28 ноември 2011: Анелия Костадинова

Защитата на дисертационния труд на гл.ас. Анелия Стефанова Костадинова на тема “Модулиране взаимодействие на клетки с полимерни повърхности и мембрани“, с научен ръководител проф. Георги Алтънков, ще се състои на 16 декември 2011 г. от 14:00 часа в залата на Институт по физиология на растенията и генетика – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 21, София.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Приложени материали:

Публикувано: 28 ноември 2011.