IT курс „Трансфер на научни знания към обществото чрез свободната електронна енциклопедия Уикипедия“


Предишен курс


Всички курсове


Следващ курс

Лектор

доц. д-р Вася Атанасова

Хорариум

15 часа лекции, 15 часа упражнения

Анотация

През последните години в България все повече набира популярност темата за свободната онлайн енциклопедия “Уикипедия” и влиянието ѝ като интернет и социален феномен. От една страна, принципът на доброволното потребителски генерирано съдържание, на който “Уикипедия” се създава, поражда множество
въпроси относно качеството и достоверността на съдържанието ѝ. От друга страна, “Уикипедия” е неслучайно един от най-популярните уебсайтове в света и единственият некомерсиален и справочен сайт в Топ 100. Това прави “Уикипедия” изключително ефективен начин за трансфер на знания от научната общност към обществото, което е и една от основните и социално ангажирани мисии на БАН.

Настоящият курс е ориентиран към аудиторията на докторанти, млади учени, както и по-опитни учени, които имат желание да споделят научните и енциклопедичните си знания пред възможно най-широк кръг читатели. Курсът има за цел да формира у слушателите задълбочено разбиране на философията и технологията на потребителски генерираното съдържание, на уики софтуера и в частност “Уикипедия”, принципите и правилата за създаване на енциклопедично съдържание (текстово и мултимедийно), инструменти за извличане на данни от “Уикипедия” и “Уикиданни”, да разкрие възможностите за прилагане на тази технология и в други контексти. В рамките на упражненията слушателите на курса ще се научат да навигират в уикисреда, да създават, редактират, форматират страници като ползват текстове, таблици, формули, мултимедия, шаблони. В допълнение ще се запознаят и със свързани теми като авторско право, основни свободни лицензи, използвани в Интернет, библиографско цитиране, благонадеждност на различни видове информационни източници.

This course may also be held in English, upon request.

Title in English

Transfer of Scientific Knowledge from Academia to Society by the Electronic Encyclopedia Wikipedia

Annotation in English

In recent years in Bulgaria, Wikipedia and its impact as an internet and social phenomenon have become an increasingly popular topic. On one hand, the principle of the voluntarily contributed user generated content, on which Wikipedia is based, generates numerous concerns about the quality and reliability of its content. On the other hand, not surprisingly, Wikipedia is one of the most popular websites and the only one non-commercial site in Top 100 as well as the only one from the category of reference sites. This makes Wikipedia an exceptionally effective way for transfer of knowledge from the academic community to society, which is one of the main socially engaged missions of the Bulgarian Academy of Sciences.

The present lecture course is oriented to PhD students, young researchers as well as more experienced researchers who are willing to share their scientific and encyclopaedic knowledge with the largest possible audience. The course aims to form a thorough understanding of the philosophy and technology of the user generated content, of wiki software and Wikipedia in particular, the principles and rules of creation of encyclopedic knowledge, both textual and multimedia, the tools for data retrieval from Wikipedia and Wikidata, and also to show the opportunities of application of wiki technology in other contexts. Within the exercises, the course attendants will learn to effectively navigate the wiki environment, create, edit and format pages by using text, tables, formulas, multimedia, and templates. They will additionally be presented with some related topics such as copyrights, basic free licenses used in the Internet, bibliographic citation, and principles of reliability of various kinds of information sources.