа статистика, разпознаване на образи, информатика и др.). В програмата на курса са включени лиганд- и структура-базирани подходи, основани на анализ на количествени зависимости структура-активност (QSAR) и молекулното моделиране. Стремежът е да се охарактеризира връзката между химическата структура на съединенията и проявявания от тях ефект, изразена чрез модели (двумерни или 3D (молекулни)), като ефектът може да бъде лекарствен (терапевтичен), токсичен и др. Целта е, от една страна, по-доброто разбиране и вникване в молекулните механизми, водещи до проявявания ефект, а от друга – предсказване на ефекта чрез тези модели. В практически план докторантите ще се запознаят с най-съвременни софтуерни програми в областта. Ще се осъществят практически занятия с цел построяване на структури, оптимизация, изчисляване на структурни описатели, извеждане на модели структура-биологична активност, анализ на лиганд-белтъчни взаимодействия и др.

Метод за оценяване: Тест и събеседване

This course may also be held in English, upon request.

Title in English

Computer-Aided Drug Design

Annotation in English

The course aims to introduce the PhD students to the basic principles and methods for drug development by using computational approaches (also known as in silico approaches to drug design) and to give them the basic skills for their implementation. The subject matter is highly interdisciplinary: it uses knowledge of pharmacology, molecular biology, organic and quantum chemistry, molecular mechanics, analytical methods for structural analysis, mathematical and engineering disciplines (statistics, pattern recognition, informatics, etc.). The program of the course includes ligand-and structure-based approaches based on quantitative structure-activity relationships (QSAR) analysis and molecular modeling. The goal is to characterize the relationship between the chemical structure of the compounds and their effects expressed by models (two-dimensional or 3D (molecular)), where the effect can be therapeutic, toxic, etc. The aim is, on one hand, to better understand the molecular mechanisms leading to these effects; on the other hand – to predict the effects from the models. In practical terms, the PhD students will learn about the latest molecular modeling software and its application for building structures, optimization, calculation of structural descriptors, deriving structure-activity models, analyzing ligand-protein interactions etc.

Methods for evaluation: Test and discussion.