Конкурс за доцент в секция “Фотовъзбудими мембрани”

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, София, обявява конкурс за доцент, професионално направление „Биологически науки“, шифър 4.3, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Фотовъзбудими мембрани“ към института със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 101/09.12.2014 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Дата на публикуване: 09 декември 2014