Курс 4.4.16. „Фотосинтетични мембрани. Подходи за структурен и функционален анализ“


Предишен курс


Всички курсове


Следващ курс

Лектор

проф. д-р Сашка Крумова

Хорариум

30 учебни часа

Анотация

Курсът е насочен към докторанти с интерес в областта на растителната биофизика и физиология. По-конкретно тематиките обхващат структурната организация на фотосинтетични мембрани, ролята ѝ за оптимизацията на фотосинтетичните процеси и за адаптацията на растенията към условията на средата. Ще бъдат разгледани основните методи за характеризиране на фотосинтетичните мембрани при висши растения и цианобактерии, в структурно и функционално отношение.

Основни теми в програмата на курса:

  • Методи за анализ на структурната организация на фотосинтетични мембрани. Роля на стиковането на тилакоидите за оптимизирането на фотосинтетичния процес.
  • Пигмент-белтъчни комплекси и суперкомплекси. Структура, макроорганизация и роля на липиди и белтъчни субединици.
  • Липден полиморфизъм на фотосинтетични мембрани. Експериментални методи за изследването му и физиологична роля.
  • Механизми на фотозащита. Нефотохимично гасене на хлорофилната флуоресценция. Ксантофилов цикъл. Роля на светосъбиращите комплекси на фотоситема I и II.

This course may also be held in English, upon request.

Title in English

Potosynthetic Membranes. Approaches for Structural and Functional Analysis

Annotation in English

The course is targeted towards PhD students interested in plant biophysics and physiology. More specifically the topics include structural organization of photosynthetic membranes, its role for the optimization of the photosynthetic processes and for plant adaptation to the environment. The basic methods for characterization of photosynthetic membranes in higher plants and cyanobacteria, in structural and functional aspects, will be reviewed.

Main topics:

  • Methods for characterization of the structural organization of photosynthetic membranes. Role of thylakoid stacking for the optimization of the photosynthetic process.
  • Pigment–protein complexes and supercomplexes. Structure, macroorganization and role of lipids and protein subunits.
  • Lipid polymorphism in photosynthetic membranes. Experimental approaches for its characterization and physiological role.
  • Photoprotection mechanisms. Non-photochemical quenching of chlorophyll fluorescence. Xanthophyll cycle. Role of the light-harvesting complexes of photosystem I and II.