Д-р Евгений Маринов | Биография

Начало | Биография| Публикации


Образование

  • 27 юли 2020: Защита на ОНС “доктор” с дисертационен труд на тема “Претопологични, топологични и алгебрични структури за интуиционистки размити множества”
  • 2012 — 2020: Редовен докторант – ИБФБМИ-БАН, Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”, Научен ръководител: чл.-кор. проф. Красимир Атанасов
  • 2010 — 2011: University of Strasbourg, “Luis Pasteur”, France, магистърска специализация, 10 месеца
  • октомври 2009 — декември 2011: Факултет по математика и информатика на Софийски университет, магистър по Математика и математична физика
  • октомври 2001 – декември 2005: Факултет по математика и информатика на Софийски университет, бакалавър по Математика.

Членство в научни организации

  • Съюз на математиците в България
  • Съюз на учените в България