Курс 4.4.4. „Модели на управление на двигателната активност на човека“


Предишен курс


Всички курсове


Следващ курс

Лектор

проф. дтн Росица Райкова

Хорариум

30 учебни часа

Анотация

Цели на курса: Целта на курса е докторантите да се запознаят с основни знания в областта на функционирането и моделирането на мускулната дейност на човешките крайници при различни двигателни задачи.

Съдържание на дисциплината: В курса ще се включат основни познания по биомеханика, анатомията и физиология на мускулите и съставящите ги двигателни единици, както и основни механизми за управлението им от човешкия мозък. Ще бъдат разгледани различни методи за моделиране и изследване на костно-ставно-мускулни системи на горния и долния крайник на човека. Докторантите ще бъдат запознати с оптимизационни методи за решаване на статически неопределени задачи в биомеханиката и с програмния продукт MOTCO, създаден в ИБФБМИ, за моделиране на управлението на двигателни единици при различни движения. В този софтуер един мускул се моделира като съставен от различен на брой и вид двигателни единици, а с помощта на йерархичен генетичен алгоритъм се предсказва необходимата импулсация на тези двигателни единици, така че да се извърши предварително зададено движение.

Методи на оценяване: Тест и събеседване.

This course may also be held in English, upon request.

Title in English

Models of Control of Human Motor Activity

Annotation in English

Course aims: The aim of the course is to introduce PhD students with basic knowledge concerning functioning and modeling of the action of muscles of the human limbs and their control during different motor tasks.

Course contents: Basic knowledge in biomechanics, anatomy and physiology of the muscles and their motor units, as well as about basic mechanism for their control from brain will be included in the course. Different methods for modeling and investigation of the bone-joint-muscle apparatus of the upper and lower human limbs will be considered. PhD students will be introduced with optimization methods for solving indeterminate problems in biomechanics (appearing because of existing too many muscle forces than the number of equations for equilibrium in the joints) and with the software package MOTCO developed in IBPhBME for modeling and control of muscle motor units. In this program a muscle is modeled as a composition of different in number and type motor units and using a hierarchical genetic algorithm the necessary for performing a given motion impulsation of all motor units is predicted.

Methods for evaluation: Test and discussion.