Курс 4.4.8. „Фотопроцеси в биологични мембрани“


Предишен курс


Всички курсове


Следващ курс

Лектор

проф. д-р Емилия Апостолова

Хорариум

20 часа лекции, 10 часа упражнения

Анотация

Mолекулните механизми на фотосинтетичния процес са обект на непрекъснат интерес. Оптималната активност на фотосинтетичния апарат зависи от ефективната абсорбция на светлината и регулирането на енергетичния пренос към реакциoнните центрове, което се осъществява от светосъбиращите комплекси. Изследванията на фотосинтетичните мембрани през последните години показват динамичните им особености, включващи изменения в структурата, състава и функциите на фотосинтетичния апарат под въздействие на условията на околната среда.

В курса са предвидени лекции, които ще запознаят докторантите със съвременните представи за организацията и процесите протичащи във фотосинтезиращите мембрани, както и силното влияние на промените на околната среда върху структурата и функционалната им активност.  Упражненията, предвидени в този курс, ще дадат възможност на докторантите да се запознаят с апаратурата и принципите на някои основни биофизични методи, които се използват за изследване на фотовъзбудимите мембрани.

Лекционният курс и упражненията са подходящи за докторанти по биофизика, биология, физиология на растенията и биотехнология.

This course may also be held in English, upon request.

Title in English

Photoprocesses in Biological Membranes

Annotation in English

Molecular mechanisms of the photosynthetic process are the subject of continuing interest. The optimum activity of the photosynthetic apparatus depends on the efficient absorption of the light and the regulation of energy transfer to reaction centres, which is performed by light harvesting complexes. Research of the photosynthetic membranes in recent years has shown their dynamic features, including changes in structure, composition and function of the photosynthetic apparatus under the influence of environmental conditions.

During the course PhD students can learn about current knowledge of the organization and processes occurring in the photosynthetic membranes, as well as the influence of environmental changes on the structure and functional activity of these membranes. Throughout, practical exercises PhD students will study the equipment and the principles of some basic biophysical methods used for investigation of the photosynthetic membranes.

The lectures and exercises are suitable for PhD students in biophysics, biology, plant physiology and biotechnology.