Документи на д-р Александър Иванов в процедура за професор

Във връзка с конкурса за академичната длъжност “професор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“ за нуждите на секция „Фотовъзбудими мембрани“ към Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН, обявен в ДВ бр. 53/14.07.2015 г, с единствен участник д-р Александър Георгиев Иванов и съгласно чл. 6.9 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ, БАН, днес, 25.11.2015 г., се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на д-р Александър Георгиев Иванов.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 25 ноември 2015 г.